0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Co czeka spółki komandytowe na gruncie podatku dochodowego od 2021 roku?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kwestia opodatkowania spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych pojawiała się już pewnego czasu na jako pomysł na uregulowanie podatkowe dla tych podmiotów. Czy zatem od 2021 r. spółki komandytowe staną się płatnikami podatku CIT? Omawiamy plany względem spółek komandytowych, a także zastrzeżenia wobec zbliżających się rewolucji w tym zakresie.

Obecnie spółka komandytowa nie jest podatnikiem w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – jak to ma miejsce w spółce kapitałowej – w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – ani podatku od osób fizycznych (PIT). Oznacza to, że płatnikiem podatku dochodowego są wspólnicy spółki komandytowej (osoby fizyczne), a nie spółka. 

Wspólnicy dotychczas wykazywali przychody oraz koszty proporcjonalnie do posiadanego w spółce udziału. Takie rozwiązanie powodowało pewne profity podatkowe, tzn. podatek dochodowy był płacony raz przez wspólników, co powodowało unikanie podwójnego opodatkowania przychodu. Takie rozwiązanie nie wszystkich satysfakcjonowało – Ministerstwo Finansów od lat głowiło się nad opodatkowaniem spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych i taki pomysł właśnie został powoli wdrażany w życie, chociaż, budzi wiele zastrzeżeń ekspertów.

Istota spółki komandytowej

Spółka komandytowa jest spółką osobową mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki, co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność, co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. To, że spółka komandytowa jest spółką osobową oznacza, że w obrocie gospodarczym może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać, a także być pozywana. Tym samym oznacza to, że spółka komandytowa ma prawo posiadać własny majątek, odrębny od majątków jej wspólników. 

Spółka komandytowa w świetle prawa podatkowego 

Z punktu widzenia podatkowego spółka komandytowa jest płatnikiem podatku VAT. To spółka zobligowana jest do zrealizowania obowiązków związanych z regulowaniem powstałego zobowiązania z tytułu podatku VAT. Ponadto to na spółce ciąży obowiązek rejestracji spółki do VAT, odprowadzanie podatku, składanie deklaracji podatkowych, czy przesyłanie JPK_VAT. Natomiast spółka nie jest samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego, a jej dochody nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania.

Spółka komandytowa, jako spółka osobowa, nie jest podatnikiem podatku dochodowego, przez co uzyskany przez nią zysk nie jest wprost opodatkowany podatkiem dochodowym na poziomie spółki.
Jest to bardzo istotne, bowiem stanowi punkt wyjścia do zmian proponowanych przez Ministerstwo Finansów. Podatnikami podatku dochodowego są odrębnie wszyscy wspólnicy, a opodatkowaniu podlega dochód uzyskiwany przez każdego ze wspólników z osobna. 

Nie można zapominać, że w przypadku wspólników będących zagranicznymi osobami prawnymi, dochód uzyskiwany z działalności w formie spółki komandytowej prowadzonej na terytorium Polski jest opodatkowany w Polsce (art. 3 ust. 2 ustawy o CIT) na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie o CIT – określonych dla każdego ze wspólników odrębnie. 

Nowe obowiązki podatkowe spółki komandytowej – plany wobec spółki

W rzeczywistości pomysł na objęcie spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych pojawił się już w 2013 r. jednakże w tamtym czasie, rozwiązanie to zostało odłożone na półkę z uwagi na wiele wątpliwości, pytań i zastrzeżeń, chociaż od 1 stycznia 2014 r. podatkiem dochodowym od osób prawnych zostały opodatkowane spółki komandytowo-akcyjne.

Zasadniczym celem zmiany mającej polegać na opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych spółki komandytowe jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych, tak, aby zapewnić powiązanie wysokości podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. 
W rządowym projekcie wskazuje się, że zmiana stanowi ukłon w kierunku odbudowania dochodów podatkowych, w szczególności dochodów z podatku CIT. Co do szczegółów, założono objęcie zakresem podmiotowym ustawy o CIT mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spółek komandytowych.

W związku z przewidywanymi zmianami, zaproponowano opracowanie nowej definicji podatnika podatku dochodowego. Zgodnie z tym, za podatnika podatku dochodowego uważa mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spółki komandytowe.

„W przypadku spółek komandytowych, w których powiązania między wspólnikami nie wskazują na optymalizacyjny cel ich utworzenia, przewiduje się wprowadzenie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów komandytariuszy takich spółek, skutkiem, którego efektywne opodatkowanie dochodów takich komandytariuszy z udziału w zyskach spółki komandytowej (opodatkowanej stawką podatku CIT wynoszącą 9% uzyskanych dochodów) pozostanie na porównywalnym poziomie, do efektywnego opodatkowania takich komandytariuszy wynikającego z przepisów ustawy CIT i ustawy PIT w ich brzmieniu obowiązującym do końca 2020 r”.1

Wartym wyjaśnienie jest kwestia opodatkowania komplementariusza, czyli podmiotu reprezentującego spółkę komandytową na, zewnątrz, który odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. W tym aspekcie przewidziano, bowiem opodatkowanie zysku wypłacanego komplementariuszowi zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%, co ważne jednak, komplementariusz w przypadku wypłaty dywidendy będzie mógł pomniejszyć zryczałtowany podatek dochodowy od dywidendy o część CIT zapłaconego przez spółkę komandytową.

Kontrowersyjny pomysł sposobem na wpływy budżetowe?

Jak niektórzy eksperci uważają – objęcie spółek komandytowych podatkiem CIT to jednak nienajlepszy pomysł. Doradcy finansowi oraz sami przedsiębiorcy podnoszą, że jednym ze skutków opodatkowania spółki komandytowej będzie zmniejszenie środków przeznaczonych na inwestycje, spadek zatrudnienia związany z koniecznością ograniczenia kosztów, co odbije się negatywnie na mały i średni biznes z rodzimym kapitałem.

Również Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw negatywnie ocenia pomysł objęcia spółek komandytowych CIT-em. Podobne głosy wpłyną ze strony przedsiębiorców, dla których obraz spółki kapitałowej wiązał się z formą prowadzenia działalności dla polskiego, dynamicznie rozwijającego się sektora przedsiębiorstw.

Dzisiaj, kiedy przedsiębiorcy przeżywają zawirowania w związku z pandemią koronawirusa, gdy sporo z nich zmuszonych zostało do zamknięcia z uwagi na ogłoszony lockdown, propozycja Ministerstwa Finansów zaskoczyła rynek. Kiedy prace legislacyjne ruszyły, a projekt ustawy został uchwalony przez Sejm, informacje o wprowadzeniu podatku CIT dla spółek komandytowych z uwagi na przewidywane wpływy do budżetu raczej są bliższe zrealizowaniu niż nie.

W rzeczywistości, jeszcze nie zostało przesądzone, kiedy zmiany zaczną obowiązywać, wśród propozycji padają różne terminy a to styczeń 2021 r, a to maj 2021 r., jaki jednak termin nie zostałby określony, raczej rząd nie wycofa się jednak z proponowanych zmian.

Podstawa prawna:

  1. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, druk nr 642.
  2. Uzasadnienie do projektu zmiany ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Z 2020 r. poz. 1406, z późn.zm.).

Uzasadnienie do projektu zmiany ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn.zm.).

Materiał opracowany przez zespół „Tak Prawnik”.

Właścicielem marki „Tak Prawnik” jest BZ Group Sp. z o.o.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów