0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Analiza przychodów freelancera

Wielkość tekstu:

Rynek pracy powoli zapełnia się freelancerami. Sytuacja ta wynika z dwóch przyczyn. Po pierwsze obecnie ciężko o dobrą, etatową pracę. Pracodawcy albo mocno zaniżają wynagrodzenia albo w ogóle rezygnują z pracowników etatowych, bo dzięki takiemu zabiegowi mogą zaoszczędzić. W związku z tym sami jakby narzucają freelancing swoim przyszłym pracownikom.

Po drugie są osoby, które stają się freelancerami z powołania. Niestety niemal połowa z nich po jakimś czasie rezygnuje z tej formy zatrudnianie, twierdząc, że „to nie dla mnie”. Tego typu tłumaczenia to swoista kapitulacja. Owszem freelancing wymaga wytrwałości, ale bez przesady. Za tym płaszczykiem tłumaczeń kryją się inne powody, znacznie bardziej trywialne. Otóż kapitulacja staje się wynikiem braku podstawowej wiedzy na temat freelancingu. Błędy popełniane przez początkujących freelanserów są czasem do naprawienia, tylko trzeba troszkę nad sobą popracować, by odkryć ich źródło.

Jednym z takich typowych błędów jest wrzucanie do jednego wora kilku pojęć – mieszanie np. rodzajów opodatkowania, czy też mylenie przychodu z utargiem, z dochodem lub zyskiem. A przecież to odrębne pojęcia. Dlatego też na początek warto przybliżyć sobie pojęcie przychodu.

Czym jest przychód?

Przychód to nic innego jak uzyskany lub należny wpływ wartości czyli korzyści materialnych, do których dochodzi w ramach freelancingu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą lub działalnością wykonywaną osobiście. Najczęściej przychodem jest łączna wartość sprzedaży dóbr, towarów i usług, z tym że podanych w wartości netto w danym okresie rozliczeniowym (przychód oblicza się w ujęciu rocznym). Wartość netto nie uwzględnia podatku VAT.

Inaczej rzecz ujmując, przychodami są przypływy aktywów albo inne zwiększenia aktywów danego podmiotu lub zmniejszenia jego zobowiązań (mogą być także kombinacjami powyższych) wynikające z dostarczenia lub produkcji dóbr, świadczenia usług lub innych czynności będących podstawową działalnością danego podmiotu.

UWAGA: przychodem NIE JEST: dochód, utarg, zysk, wkład własny akcjonariuszy, kredyt, pożyczka, nieotrzymana kwota naliczonych odsetek od należności, element zwolniony od podatku VAT, zwrócony podatek VAT naliczony, podatek akcyzowy, a także inny zwrócony, umorzony lub zaniechany podatek, opłata czy też wydatek oraz wpłata i należność za dostawę towaru lub usługę, która zostanie wykonana w późniejszym terminie.

Rodzaje przychodów

 • Pochodzące ze sprzedaży czy też wykonania jakiejś usługi. Kwoty te muszą zostać pomniejszone o należny VAT, upusty czy rabaty oraz wartość towarów zwróconych. Zalicza się do nich: przychody ze sprzedaży produktów: wyrobów gotowych (w jednostkach przemysłowych), robót budowlano-montażowych (w jednostkach wykonawstwa budowlanego) oraz usług (w jednostkach prowadzących działalność usługową), a także przychody ze sprzedaży towarów i materiałów;
 • Finansowe pochodzące z:dywidend, sprzedaży papierów wartościowych, ale także odsetek uzyskanych z lokat bankowych, papierów dłużnych czy przeterminowanych należności oraz weksli obcych.
 • Operacyjne – zalicza się do nich: przychody ze zbycia środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, odpisane, przedawnione zobowiązania, a także otrzymane odszkodowania, kary i grzywny oraz darowizny.

Elementy, które można zaliczyć do przychodów

Nie wszystko można zaliczyć do przychodów, jak udowodniliśmy to już wyżej. Dlatego warto wymienić elementy, które na pewno są przychodami (najczęściej są to przychody związane z działalnością gospodarczą, ale nie tylko). Zatem przychodami są składniki związane z:

 • najmem;
 • podnajmem;
 • dzierżawą;
 • poddzierżawą;
 • sprzedażą części majątku należącego do podatnika (wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe itp.);
 • różnicami kursowymi;
 • otrzymaniem kar umownych;
 • odszkodowaniem otrzymanym ze szkód dotyczących części majątku (związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą);
 • wynagrodzeniem pochodzącym z tytułu terminowego wpłacania podatków;
 • wynagrodzeniem otrzymanym za obsługę pracowniczego programu emerytalnego uczestnika;
 • VAT, który nie został uwzględniony w początkowej wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają amortyzacji, jeśli podatnik utraci prawo do rozliczania podatku VAT;
 • VAT, który nie podlega odliczeniu w związku z korektą podatku naliczonego, który dotyczył środków trwałych przy działalności mieszanej;
 • odsetkami pochodzących ze środków zgromadzonych na firmowych rachunkach;
 • dotacjami i dopłatami, a także innymi nieodpłatnymi świadczeniami otrzymanymi na pokrycie kosztów lub jako zwrot wydatków;
 • wartościami zwróconych wierzytelności odpisanych jako nieściągalne lub wynikających z umowy leasingu;
 • wartościami umorzonych oraz przedawnionych zobowiązań (wyjątek: umorzone pożyczki z Funduszu Pracy);
 • wartościami świadczeń otrzymanymi w naturze oraz innymi nieodpłatnymi świadczeniami.

Momentem powstania przychodu uzyskanego z najmu określa się dzień, w którym należności z tego tytułu stały się wymagalne – ostatni dzień, kiedy zawarta w umowie zapłata powinna nastąpić (dostawa gazu, prądu, wody, wywóz odpadów, czynsz itp.). W pozostałych przypadkach przychód powstaje nie później niż ostatniego dnia miesiąca, kiedy zbyto prawo majątkowe, uzyskano zapłatę za wykonanie świadczenia, dokonano wydania rzeczy oraz wykonano usługę w całości lub częściowo.

Natomiast gdy freelancer jest podatnikiem podatku VAT i nie jest z niego zwolniony, prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz ewidencję przychodów w dacie wystawienia faktury, wówczas momentem ustalenia przychodu jest dzień wystawienia faktury lub dzień, w którym powinna zostać ona wystawiona.

To oczywiste, że celem każdego freelancera jest wygenerowanie jak najwyższych zysków takich, które będą wyższe niż przeciętne wynagrodzenie pracownika etatowego. I dopiero w związku z tym freelancer musi uzyskać jak najwyższy przychód. Jednak przychód nie stawi odzwierciedlenia rzeczywistej sytuacji finansowej freelancera.

Reasumując, przede wszystkim należy zapamiętać, że przychód to nie to samo co zysk czy dochód. Jeśli natomiast dany freelancer wciąż nie ma wyraźnie zarysowanych ram przychodu powinien zgłosić się do specjalisty lub skorzystać z księgowości internetowej, proponowanej np. przez wfirma.pl. W ten sposób uniknie błędów, które nieoczekiwanie mogą gdzieś się zakraść.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów