Poradnik Przedsiębiorcy

Ulga na kasę fiskalną sfinansowaną z dotacji

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej dotyczy podatników, którzy prowadzą działalność określoną w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, a więc dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, komu przysługuje ulga na kasę fiskalną.

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu netto (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Podatnik, który chce skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej, powinien spełniać warunki określone w rozporządzeniu dotyczącym kas rejestrujących oraz w ustawie o VAT. Do wymagań tych należy zaliczyć:

 

  • posiadanie dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą,
  • złożenie w urzędzie skarbowym przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania do ewidencjonowania (w przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania tylko jedną kasę rejestrującą, zawiadomienie może być dokonane na formularzu zgłoszenia o miejscu instalacji kasy rejestrującej),
  • rozpoczęcie ewidencjonowania nie później niż w obowiązującym terminie, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy były objęte ważnym potwierdzeniem, że kasy te spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać,
  • dokonanie zgłoszenia o miejscu instalacji kasy rejestrującej we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym, w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji w celu otrzymania numeru ewidencyjnego.

W obowiązujących przepisach podatkowych nie został zawarty zapis dotyczący kwestii związanych ze źródłem finansowania zakupu kasy fiskalnej, który ograniczałby prawo do skorzystania z ulgi przez przedsiębiorców.

W związku z powyższym, jeżeli właściciel firmy rozpoczynający ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych na kasie fiskalnej spełni wszystkie ww. warunki, to niezależnie od tego, skąd pochodzi kapitał na urządzenie rejestrujące, może on skorzystać z przysługującego mu prawa do ulgi na zakup kas fiskalnych.