Poradnik Przedsiębiorcy

Ulga na kasę fiskalną sfinansowaną z dotacji

Przedsiębiorcy, otwierając działalność gospodarczą, często decydują się na skorzystanie ze wsparcia finansowego. W ostatnim czasie dużą popularność zyskuje dotacja, której środki mogą pokryć zakup towarów, wyposażenia czy trwałego majątku firmowego. Niejednokrotnie zdarza się również, że podatnicy dokonują z tych środków zakupu kasy fiskalnej. Zatem czy podatnikowi przysługuje ulga na kasę fiskalną sfinansowaną z dotacji?

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej spoczywa na podatnikach, którzy zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Przepis ten oznacza, że przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych są obowiązani do ewidencjonowania przychodu ze sprzedaży na kasie fiskalnej oraz wystawiania paragonów fiskalnych.

Ulga na kasę fiskalną – kiedy można z niej skorzystać?

Ulga na kasę fiskalną zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT polega na tym, że podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mają prawo do odliczenia od podatku VAT kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania (powstania obowiązku) w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku VAT), nie więcej jednak niż 700 zł.

Przedsiębiorca może skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej, jeśli spełni warunki wymienione w § 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, to jest:

 • posiada dowód zapłaty całej należności za zakup kasy fiskalnej,
 • złoży w urzędzie skarbowym pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania,
 • rozpocznie ewidencjonowanie przychodów na kasie fiskalnej nie później niż w obowiązującym terminie, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy były objęte ważnym potwierdzeniem, że spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać.
  Jeśli podatnik zamierza stosować tylko jedną kasę fiskalną, to nie ma obowiązku składania pisma w celu zgłoszenia liczby kas i ich adresów. W takiej sytuacji może to zgłosić na formularzu zgłoszenia o miejscu instalacji kasy rejestrującej, jeżeli zgłoszenie to zostało złożone przed terminem obowiązkowego rozpoczęcia ewidencjonowania tych kwot.

Ulga na kasę fiskalną a czynny podatnik VAT i podatnik zwolniony

Ulga na kasę fiskalną przysługuje podatnikowi za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczął ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. Zgodnie z § 3 ww. rozporządzenia w przypadku czynnych podatników VAT rozliczenie ulgi na zakup kasy fiskalnej należy ująć w odpowiedniej pozycji w deklaracji VAT 7 lub VAT 7K. Jednak takiego rozliczenia można dokonać na trzy sposoby:

 • jeśli w danym okresie kwota podatku VAT do zapłaty przewyższa przysługującą kwotę zwrotu za zakup kasy fiskalnej, to podatnik może ją w całości rozliczyć w danym okresie rozliczeniowym lub w kolejnych okresach,
 • jeśli w danym okresie wyszła kwota podatku VAT do zapłaty, jednak nie większa niż wartość kwoty zwrotu na zakup kasy fiskalnej, to możliwe jest rozliczenie ulgi tylko do kwoty odpowiadającej wartości zobowiązania podatkowego. Natomiast pozostałą kwotę podatnik może ująć w kolejnej deklaracji,
 • jeśli w danym okresie nie wystąpiła kwota podatku VAT do zapłaty, wówczas ulga na kasę fiskalną zostanie ujęta w następnej deklaracji VAT, z której wynika podatek do zapłaty lub podatnik może ubiegać się o zwrot ulgi, z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:
 1. 25% kwoty odpowiadającej wartości przysługującej do zwrotu, jednak nie więcej niż 175 zł – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub
 2. 50% kwoty odpowiadającej wartości przysługującej do zwrotu, nie więcej jednak niż 350 zł – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.
  W przypadku świadczenia usług taksówkarskich rozliczanych w formie ryczałtu według stawki 3% ulgę za zakup kasy fiskalnej można rozliczyć w danym okresie rozliczeniowym jedynie do kwoty, która powinna podlegać wpłacie do urzędu skarbowego.
  W przypadku rozliczenia ulgi u podatnika zwolnionego z VAT, aby móc z niej skorzystać, należy złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, dzięki czemu zostanie ona wypłacona w formie pieniężnej.

Ulga na kasę fiskalną a środki z dotacji

Wśród obowiązujących przepisów nie została nigdzie zawarta adnotacja o tym, że zakup kasy fiskalnej z dotacji uniemożliwia skorzystanie z ulgi za jej zakup. Jednak mimo to należy mieć na uwadze fakt, że skorzystanie z ulgi na zakup kasy fiskalnej sfinansowanej z dotacji może naruszać zasadę podwójnego finansowania ze środków publicznych.

Takie stanowisko zostało też przyjęte przez Sąd Rejonowy w Grudziądzu w sprawie z 13 października 2017 r. o sygn. I C 1164/17. Sprawa dotyczyła podatnika, który sfinansował zakup kasy fiskalnej z dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a następnie skorzystał z ulgi na zakup tej kasy. Zdaniem Powiatowego Urzędu Pracy podatnik naruszył zasadę podwójnego finansowania, rozliczając w pierwszej kolejności zakup kasy z dofinansowania z urzędu pracy, a następnie korzystając ze zwrotu części środków finansowych na zakup kasy fiskalnej, co potwierdził Sąd:
"(...) w przypadku, gdy podmiot będący beneficjentem pomocy finansowej ze środków Unii Europejskiej otrzyma na wydatki kwalifikowane danego projektu lub części projektu bezzwrotną pomoc finansową z kilku źródeł (krajowych, unijnych lub innych) w wysokości łącznie wyższej niż 100% wydatków kwalifikowanych projektu lub części projektu, dochodzi do podwójnego finansowania tego samego zadania ze środków publicznych, co jest zakazane."

Podsumowując, przepisy nie zabraniają skorzystania przez podatnika z ulgi na zakup kasy rejestrującej po spełnieniu przez niego określonych warunków. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę wyrok sądu, ulga na kasę fiskalną sfinansowaną z dotacji może przyczynić się do naruszenia zasady podwójnego finansowania ze środków publicznych, a to jest zakazane.

Ulga na kasę fiskalną w systemie wFirma.pl

W celu rozliczenia ulgi na zakup kasy fiskalnej w systemie wFirma.pl należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA VAT-7 (rozliczenie miesięczne) lub DEKLARACJA VAT-7K (rozliczenie kwartalne). W oknie deklaracji ulgę na zakup kasy fiskalnej należy rozliczyć w części E.

Ulga na kasę fiskalną - jak rozliczyć w systemie?

Więcej na temat rozliczenia ulgi na zakup kasy fiskalnej zostało omówione w artykule: Ulga na zakup kasy fiskalnej – deklaracja VAT .