Poradnik Przedsiębiorcy

Aktywa w bilansie sporządzanym przez jednostkę gospodarczą

Każda spółka na koniec roku obrotowego po zamknięciu ksiąg rachunkowych zobowiązana jest do zrobienia bilansu sprawozdawczego i na jego bazie sprawozdania finansowego. Bilans składa się z informacji o aktywach i pasywach firmy. Zasoby majątkowe firmy (aktywa) powinny być jednak wykazane w odpowiedniej formie. Sprawdź, jak ująć aktywa w bilansie.

Sprawozdawczość finansowa a aktywa w bilansie

Sprawozdania finansowe są końcowym etapem procesu informacyjnego jednostki. Ich celem jest prezentacja informacji uzyskanych w wyniku gromadzenia dokumentacji księgowej oraz jej przetwarzania w postaci ewidencji księgowej, rozliczania i kalkulacji.

Sprawozdania finansowe spełniają więc następującą rolę:

 • pozwalają określić stan faktyczny,

 • tworzą podstawy planowania,

 • ułatwiają podejmowanie decyzji,

 • umożliwiają ocenę realizacji zamierzeń,

 • sprzyjają kontroli prowadzonej działalności gospodarczej,

 • stwarzają podstawy analizy działalności gospodarczej,

Aby wymienionej wyżej zadania mogły zostać spełnione, sprawozdanie finansowe musi cechować:

 • prawdziwość - czyli zgodność z rzeczywistością;

 • sprawdzalność - a więc łatwość dotarcia do danych, na których podstawie było sporządzone sprawozdanie;

 • kompletność - czyli zawarcie w sprawozdaniu wszystkich zjawisk gospodarczych oraz składników majątku, które wchodzą w zakres sprawozdania oraz są związane z okresem, którego ma ono dotyczyć;

 • przejrzystość i zrozumiałość  -  należy przez to rozumieć taki układ sprawozdania, aby występujące w nim prawidłowości, a także powiązania i zależności były wyraźne i zrozumiałe dla osoby czytającej sprawozdanie. Należy jednak pamiętać o zachowaniu zasady przewagi treści nad formą;

 • istotność - unikanie zbytniej rozbudowy sprawozdania, a koncentracja na informacjach istotnych, bez których użytkownik mógłby podjąć błędną decyzje bądź źle ocenić sytuację firmy;

 • ciągłość - czyli zapewnienie przenoszenia danych liczbowych z okresu na okres;

 • porównywalność - a więc sporządzanie sprawozdań według tych samych zasad oraz układów niezależnie od jednostki gospodarczej ani czasu. Celem takiego zabiegu jest możliwość oceny działalności;

 • terminowość - czyli obowiązek dostarczenia sprawozdań w określonym terminie.

Sprawozdania, które zostały stworzone na podstawie wyżej wymienionych cech, są wiarygodnym źródłem informacji na temat firmy (ponadto zasady sporządzania sprawozdań obligatoryjnych wynikają z przepisów np. ustawy o rachunkowości).

Ważne!

Sporządzając sprawozdanie jednostki gospodarczej, należy zwracać szczególną uwagę na to, że aktywa w bilansie nie mogą być zawyżone, natomiast pasywa zaniżone (koszty i przychody również).  

Podstawowym elementem sprawozdania finansowego jest bilans, ukazuje on bowiem sytuację majątkową i finansową jednostki.

Podział i klasyfikacja aktywów

Każda jednostka gospodarcza do funkcjonowania potrzebuje pewnych zasobów majątkowych. Aktywa w bilansie są to właśnie te zasoby majątkowe, którymi dysponuje jednostka. Według ustawy o rachunkowości w myśl art. 3 ust. 1 pkt 12: przez aktywa rozumie się kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

Aby składniki majątku firmy mogły zostać uznane za jej aktywa w bilansie, muszą spełniać trzy podstawowe kryteria:

 1. możliwość sprawowania nad nimi kontroli przez jednostkę,

 2. możliwość wiarygodnego określenia ich wartości,

 3. osiągnięcie przez jednostkę przyszłych korzyści ekonomicznych.

Aktywa występują pod różnymi postaciami, dlatego są one wykazywane w grupach, na które są złożone składniki jednorodne pod względem rodzajowym. Według takiego kryterium wyróżniamy:

 • aktywa rzeczowe - czyli zasoby majątkowe mające postać fizyczną (materialną);

 • aktywa finansowe - instrumenty kapitałowe, instrumenty finansowe;

 • aktywa niematerialne  - zasoby majątkowe niemające postaci materialnej ani finansowej.

Ważne!

Instrumentem finansowym nazywamy kontrakt, w wyniku którego u jednej z jego stron powstają aktywa finansowe, a u drugiej zobowiązania finansowe lub instrumenty kapitałowe.

Instrumenty kapitałowe - według ustawy o rachunkowości są to wszelkiego rodzaju kontrakty, z których wynika prawo do majątku jednostki, pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wszystkich wierzycieli. Są to także wszelkiego rodzaju zobowiązania jednostki do wyemitowania lub dostarczenia własnych instrumentów kapitałowych, a w szczególności udziały, opcje na akcje własne lub warranty. Innymi słowy to zobowiązania pieniężne jednego podmiotu wobec drugiego. Zobowiązanie może występować w formie zapisu księgowego i papieru wartościowego.