Poradnik Przedsiębiorcy

Sprzedaż stacjonarna i wysyłkowa a kasa fiskalna

W ramach rozszerzenia działalności przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż stacjonarną często decydują się na rozpoczęcie sprzedaży wysyłkowej. Wejście w świat e-biznesu jest gwarancją zdobycia nowej rzeszy klientów. Osoby zastanawiające się nad takim rozwiązaniem dręczy pytanie - czy posiadając kasę fiskalną dla działalności stacjonarnej, należy również rejestrować na niej przychody ze sprzedaży wysyłkowej? Jak powinna być dokumentowana sprzedaż stacjonarna i wysyłkowa? Tę kwestię wyjaśnia poniższy artykuł.

Sprzedaż wysyłkowa a kasa fiskalna

Obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Ustawodawca jednak przewiduje szereg zwolnień z tego obowiązku - w tym również dla sprzedaży wysyłkowej.

Podatnicy zajmujący się sprzedażą wysyłkową powinni zwrócić szczególną uwagę na punkt 38 załącznika do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zgodnie z jego treścią zwolnieniu z kasy podlega dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi) pod warunkiem, że zapłatę za dostawę towarów dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem). Z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła dostawa i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Wyżej wymienione zwolnienie obowiązuje do końca roku 2018 r.

Sprzedaż wysyłkowa a niespełnienie wymogów punktu 38

Podatnik, który dokonuje sprzedaży wysyłkowej, chcąc korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej, musi spełnić łącznie oba warunki stawiane przez załącznik do rozporządzenia, tj.:

 1. każda zapłata powinna być otrzymywana za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

 2. sprzedawca powinien prowadzić ewidencję oraz posiadać dowody zapłaty, z których wynika przedmiot dostawy oraz dane nabywcy (w tym jego adres).

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków co do zasady skutkuje brakiem możliwości korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej, określonego w punkcie 38 załącznika do rozporządzenia.

Sprzedaż wysyłkowa - kiedy kasa fiskalna jest obowiązkowa?

Podatnicy, którzy zajmują się sprzedażą wysyłkową, nie zawsze mogą skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących enumeratywnie wymienia rodzaje dostaw oraz usług, które obowiązkowo powinny być zarejestrowane na kasie. Ustanowione pod koniec 2017 r. zmiany obowiązujące do 31 grudnia 2018 r. zasadniczo nie rozszerzyły katalog towarów i usług, wobec których zwolnienie nie ma zastosowania.

W myśl par. 4 rozporządzenia zwolnień z obowiązku ewidencjonowania na kasie nie stosuje się w przypadku dostaw:

 1. gazu płynnego;

 2. części silników (PKWiU 28.11.4);

 3. silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędów pojazdów (PKWiU 29.10.1);

 4. nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1);

 5. przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2);

 6. części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0);

 7. części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0);

 8. silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3);

 9. sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 oraz ex 27.90);

 10. sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1);

 11. wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

 12. zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych;

 13. wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU;

 14. wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;

 15. perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyjątkiem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;

— z wyjątkiem dostawy, o której mowa w lit. b - l, będącej dostawą towarów w rozumieniu poz. 36 załącznika do rozporządzenia,

oraz świadczenia poniższych usług:

 • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów wymienionych w poz.15 i 16 załącznika do rozporządzenia;

 • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami;

 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania);

 • w zakresie wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;

 • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów;

 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 51 załącznika do rozporządzenia;

 • prawniczych, z wyjątkiem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia;

 • doradztwa podatkowego;

 • związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

  • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz
  • usług przygotowania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering);

 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.

 • kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
 • związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
 • w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

— z zastrzeżeniem par. 4 ust. 3 rozporządzenia. 

W związku z powyższym, sprzedaż wysyłkowa towarów, które wymienia rozporządzenie, zobowiązuje do zakupu kasy rejestrującej niezależnie od spełnienia warunków uprawniających do skorzystania ze zwolnienia przy sprzedaży wysyłkowej.

Sprzedaż stacjonarna i wysyłkowa - kasa fiskalna

Podmiot dokonujący sprzedaży stacjonarnej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, który wykorzystuje kasę fiskalną rozszerzając działalność o sprzedaż wysyłkową, w dalszym ciągu powinien korzystać z kasy rejestrującej. Natomiast w przypadku, gdy spełnione są wymogi określone w punkcie 38 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z kasy, rejestracja przychodu z tytułu sprzedaży wysyłkowej na kasie nie jest konieczna. Wówczas na kasie ujmuje się jedynie sprzedaż stacjonarną.