0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiany w uldze rehabilitacyjnej - co przygotował Polski Ład?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Polski Ład wprowadza kolejne zmiany w życie podatników,  mają dotyczyć ulg podatkowych. Zmiany te dotkną zarówno osób niepełnosprawnych jak i podatników mających na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Rząd wprowadza zmiany w uldze rehabilitacyjnej. Dopracowano art. 26 pkt 7a, dodano dodatkowy punkt z korzyścią dla podatników oraz rozszerzono część punktów o dodatkowe przywileje. Wyjaśniamy jakie zajdą zmiany!

Jakie zmiany w uldze rehabilitacyjnej?

Zaproponowane zmiany w uldze rehabilitacyjnej będą dotyczyły doprecyzowaniu oraz rozszerzeniu listy wydatków uprawniających do odliczenia - chodzi tutaj o art. 26 ust 7a oraz 7f). Zmiany są skierowane do osób niepełnosprawnych jak i osób utrzymujących takie osoby. 

Temat aktualnego odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej omówiony został w artykule: Odliczenie samochodu w uldze rehabilitacyjnej - na jakich warunkach?

Jak będzie wyglądał katalog wydatków możliwych do odliczenia wskazany w art. 26 ust 7a ustawy o PIT po zmianach w uldze rehabilitacyjnej? Poniżej przedstawiamy katalog z uwzględnieniem zmian w ramach polskiego Ładu.

1)adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

2)przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

2a) zakup, naprawę lub najem wyrobów medycznych wymienionych w wykazie wyrobów medycznych określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292 i 1559) oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, z wyjątkiem pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów i wkładów anatomicznych [dodany];

3) zakup, naprawę lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, niewymienionych w wykazie, o którym mowa w  pkt 2a, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego [zaktualizowany];

3a) pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2 280 zł [dodany];

4) zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

5) odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;

6) odpłatność za pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym [zaktualizowany];

6a) odpłatność za pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16, przebywającego z osobą niepełnosprawną na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładzie rehabilitacji leczniczej [dodany];

6b) odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne lub leczniczo-rehabilitacyjne [dodany];

7) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł;

8) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł;

9) opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;

10) opłacenie tłumacza języka migowego;

11) kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia;

12)  leki, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 974 i 981) – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeżeli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować stale lub czasowo te leki [zaktualizowany];

13) odpłatny przewóz:

  1. osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,

  2. osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a [zaktualizowany]

14) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł;

15) odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:

  1. na turnusie rehabilitacyjnym,

  2. w zakładach, o których mowa w pkt 6,

  3. na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt 11,

  4. opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16, przebywającego z osobą niepełnosprawną na turnusie rehabilitacyjnym lub w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładzie rehabilitacji leczniczej [dodany].

Co ważne dla celów ulgi uznaje się, że osoba jest na utrzymaniu, jeżeli jej roczny dochód nie przekracza dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie o rencie socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. 

W ramach polskiego Ładu doprecyzowane zostanie, że do dochodów tych nie zalicza się:

  • alimentów na rzecz dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy PIT,

  • świadczenia uzupełniającego otrzymanego na podstawie przepisów o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, 

  • zasiłku pielęgnacyjnego oraz kwoty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów