0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację – ile wynosi?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wraz z Polskim Ładem została wprowadzona ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację. Warto więc wiedzieć, w jaki sposób działa oraz ile wynosi.

Ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację – ile wynosi?

Zgodnie z art. 26ha ustawy o PIT, przedsiębiorca w ramach nowej ulgi może odliczyć od podstawy obliczenia podatku dochodowego kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:

 1. sportową;
 2. kulturalną w rozumieniu Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 3. wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.

Przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną podatkiem liniowym lub skalą podatkową czyli podatnicy PIT i CIT.

Ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację – przykładowe wydatki

W ramach ulgi przedsiębiorcy mogą odliczyć od podstawy opodatkowania podatku dochodowego większy zakres wydatków. Do kosztów uzyskania przychodów (w ramach ulgi) zalicza się te, które poniesione zostały na finansowanie:

 1. stypendium sportowego;
 2. imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową, o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
 3. klubu sportowego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie, na realizację celów wskazanych w art. 28 ust. 2 tej ustawy;
 4. instytucji kultury wpisanych do rejestru prowadzonego na podstawie art. 14 ust. 3 Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 5. działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne;
 6. stypendiów, o których mowa w:
  1. art. 97 i art. 213 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  2. art. 283 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 7. zatrudnionemu przez podatnika pracownikowi opłat, o których mowa w art. 163 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określonych w umowie zawartej pomiędzy podmiotem prowadzącym kształcenie a osobą podejmującą kształcenie;
 8. wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, studentów odbywających u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów;
 9. sfinansowanie studiów dualnych, o których mowa w art. 62 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na konkretnym kierunku studiów, w tym koszty praktyk;
 10. wynagrodzenie wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia przez podatnika organizującego praktyki zawodowe dla studentów danej uczelni pracownikowi będącemu absolwentem studiów w tej uczelni zatrudnionemu za pośrednictwem akademickiego biura karier, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzonego przez tę uczelnię.

Koszty wymienione w punktach 8-10 mogą zostać odliczone pod warunkiem, że są ponoszone na podstawie umowy zawartej przez podatnika z uczelnią. Dodatkowo prawo do odliczenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę nie przysługuje podatnikowi będącemu założycielem uczelni niepublicznej. Koszty związane z ulgą nie podlegają odliczeniu również w przypadku gdy zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek firmie.

Ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację wykazywana jest w zeznaniu rocznym PIT-36, PIT-36L lub CIT-8.

Zgodnie z art. 26ha ust. 10 ustawy o PIT podatnik korzystający z ulgi musi złożyć w terminie złożenia zeznania, w którym dokonuje tego odliczenia, informację, według ustalonego wzoru, zawierającą wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów