0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Chcę zatrudnić pracownicę posiadającą orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Wszyscy moi pracownicy otrzymują wynagrodzenie w stawce godzinowej. Czy jeżeli pracownik pracuje jedynie 7 godzin (obniżone normy czasu pracy), należy podwyższyć jego stawkę godzinową? Czy wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego będzie wyższe niż u pozostałych pracowników?

Stefan, Iława

 

Przepisy i normy postępowania w przypadku zatrudniania osób o orzeczeniu o niepełnosprawności, zostały ujęte w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ustawa ta określa m.in. limity czasu pracy niepełnosprawnych oraz wynagrodzenie jakie im przysługuje za wykonywaną pracę.

Wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego a przepisy

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekroczyć 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Limit ten może nie być przestrzegany w przypadku osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz na wniosek osoby zatrudnionej po wyrażeniu zgody przez lekarza medycyny pracy.

Art. 18 ust. 1 ustawy o rehabilitacji wprowadza bezpośredni zakaz obniżania wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości w przypadku obniżenia normy czasu pracy u osób niepełnosprawnych.

Ust. 2 tego samego artykułu nakłada na pracodawców obowiązek podwyższenia stawek godzinowych w stosunku, w jakim pozostaje dotychczasowy wymiar czasu pracy do tych norm. Przepisy art. 18 należy stosować zarówno, gdy pracownik w trakcie zatrudnienia zostaje uznany za osobę niepełnosprawną, jak i gdy niepełnosprawny podejmuje zatrudnienie. Potwierdza to uchwała Sądu Najwyższego z 8 kwietnia 2000 r. (sygn. akt III ZP 6/00, OSNP 2000/20/740), według której miesięczna stawka wynagrodzenia zasadniczego powinna być taka sama, niezależnie od tego, czy skrócone normy obowiązywały od początku zatrudnienia, czy wprowadzono je w czasie trwania stosunku pracy.

Przykład 1. 

W zakładzie pracownicy otrzymują wynagrodzenie w stawce godzinowej (29 zł brutto). Zatrudniono osobę niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym, dlatego należy przeliczyć jej wynagrodzenie. Aby poprawnie określić wynagrodzenie niepełnosprawnego, należy:

  • ustalić stosunek normy dobowej do skróconej (wynosi 8/7 = 1,143)
  • określić stawkę godzinową osoby niepełnosprawnej – 29 zł x 1,143 = 33,15 zł

Już w umowie z niepełnosprawnym powinno się uwzględniać przeliczenie i wprowadzić w niej stawkę godzinową 33,15 zł.

Warto mieć równie na uwadze, że wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego powinno być niższe od obowiązującej w danym roku pensji minimalnej. W przypadku wynagradzania pracownika stawkę godzinową w przeliczeniu na miesiąc jego wypłata również nie może być poniżej poziomu minimalnego. W przeciwnym razie pracodawca ma obowiązek wypłacenia wyrównania. 

Podsumowanie - wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego

Osoby niepełnosprawne są objęte szczególną ochroną w zakresie czasu pracy, która nie może wpływać negatywnie na ich wynagrodzenie. Dlatego w przypadku wynagrodzenia wyrażonego w stawce godzinowej pracodawcy mają obowiązek podwyższenia stawek godzinowych. Spowoduje to, że osoby o obniżonych normach czasu pracy będą miały wyższe stawki godzinowe niż pozostali pracownicy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów