Poradnik Przedsiębiorcy

Rozliczenie roczne PIT - co można odliczyć od podatku?

Co można odliczyć od podatku - zeznania roczne

Prowadząc działalność lub osiągając dochody z etatu oraz umów cywilnoprawnych, jesteśmy zobowiązani do składania zeznań rocznych z tytułu podatku dochodowego. Co ważne, ustawa o PIT przewiduje szereg ulg oraz odliczeń, z których możemy skorzystać. Sprawdźmy, co można odliczyć od podatku i poznajmy siedem najczęściej stosowanych ulg i odliczeń w podatku dochodowym.

Ulga na dziecko w zeznaniu rocznym

Ulga prorodzinna jest zdecydowanie najpopularniejsza wśród podatników będących rodzicami. Przysługuje na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w ciągu roku podatkowego podatnik:

  • wykonywał władzę rodzicielską;

  • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;

  • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Ulga przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał czynności, o których mowa powyżej, i jest zależna od ilości małoletnich dzieci.

W przypadku 1 małoletniego dziecka miesięczna wartość ulgi wynosi 92,67 zł, pod warunkiem, że:

a) dochody podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł,

b) dochody podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł; wyjątek od tej reguły stanowi podatnik samotnie wychowujący małoletnie dziecko, dla którego limit dochodów wynosi 112.000 zł.

W przypadku 2 małoletnich dzieci miesięczna wartość ulgi wynosi 92,67 zł na każde z nich. Przepisy ustawy o VAT w zakresie tym nie przewidują żadnych dodatkowych ograniczeń.

W przypadku 3 i więcej małoletnich dzieci miesięczna wartość ulgi wynosi:

a) 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,

b) 166,67 zł na trzecie dziecko,

c) 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.


co można odliczyć od podatku

 

Ważne!

Z ulgi na dzieci mogą skorzystać podatnicy spełniający powyższe wymogi, którzy rozliczają się na PIT-37 oraz PIT-36. Przedsiębiorcy opodatkowani  podatkiem liniowym (PIT-36L), ryczałtem (PIT-28) oraz kartą podatkową (PIT-16A) co do zasady nie mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej.

W celu uzyskania ulgi należy wypełnić druk PIT/O.

Składki ZUS zdrowotne w rozliczeniu rocznym

Obliczony podatek do zapłaty można pomniejszyć o zapłacone w danym roku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Bowiem jedynie te składki podlegają odliczeniu bezpośrednio od podatku. Natomiast składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) podlegają odliczeniu od dochodu.

Ważne!

Składki zdrowotne są obliczane w wysokości 9% podstawy wymiaru składki. Natomiast odliczeniu podlega 7,75% wymiaru, a więc nie cała składka odprowadzana do ZUS, a jedynie jej określona przepisami część.


Osoby pracujące na etacie lub w oparciu o umowy cywilnoprawne wykazują kwotę składek zdrowotnych podlegających odliczeniu, czyli dokładnie 7,75% podstawy wymiaru składki,  na podstawie w PIT-11, który pracodawca lub zleceniobiorca jest zobligowany przekazać pracownikowi lub zleceniobiorcy.

Przedsiębiorca musi pamiętać o odpowiednim wyliczeniu składki zdrowotnej podlegającej odliczeniu. Z tego typu odliczenia mogą skorzystać zarówno przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych (PIT-36) oraz opodatkowani podatkiem liniowym (PIT-36L), ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), jak i kartą podatkową (PIT-16A).

Rozliczając PIT roczny, należy pamiętać, że można odliczyć od podatku jedynie składki zdrowotne, które w rzeczywistości zostały opłacone w danym roku podatkowym. Dla przedsiębiorcy potwierdzeniem opłacenia niniejszych składek będzie potwierdzenie przelewu lub zaświadczenie z ZUS. Natomiast składki otrzymujących PIT-11 powinny zgadzać się z ZUS RMUA wystawionym przez przedsiębiorcę.

Istotną kwestią w przypadku przedsiębiorców jest możliwości odliczenia zaległych składek ZUS opłaconych w roku podatkowym, za który składane jest zeznanie roczne. Przepisy dopuszczają taką możliwość.

Ważne!

Składek zdrowotnych należnych, ale nieopłaconych nie można odliczyć od podatku.


Składki zdrowotne podlegają odliczeniu bezpośrednio w składanym zeznaniu rocznym, tj. PIT-37, PIT-28, PIT-36, PIT-36L.