0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga na kasę fiskalną sfinansowaną z dotacji

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy, otwierając działalność gospodarczą, często decydują się na skorzystanie ze wsparcia finansowego. W ostatnim czasie dużą popularność zyskuje dotacja, której środki mogą pokryć zakup towarów, wyposażenia czy trwałego majątku firmowego. Niejednokrotnie zdarza się również, że podatnicy dokonują z tych środków zakupu kasy fiskalnej. Zatem czy podatnikowi przysługuje ulga na kasę fiskalną sfinansowaną z dotacji?

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej spoczywa na podatnikach, którzy zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Przepis ten oznacza, że przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych są obowiązani do ewidencjonowania przychodu ze sprzedaży na kasie fiskalnej oraz wystawiania paragonów fiskalnych.

Ulga na kasę fiskalną – kiedy można z niej skorzystać?

Ulga na kasę fiskalną online zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT polega na tym, że podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mają prawo do odliczenia od podatku VAT kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania (powstania obowiązku) w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku VAT), nie więcej jednak niż 700 zł.

Przedsiębiorca może skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej, jeśli spełni warunki wymienione w § 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, to jest:

  • rozpoczął prowadzenie ewidencji sprzedaży przez podatnika przy użyciu kasy rejestrującej zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy o VAT;
  • posiada przez faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup.
  • nabył terminowo kasę fiskalną online. 

Ulga na kasę fiskalną a czynny podatnik VAT i podatnik zwolniony

Ulga na kasę fiskalną przysługuje podatnikowi za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczął ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. Zgodnie z § 3 ww. rozporządzenia w przypadku czynnych podatników VAT rozliczenie ulgi na zakup kasy fiskalnej należy w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

W przypadku gdy kwota wydana na zakup wykazana w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy jest niższa bądź równa kwocie podatku należnego, podatnik pomniejsza kwotę tego podatku o wysokość kwoty wydanej na zakup. Jeżeli w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy nie wystąpił podatek należny, podatnik kwotę wydaną na zakup wykazuje do zwrotu na rachunek lub powiększa kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy

W przypadku podatników rozliczających się w formie ryczałtu, o którym mowa w art. 114 ustawy o VAT, kwota wydana na zakup za dany okres rozliczeniowy może pomniejszyć kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego.

W przypadku rozliczenia ulgi u podatnika zwolnionego z VAT, aby móc z niej skorzystać, należy złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, dzięki czemu zostanie ona wypłacona w formie pieniężnej.

Ulga na kasę fiskalną a środki z dotacji

Wśród obowiązujących przepisów nie została nigdzie zawarta adnotacja o tym, że zakup kasy fiskalnej z dotacji uniemożliwia skorzystanie z ulgi za jej zakup. Jednak mimo to należy mieć na uwadze fakt, że skorzystanie z ulgi na zakup kasy fiskalnej sfinansowanej z dotacji może naruszać zasadę podwójnego finansowania ze środków publicznych.

Takie stanowisko zostało też przyjęte przez Sąd Rejonowy w Grudziądzu w sprawie z 13 października 2017 r. o sygn. I C 1164/17. Sprawa dotyczyła podatnika, który sfinansował zakup kasy fiskalnej z dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a następnie skorzystał z ulgi na zakup tej kasy. Zdaniem Powiatowego Urzędu Pracy podatnik naruszył zasadę podwójnego finansowania, rozliczając w pierwszej kolejności zakup kasy z dofinansowania z urzędu pracy, a następnie korzystając ze zwrotu części środków finansowych na zakup kasy fiskalnej, co potwierdził Sąd:
"(...) w przypadku, gdy podmiot będący beneficjentem pomocy finansowej ze środków Unii Europejskiej otrzyma na wydatki kwalifikowane danego projektu lub części projektu bezzwrotną pomoc finansową z kilku źródeł (krajowych, unijnych lub innych) w wysokości łącznie wyższej niż 100% wydatków kwalifikowanych projektu lub części projektu, dochodzi do podwójnego finansowania tego samego zadania ze środków publicznych, co jest zakazane."

Podsumowując, przepisy nie zabraniają skorzystania przez podatnika z ulgi na zakup kasy rejestrującej po spełnieniu przez niego określonych warunków. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę wyrok sądu, ulga na kasę fiskalną sfinansowaną z dotacji może przyczynić się do naruszenia zasady podwójnego finansowania ze środków publicznych, a to jest zakazane.

Ulga na kasę fiskalną w systemie wFirma.pl

W celu rozliczenia ulgi na zakup kasy fiskalnej w systemie wFirma.pl należy przejść do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK V7. Wartość odliczanej ulgi na zakup kasy fiskalnej wskazuje się w części polu 27. ULGA NA ZAKUP KASY FISKALNEJ DO ODLICZENIA W BIEŻĄCYM OKRESIE, gdzie po zaznaczeniu okienka znajdującego się przy tej pozycji, odblokowana zostanie poz. 49 w której należy wpisać kwotę ulgi. Jeżeli kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących przysługuje do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym to jej wartość wprowadza się, po zaznaczeniu okna przy poz. 52.

ulga na kasę fiskalną

Więcej na temat rozliczenia ulgi na zakup kasy fiskalnej zostało omówione w artykule: Ulga na zakup kasy fiskalnej w pliku JPK_V7 .

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów