0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczenie roczne PIT - co można odliczyć od podatku?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadząc działalność lub osiągając dochody z etatu oraz umów cywilnoprawnych, jesteśmy zobowiązani do składania zeznań rocznych z tytułu podatku dochodowego. Co ważne, ustawa o PIT przewiduje szereg ulg oraz odliczeń, z których możemy skorzystać. Sprawdźmy, co można odliczyć od podatku i poznajmy siedem najczęściej stosowanych ulg i odliczeń w podatku dochodowym.

 

Do pobrania:

Darmowy ebook: Ulgi podatkowe za 2022 rok - część I.pdf
Darmowy ebook: Ulgi podatkowe za rok 2022 - część II.pdf
Darmowy ebook: Ulgi podatkowe za rok 2022 - część III.pdf

Ulga na dziecko w zeznaniu rocznym

Ulga prorodzinna jest zdecydowanie najpopularniejsza wśród podatników będących rodzicami. Przysługuje na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w ciągu roku podatkowego podatnik:

 • wykonywał władzę rodzicielską;

 • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;

 • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Ulga przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał czynności, o których mowa powyżej, i jest zależna od ilości małoletnich dzieci.

W przypadku 1 małoletniego dziecka miesięczna wartość ulgi wynosi 92,67 zł, pod warunkiem, że:

a) dochody podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł,

b) dochody podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł; wyjątek od tej reguły stanowi podatnik samotnie wychowujący małoletnie dziecko, dla którego limit dochodów wynosi 112.000 zł.

W przypadku 2 małoletnich dzieci miesięczna wartość ulgi wynosi 92,67 zł na każde z nich. Przepisy ustawy o PIT w zakresie tym nie przewidują żadnych dodatkowych ograniczeń.

W przypadku 3 i więcej małoletnich dzieci miesięczna wartość ulgi wynosi:

a) 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,

b) 166,67 zł na trzecie dziecko,

c) 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Z ulgi na dzieci mogą skorzystać podatnicy spełniający powyższe wymogi, którzy rozliczają się na PIT-37 oraz PIT-36. Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym (PIT-36L), ryczałtem (PIT-28) oraz kartą podatkową nie mogą odliczyć ulgi prorodzinnej na formularzach PIT-28, PIT-36L oraz PIT-16A, jednak jeśli oprócz któregoś z wymienionych tu formularzy wypełniają również PIT-37 lub PIT-36 - to na tych PIT-ach można odliczyć ulgę na dzieci. W celu uzyskania ulgi należy wypełnić druk PIT/O.

 

Składki ZUS zdrowotne w rozliczeniu rocznym

Odliczenie składek zdrowotnych było możliwe do końca 2021 roku, wówczas przedsiębiorca miał prawo pomniejszyć podatek do zapłaty o zapłacone w danym roku składki na ubezpieczenie zdrowotne, przy czym odliczenie było możliwe wyłącznie w kwocie 7,75% podstawy wymiaru składki a więc nie cała składka odprowadzana do ZUS.

Na skutek Polskiego Ładu, od 2022 roku przedsiębiorcy zostali pozbawieni możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Jednak to nie wszystkie zmiany, bo zmianie uległ także schemat wyliczenia składki zdrowotnej, który jest różny w zależności formy opodatkowania działalności.

 

Wysokość składki zdrowotnej w 2022 roku

 Wysokość składki zdrowotnej w 2023 roku
 Zasady ogólne 

9% podstawy wymiaru - uzyskanego dochodu z działalności - lecz nie mniej niż 270,90 zł

 

9% podstawy wymiaru - uzyskanego dochodu z działalności - lecz nie mniej niż 314,10 zł

Podatek liniowy

4,9% podstawy wymiaru - uzyskanego dochodu z działalności - lecz nie mniej niż 270,90 zł

 

4,9% podstawy wymiaru - uzyskanego dochodu z działalności - lecz nie mniej niż 314,10 zł

Ryczałt

9% przeciętnego wynagrodzenia, a podstawą do obliczania składki zdrowotnej będzie przychód:

 • < 60 tys. zł - 60% przeciętnego wynagrodzenia
 • do 300 tys. zł - 100% przeciętnego wynagrodzenia
 • > 300 tys.zł - 180% przeciętnego wynagrodzenia.

9% przeciętnego wynagrodzenia, a podstawą do obliczania składki zdrowotnej będzie przychód:

 • < 60 tys. zł - 60% przeciętnego wynagrodzenia
 • do 300 tys. zł - 100% przeciętnego wynagrodzenia
 • > 300 tys.zł - 180% przeciętnego wynagrodzenia.
 
Szczegóły w zakresie wyliczenia składki zdrowotnej od 2022 roku omawia artykuł: Polski Ład – składka zdrowotna osób prowadzących działalność od 2022 roku.

Regulacje w zakresie Polskiego Ładu 1.0 obowiązującego od 2022 roku, wprowadzające zmiany w zakresie odliczenia składki zdrowotnej miały zastosowanie jednak do pierwszego półrocza.

Nowelizacja Polskiego Ładu (2.0) przywróciła możliwość odliczenia składki zdrowotnej począwszy od rozliczenia za czerwiec 2022 lub II kwartał 2022, jednak na innych zasadach.

Możliwością odliczenia składki zdrowotnej zostali objęci wyłącznie przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym, ryczałtem oraz kartą podatkową - oznacza to, że podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych w dalszym ciągu nie mają prawa do odliczenia składki zdrowotnej.

Odliczenie składki zdrowotnej od wspomnianego okresu odbywa się na nowych zasadach, do ściśle określonego limitu w danym roku podatkowym.

Forma opodatkowania 

Sposób odliczenia składki zdrowotnej

Limit odliczenia

podatek liniowy

odliczenie następuje od dochodu (bezpośrednio w zaliczce lub jako koszt w KPiR - sposób wybiera indywidualnie przedsiębiorca)

8700 zł w skali danego roku podatkowego ( w 2022 roku),

10 200 zł w skali danego roku podatkowego ( w 2023 roku),

ryczałt

odliczenie następuje od przychodu

50% zapłaconej składki zdrowotnej w danym roku podatkowym

karta podatkowa

odliczenie następuje od podatku

19% zapłaconej składki zdrowotnej w danym roku podatkowym

Ulga rehabilitacyjna w zeznaniu rocznym

Ulga rehabilitacyjna jest kolejną odpowiedzią na pytanie podatników zastanawiających się, co można odliczyć od podatku. Możliwość skorzystać z tego typu odliczenia dopuszcza art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT. Zgodnie z jego treścią podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Art. 26 ust. 7a określa dokładnie wydatki, które można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Wśród nich wymienia się:

 1. adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

 2. przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

 3. zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego;

 4. zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

 5. odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;

 6. odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;

 7. opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł;

 8. utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł;

 9. opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;

 10. opłacenie tłumacza języka migowego;

 11. kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia;

 12. leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo);

 13. odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

a) osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,

b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż kartoteka transportu sanitarnego;

 1. używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł;

 2. odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:

a) na turnusie rehabilitacyjnym,

b) w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,

c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.

Warto podkreślić, iż wydatki, o których mowa powyżej, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków:

 • zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

 • zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

 • Narodowego Funduszu Zdrowia,

 • zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

- albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Aby móc skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, osoba, której wydatek dotyczy, musi posiadać:
a) orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
b) decyzję przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
c) orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Należy pamiętać, że ulga rehabilitacyjna przysługuje również podatnikom, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne, takie jak:

 • współmałżonek,

 • dzieci własne i przysposobione,

 • dzieci obce przyjęte na wychowanie,

 • pasierbowie,

 • rodzice,

 • rodzice współmałżonka,

 • rodzeństwo,

 • ojczym,

 • macocha,

 • zięciowie i synowe

- jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 12 357,60 zł.

Dla wydatków takich jak:

 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa (pkt 7 w/w wydatków),

 • utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej (pkt 8 w/w wydatków),

 • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej 

- podatnik nie musi dysponować dokumentami potwierdzającymi ich wysokość. Jednakże na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

 • wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika;
 • okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego;

Ulgę rehabilitacyjną można odliczyć w zeznaniu rocznym PIT-37 lub PIT-36.

Odliczenie darowizny w rozliczeniu rocznym

Dokonanych darowizn co do zasady nie można rozliczyć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów. Część z nich może natomiast zostać odliczona w zeznaniu rocznym. Kwestię tę reguluje art. 26 ust.1 pkt 9 ustawy o PIT. Zgodnie z jego treścią można odliczyć darowizny przekazane na cele:

 • kultu religijnego; wysokość dokonanej darowizny należy udokumentować dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej oraz dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny niepieniężnej;

 • krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi, w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew (obecnie 130 zł/litr); wysokość dokonanej darowizny należy udokumentować zaświadczeniem jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę.

 • określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych; wysokość darowizny należy udokumentować dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej oraz dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny niepieniężnej.

 • kształcenia zawodowego. Przekazane w formie materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, z wyjątkiem materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, które:
  • nie są kompletne,
  • nie są zdatne do użytku,
  • są starsze niż 12 lat.

Co ważne, odliczenia można dokonać w wysokości dokonanej darowizny, jednak nie więcej niż 6% dochodu.

Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych powyżej nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu, jednak odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz:

 • osób fizycznych;

 • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Powyższych odliczeń może dokonać podatnik składający PIT-37 lub PIT-36 w załączniku PIT/O.

Ulga na internet w PIT rocznym

Kwestię ulgi na internet reguluje art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o PIT. Zgodnie z jego treścią odliczeniu podlegają wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Ulga na internet przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia. Ulga na internet może zostać odliczona przez podatników rozliczających się na PIT-37 lub PIT-36. Wykazuje się ją w załączniku PIT/O.

Ulga z tytułu oszczędzania na IKZE

Jak stanowi art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy o PIT podatnik ma prawo do odliczenia wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonanych przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Dowodem potwierdzającym oszczędzanie w IKZE może być każdy dokument stwierdzający dokonanie wpłaty.

Odliczenie od dochodu nie dotyczy wpłat:

 • zwróconych podatnikowi w jakiejkolwiek formie,

 • odliczonych od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Odliczenia z tytułu wpłat na IKZE dokonuje się w zeznaniu rocznym PIT-37, PIT-36 oraz PIT-36L. Wówczas należy wypełnić druk PIT/O

Rozliczenie roczne w systemie wFirma.pl

Aby wygenerować zeznanie roczne w systemie wFirma.pl należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ, a następnie wybrać odpowiedni rodzaj deklaracji (w przypadku spółki system sam automatycznie dokona wyróżnienia deklaracji z podziałem na poszczególnych wspólników). Następnie należy wybrać cel złożenia.

Co można odliczyć od podatku - rozliczenie PIT

W kolejnym kroku należy zweryfikować poprawność danych dotyczących osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów, w tym również składki ZUS oraz wyliczone i opłacone zaliczki na podatek dochodowy z całego roku (wartości te zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie danych zawartych w systemie).

Dodatkowo dzięki integracji systemu z Ministerstwem Finansów, sporządzone zeznanie roczne można wysłać bezpośrednio z systemu. W tym celu należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE, a następnie zaznaczyć na liście odpowiednią deklarację i z górnego paska wybrać opcję WYŚLIJ DO URZĘDU.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów