0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przedsięwzięcia proekologiczne - finansowanie

Wielkość tekstu:

Ekologia to od jakiegoś czasu bardzo popularny temat. Również w kontekście własnej firmy warto, by zainteresowały nas przedsięwzięcia proekologiczne - chociażby ze względu na to, że na ochronę środowiska przyrodniczego przeznaczone są unijne fundusze.

Czym są przedsięwzięcia proekologiczne?

Czym dokładnie są przedsięwzięcia proekologiczne? Definicja słownikowa mówi, iż są to wszystkie działania, podejmowane w celu poprawy warunków życia ludności poprzez poprawę kondycji środowiska naturalnego.

Przedsięwzięcia proekologiczne - dla kogo dofinansowanie?

Wsparcie na przedsięwzięcia proekologiczne jest skierowane do takich przedsiębiorstw, których działalność może oddziaływać w negatywny sposób na środowisko naturalne. W takim wypadku środki mogą być przeznaczone np. na gospodarkę wodno-ściekową, odpadową, czy też ekologiczną infrastrukturę energetyczną przedsiębiorstwa. Co więcej, firma może uzyskać dofinansowanie na nie tylko poprawę już istniejącego stanu, ale także przeciwdziałanie negatywnym skutkom, które dopiero mogą nastąpić. Dotyczy to wobec tego projektów mających przeciwdziałać zagrożeniom oraz propagować kształtowanie postaw proekologicznych.

Dotacjami unijnymi przeznaczonymi na ochronę środowiska w Polsce rozporządza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wraz z wojewódzkimi funduszami. Podstawą prawną ich działań jest ustawa Prawo Ochrony Środowiska. Obecnie najwięcej środków jest przeznaczanych na rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska.

W 2013 roku założone zostały następujące programy priorytetowe:

 • gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  • rozwój systemów służących zagospodarowaniu odpadów komunalnych,
  • rozwój selektywnej zbiórki odpadów,
 • zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych,
 • gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne:
  • rozwój systemów gospodarowania odpadami innymi niż komunalne, w szczególności niebezpiecznymi,
  • usuwanie wyrobów zawierających azbest,
  • międzynarodowe przemieszczanie odpadów,
 • dofinansowanie systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:
  • dofinansowanie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
  • dofinansowanie gmin w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji,
  • dofinansowanie działań inwestycyjnych w zakresie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów,
 • rekultywacja terenów zdegradowanych i likwidacja źródeł szczególnie negatywnego oddziaływania na środowisko:
  • przedsięwzięcia przez GIOŚ - “bomby ekologiczne”,
  • rekultywacja terenów zdegradowanych,
 • współfinansowanie II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi:
  • uzupełnienie dofinansowania II osi PO IiŚ,
  • dofinansowanie potencjalnych beneficjentów PO IiŚ,
  • wdrażana przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów