Poradnik Przedsiębiorcy

Ulga na start dla nowego przedsiębiorcy

Ustawa Prawo Przedsiębiorców, która weszła w życie 30 kwietnia 2018 roku, wprowadza nowy rodzaj ulgi w opłacaniu składek ZUS, tzw. ulga na start dla nowych przedsiębiorców oraz osób, które rozpoczynają prowadzenie działalności po dłuższej przerwie. To bardzo dobra wiadomość, ważne jest jednak prawidłowe ustalenie okresu w którym można skorzystać z ulgi na start.

Na czym polega ulga na start? 

Uprawnienie do ulgi, polega na zwolnieniu z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (czyli opłacania składek emerytalnej, rentowej i wypadkowej) przez 6 pełnych miesięcy kalendarzowych od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

ZUS na swojej stronie internetowej wyjaśnia, że sposób liczenia, jest zależny od dnia faktycznego podjęcia działalności gospodarczej. Jeżeli data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej przypada pierwszego dnia kalendarzowego danego miesiąca, to miesiąc ten należy wliczyć do okresu trwania ulgi. Jeżeli natomiast działalność zostanie podjęta w trakcie miesiąca kalendarzowego, okres 6 miesięcy należy liczyć od miesiąca następnego. 

Przykład 1.

Pani Janina rozpoczęła działalność gospodarczą od 2 maja 2018 r. 6 miesięcy, za które nie będzie opłacać składek na ubezpieczenia społeczne, upłynie z dniem 30 listopada 2018 r. Gdyby zarejestrowała działalność gospodarczą dnia 1 maja 2018 roku, to okres uprawnienia do ulgi upłynąłby już 31 października 2018 r.

Jeśli w okresie korzystania z ulgi na start przedsiębiorca zawiesi wykonywanie działalności, okres zawieszenia nie przerwie biegu 6 miesięcy!

Przykład 2.

Pani Janina rozpoczęła działalność gospodarczą 2 maja 2018 r. W okresie od 1 czerwca do 30 września 2018 roku, zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej. Ulga na start przysługuje jej do 30 listopada 2018 r.

Komu przysługuje ulga na start?

Ulga na start przysługuje osobom fizycznym, będącymi przedsiębiorcami (także wspólnicy spółki cywilnej), którzy:

 • rozpoczynają działalność gospodarczą pierwszy raz w życiu;

 • rozpoczynają działalność gospodarczą ponownie, po upływie co najmniej 60 miesięcy kalendarzowych, licząc od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej.

Warunkiem do skorzystania z ulgi, jest nie wykonywanie usług na rzecz byłego pracodawcy, u którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym, osoba wykonywała czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności w ramach stosunku pracy, lub spółdzielczego stosunku pracy.

Przykład 3.

Pan Jan jest grafikiem komputerowym. Z dniem 15 maja 2018 roku, rozpoczął działalność gospodarczą w tym zakresie i świadczy usługi, min. na rzecz swojego byłego pracodawcy, u którego był zatrudniony do 30 kwietnia 2017 roku. W związku z tym nie może skorzystać z ulgi na start.

Zwolnienie z ubezpieczeń społecznych dotyczy tylko przedsiębiorcy. Nie obejmuje natomiast osób z nim współpracujących, ani zatrudnionych pracowników i zleceniobiorców.

Czy ulga na start jest obligatoryjna?

Przedsiębiorca może zrezygnować z uprawnienia ulgi na start, poprzez zgłoszenie się do ubezpieczeń społecznych. Jego decyzja może być motywowana faktem, że w okresie korzystania z ulgi, nie podlega on obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, a w związku z tym nie może również korzystać z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (dzięki któremu może zyskać takie świadczenia jak zasiłek chorobowy czy macierzyński). Warto jednak dobrze przemyśleć swoją decyzję, ponieważ jeżeli przedsiębiorca zrezygnuję z ulgi na start, kolejny raz będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia dopiero po upływie 60 miesięcy kalendarzowych od dnia jej zakończenia, bądź zawieszenia.

Kto nie może skorzystać z ulgi na start?

Z przywileju ulgi na start, nie mogą jednak korzystać:

 • wspólnicy spółek jawnych, komandytowych i partnerskich oraz jednoosobowy;

 • wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

 • przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym, pełnili obowiązki wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej;

 • osoby współpracujące przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej;

 • osoby prowadzące działalność rolniczą (działalność rolnicza nie jest objęta ubezpieczeniami społecznymi prowadzonymi przez ZUS, lecz przez KRUS);

 • przedsiębiorcy już aktywni lub tacy, którzy w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych, przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą;

 • przedsiębiorcy, którzy mimo spełniania kryteriów dobrowolnie zrezygnowali z ulgi na start, poprzez zgłoszenie się do ubezpieczeń społecznych – tutaj także obowiązuje 60-miesięczny okres karencji.

Prawa do skorzystania z ulgi na start, nie ogranicza prowadzenie tzw. działalności nieewidencjonowanej (zgodnie z art. 5 Prawa przedsiębiorców) w okresie 60 miesięcy poprzedzających zarejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej.

A co z ubezpieczeniem zdrowotnym?

W okresie, w którym przedsiębiorca korzysta z ulgi, ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe, o ile ulga na start nie zostanie zawieszona. Co ważne, może w tym okresie zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego także członków swojej rodziny. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku (w 2018 r. jest to kwota 3554,93 zł) i wynosi 9% podstawy wymiaru. Składka ta jest miesięczna i niepodzielna, czyli należy opłacać ją w pełnej wysokości, niezależnie od ilości dni podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w miesiącu.

Z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia działalności w okresie ulgi na start, jest zwolniony przedsiębiorca, który:

 • jest emerytem bądź rencistą i jego świadczenie nie przekracza miesięcznie minimalnego wynagrodzenia, a jego przychody z działalności nie przekroczą miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub będzie opłacał podatek dochodowy w formie karty podatkowej;

 • jest zaliczony do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, a jego przychody z działalności nie przekroczą miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub będzie opłacał podatek dochodowy w formie karty podatkowej;

 • pobiera zasiłek macierzyński, którego wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego.

Osoby niepełnosprawne, zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, nie posiadające innych źródeł przychodów poza tą działalność, będą  opłacały składkę na ubezpieczenie zdrowotne nie wyższą od kwoty należnej zaliczki, na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Co kiedy kończy się ulga na start?

Po upływie 6 miesięcy ulgi na start, przedsiębiorca tak jak do tej pory, będzie mógł skorzystać z preferencyjnych składek ZUS, czyli przez 24 miesiące kalendarzowe opłacać składki od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Z preferencyjnych składek ZUS, będzie mógł skorzystać także przedsiębiorca, który zrezygnuje z ulgi na start przed upływem 6 miesięcy.