0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprawozdanie finansowe też się składa w urzędzie skarbowym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorstwa zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych muszą pamiętać, że należy je składać nie tylko do Krajowego Rejestru Sądowego, ale także do właściwego urzędu skarbowego. Podatnicy, którzy o tym obowiązku zapomną muszą się liczyć z poniesieniem konsekwencji karnych. Co istotne, sprawozdanie finansowe podmiotów podlegających rejestrowi KRS nie muszą już być ogłaszane w Monitorze Polskim B.

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, a także na inny dzień bilansowy, stosując zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, określone w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe składa się z:

  • bilansu,
  • rachunku zysków i strat,
  • informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Krajowy Rejestr Sądowy

Zgodnie z art. 69 ust. 1 ww. ustawy kierownik jednostki w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego składa we właściwym rejestrze sądowym:

  • roczne sprawozdanie finansowe,
  • opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu,
  • odpis uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty,
  • sprawozdanie z działalności, w przypadku spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni oraz przedsiębiorstw państwowych.

Urząd skarbowy

Zgodnie z art. 27 ust 2. ustawy o CIT podatnicy, a także spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia sprawozdania z badania nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

Odmiennie jest w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych. Podlegają oni bowiem ustawie o PIT, z której wynika, iż podatnicy prowadzący księgi rachunkowe zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, muszą dołączyć je do rocznego zeznania podatkowego, czyli do 30 kwietnia następnego roku.

W przypadku niezłożenia stosownego sprawozdania finansowego do rejestru sądowego bądź urzędu skarbowego, podatnikom grozi kara grzywny bądź ograniczenia wolności, którą każdorazowo orzeka sąd. Jednakże w tym przypadku rozwiązanie sankcyjne może także zastosować KRS lub właściwy urząd skarbowy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów