0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż stacjonarna i wysyłkowa a kasa fiskalna

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W ramach rozszerzenia działalności przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż stacjonarną często decydują się na rozpoczęcie sprzedaży wysyłkowej. Wejście w świat e-biznesu jest gwarancją zdobycia nowej rzeszy klientów. Osoby zastanawiające się nad takim rozwiązaniem dręczy pytanie - czy posiadając kasę fiskalną dla działalności stacjonarnej, należy również rejestrować na niej przychody ze sprzedaży wysyłkowej? Jak powinna być dokumentowana sprzedaż stacjonarna i wysyłkowa? Tę kwestię wyjaśnia poniższy artykuł.

Sprzedaż wysyłkowa a kasa fiskalna

Obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Ustawodawca jednak przewiduje szereg zwolnień z tego obowiązku - w tym również dla sprzedaży wysyłkowej.

Podatnicy zajmujący się sprzedażą wysyłkową powinni zwrócić szczególną uwagę na punkt 36 załącznika do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zgodnie z jego treścią zwolnieniu z kasy podlega dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi) pod warunkiem, że zapłatę za dostawę towarów dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem). Z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła dostawa i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Wyżej wymienione zwolnienie obowiązuje do końca roku 2023 roku.

Sprzedaż wysyłkowa a niespełnienie wymogów zwolnienia przedmiotowego

Podatnik, który dokonuje sprzedaży wysyłkowej, chcąc korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej, musi spełnić łącznie oba warunki stawiane przez załącznik do rozporządzenia, tj.:

 1. każda zapłata powinna być otrzymywana za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
 2. sprzedawca powinien prowadzić ewidencję oraz posiadać dowody zapłaty, z których wynika przedmiot dostawy oraz dane nabywcy (w tym jego adres).

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków co do zasady skutkuje brakiem możliwości korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej, określonego w punkcie 36 załącznika do rozporządzenia.

Sprzedaż wysyłkowa - kiedy kasa fiskalna jest obowiązkowa?

Podatnicy, którzy zajmują się sprzedażą wysyłkową, nie zawsze mogą skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących enumeratywnie wymienia rodzaje dostaw oraz usług, które obowiązkowo powinny być zarejestrowane na kasie. 

W myśl § 4 rozporządzenia zwolnień z obowiązku ewidencjonowania na kasie nie stosuje się w przypadku dostaw:

 1. gazu płynnego,
 2. części do silników (CN 8409 91 00 i 8409 99 00),
 3. silników do napędu pojazdów i motocykli, silników spalinowych tłokowych z zapłonem iskrowym i samoczynnym do różnego rodzaju jednostek, w tym motocykli (CN 8407 i 8408),
 4. nadwozi do pojazdów silnikowych (CN 8707),
 5. przyczep i naczep (CN 8716 10, 8716 31 00, ex 8716 39, 8716 40 00); kontenerów (CN 8609 00),
 6. części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (CN 8716 90),
 7. części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (CN 8708 i 9401 90 80), z wyłączeniem motocykli, to jest do: ciągników; pojazdów silnikowych do przewozu dziesięciu lub więcej osób z kierowcą; samochodów i pozostałych pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi; pojazdów silnikowych do transportu towarów; pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia, innych niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów, w szczególności: pojazdów pogotowia technicznego, dźwigów samochodowych, pojazdów strażackich, betoniarek samochodowych, zamiatarek, polewaczek, przewoźnych warsztatów, ruchomych stacji radiologicznych,
 8. komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych oraz silników elektrycznych, prądnic i transformatorów (PKWiU ex 26 i ex 27.11),
 9. sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
 10. wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą",
 11. zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
 12. wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol CN,
 13. wyrobów tytoniowych (CN 2401, 2402, 2403), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
 14. napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5% (bez względu na kod CN), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
 15. perfum i wód toaletowych (CN 3303 00 10, 3303 00 90), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;

— z wyjątkiem dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b-k, będącej dostawą towarów, o której mowa w poz. 34 załącznika do rozporządzenia (czyli gdy ma miejsce dostawa towarów przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali),

oraz świadczenia poniższych usług:

 1. przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
 2. taksówek (PKWiU 49.32.11.0), z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą,
 3. naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania,
 4. w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 5. w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 6. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia,
 7. prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia,
 8. doradztwa podatkowego,
 9. związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56.10, PKWiU 56.21, PKWiU ex 56.29, PKWiU ex 56.30), wyłącznie:
 • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz 
 • usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
 • kulturalnych i rozrywkowych - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
 • związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
 • mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).
 • — z wyjątkiem sprzedaży, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. f-h, jeżeli świadczenie tych usług zgodnie z warunkami określonymi w poz. 37 załącznika do rozporządzenia ma miejsce wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków.

  Poz. 37 załącznika do rozporządzenia:

  Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

  Sprzedaż stacjonarna i wysyłkowa - kasa fiskalna

  Podmiot dokonujący sprzedaży stacjonarnej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, który wykorzystuje kasę fiskalną rozszerzając działalność o sprzedaż wysyłkową, w dalszym ciągu powinien korzystać z kasy rejestrującej. Natomiast w przypadku, gdy spełnione są wymogi określone w punkcie 36 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z kasy, rejestracja przychodu z tytułu sprzedaży wysyłkowej na kasie nie jest konieczna. Wówczas na kasie ujmuje się jedynie sprzedaż stacjonarną.

  Artykuły
  Brak wyników.
  Więcej artykułów
  Wzory
  Brak wyników.
  Więcej wzorów