0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiany w wynagrodzeniu pracowników młodocianych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zatrudnienie pracownika młodocianego może nastąpić na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac lub umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Wynagrodzenie młodocianego jest niższe niż pracownika pełnoletniego. W artykule opisujemy zmiany w wynagrodzeniu pracowników młodocianych

Kto jest pracownikiem młodocianym

Zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie pracy pracownik młodociany to osoba, która:

  • ukończyła 15 lat, ale ma nie więcej niż 18 lat;
  • ukończyła co najmniej 8-letnią szkołę podstawową;
  • przedstawiła świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie stanowi zagrożenia dla jej zdrowia.

Przy czym dopuszczalne jest zatrudnienie na zasadach określonych dla młodocianych wyłącznie w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy osoby, która nie ukończyła 8-letniej szkoły podstawowej i która nie ma 15 lat.

Na zasadach określonych dla młodocianych może zostać zatrudniona również osoba, która ukończyła 8-letnią szkołę podstawową i nie ma jeszcze ukończonych 15 lat, ale zatrudnienie następuje w roku kalendarzowym, w którym osoba ta osiągnie ten wiek. W tym przypadku zatrudnienie może nastąpić bez żadnej zgody czy opinii na podstawie umów o naukę zawodu, przyuczenia do wykonywania określonej pracy i do wykonywania prac lekkich.

Osoba, która ukończyła 8-letnią szkołę podstawową w okresie poprzedzającym rok, w którym osiągnęła 15 lat, może być zatrudniona tylko na podstawie umowy o naukę zawodu, wyłącznie pod warunkiem wyrażenia zgody przez jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego oraz uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Osoba, która ukończyła 18 lat w trakcie nauki w 8-letniej szkole podstawowej, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym ukończyła tę szkołę.

Zatrudnienie pracownika młodocianego może nastąpić na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac lub umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Jak ustala się wynagrodzenie młodocianego pracownika?

Wynagrodzenie pracowników młodocianych w okresie nauki zawodu oraz przyuczania się do wykonywania pracy wyliczane jest na podstawie stosunku procentowego do średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Obowiązuje ono od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Stosunek procentowy wynagrodzenia pracownika młodocianego wynosi odpowiednio:

  • w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 8% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale,
  • w drugim roku nauki – nie mniej niż 9% średniego miesięcznego wynagrodzenia w  gospodarce narodowej w poprzednim kwartale,
  • w trzecim roku nauki – nie mniej niż 10% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

Stosunek procentowy wynagrodzenia młodocianego odbywającego przyuczenie do wykonywania określonej pracy wynosi nie mniej niż 7% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. 

Zmiany w wynagrodzeniu pracowników młodocianych 2024

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2023 r. wyniosło - 7.194,95 zł (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 1216).

Okres

1.12.2023 r. - 29.02.2024 r.

I rok nauki - nie mniej niż 8% ww. wynagrodzenia

575,60 zł

II rok nauki - nie mniej niż 9% ww. wynagrodzenia

647,55 zł

III rok nauki - nie mniej niż 10% ww. wynagrodzenia

719,50 zł

przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

503,65 zł

Przedstawione kwoty wynagrodzenia pracowników młodocianych są kwotami minimalnymi. Oznacza to, że pracodawca może wypłacać pracownikowi młodocianemu odpowiednio wyższe wynagrodzenie, jednak będzie miało to również przełożenie na zwiększenie się wysokości odprowadzanych składek.

Jeśli chodzi o wynagrodzenie pracownika młodocianego za czas choroby, to należy pamiętać, że jest ono obliczane na tych samych zasadach, co w przypadku dorosłych pracowników. Dlatego też podstawę wynagrodzenia stanowi średnie wynagrodzenie wypłacane pracownikowi z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających okres choroby.

Osoby, które przed ukończeniem nauki zawodu albo przyuczenia do wykonywania określonej pracy osiągnęły pełnoletność, kończą naukę lub przyuczenie na warunkach określonych dla młodocianych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów