0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasa fiskalna dla stolarza - czy jest obowiązkowa?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dokumentowanie sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej jest obecnie powszechne. Podatnicy z wielu branż muszą korzystać z rejestrowania obrotu przy pomocy kasy fiskalnej już od pierwszej sprzedaży. W innych sytuacjach przekroczenie określonego pułapu sprzedaży powoduje konieczność zainstalowania kasy. Niektórzy podatnicy spełniając określone wymogi zostają zwolnieni z ewidencjonowania sprzedaży na kasie. Sprawdź, czy kasa fiskalna dla stolarza jest obowiązkowa? 

Kto musi ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej?

Na wstępie przypomnijmy, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej: ustawa o VAT.  Zgodnie z tym przepisem podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Tym samym powyższa regulacja określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

W ewidencji, o której mowa powyżej, wykazuje się dane o sprzedaży zawarte w dokumentach wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących, w tym określające przedmiot opodatkowania, wysokość podstawy opodatkowania i podatku należnego oraz dane służące identyfikacji poszczególnych sprzedaży, w tym numer, za którego pomocą podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku albo podatku od wartości dodanej.

Ustawodawca w art. 111 ust. 8 ustawy o VAT zawarł delegację ustawową. Na jej mocy minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa.

Obecnie kwestie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących uregulowane jest w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – dalej jako rozporządzenie.

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na wysokość obrotu

Powyższe rozporządzenie zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2022 r.:

  • podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł;

  • podatników rozpoczynających po 31 grudnia 2018 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym kwoty 20 000 zł.

Przykład 1.

Podatnik prowadzi zakład stolarski. Wykonuje usługi na rzecz podmiotów gospodarczych. W 2022 r. postanowił również dokonywać sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wartość sprzedaży ogółem wyniosła 369 500 zł,  w tym na rzecz osób fizycznych 10 200 zł. Czy podatnik musi zacząć ewidencjonować obrót za pomocą kasy fiskalnej?

W tym przypadku podatnik nie ma obowiązku dokonywać ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych za pomocą kasy fiskalnej, ponieważ sprzedaż nie przekroczyła 20 000 zł. Do limitu nie wliczamy bowiem sprzedaży na rzecz podmiotów gospodarczych.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania.

Zwolnienie ze względu na rodzaj działalności 

Na podstawie zapisów rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2022 r., podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, wymienione w części I załącznika do rozporządzenia. Co ważne, zwolnienie obowiązuje  w przypadku, gdy udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zwany dalej „udziałem procentowym obrotu”, był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80%.

Tym samym, aby móc określić, czy podatnik prowadzący usługi stolarskie musi posiadać kasę, należy przeanalizować załącznik nr 1. Jego analiza pokazuje, że przedsiębiorca prowadzący usługi stolarskie nie jest zwolniony ze względu na rodzaj działalności z obowiązku rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej. 

Kasa fiskalna dla stolarza - w jakim przypadku? 

Biorąc pod uwagę, że usługi stolarskie nie korzystają ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących, podatnicy muszą sprawdzać wartość sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Przykład 2.

Podatnik prowadzi zakład stolarski. Zajmuje się głównie świadczeniem usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. W lipcu 2022 r. wartość sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przekroczyła kwotę 20 000 zł. Kiedy podatnik jest obowiązany zainstalować kasę fiskalną?

W takiej sytuacji podatnik ma obowiązek zainstalować kasę fiskalną. Zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczył on obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20 000 zł. Tym samym stolarz musi w terminie dwóch miesięcy dokonać instalacji kasy fiskalnej.

W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, którzy rozpoczęli w danym roku sprzedaż na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20 000 zł.

Podsumowując, stolarz prowadzący usługi stolarskie nie jest przedmiotowo zwolniony z ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Tym samym w takiej sytuacji po przekroczeniu sprzedaży w wysokości 20 000 zł na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych musi zainstalować kasę fiskalną.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów