Poradnik Przedsiębiorcy

Sprzedaż stacjonarna i wysyłkowa a kasa fiskalna

W ramach rozszerzenia działalności przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż stacjonarną często decydują się na rozpoczęcie sprzedaży wysyłkowej. Wejście w świat e-biznesu jest gwarancją zdobycia nowej rzeszy klientów. Osoby zastanawiające się nad takim rozwiązaniem dręczy pytanie - czy posiadając kasę fiskalną dla działalności stacjonarnej, należy również rejestrować na niej przychody ze sprzedaży wysyłkowej? Jak powinna być dokumentowana sprzedaż stacjonarna i wysyłkowa? Tę kwestię wyjaśnia poniższy artykuł.

Sprzedaż wysyłkowa a kasa fiskalna

Obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Ustawodawca jednak przewiduje szereg zwolnień z tego obowiązku - w tym również dla sprzedaży wysyłkowej.

Podatnicy zajmujący się sprzedażą wysyłkową powinni zwrócić szczególną uwagę na punkt 36 załącznika do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zgodnie z jego treścią zwolnieniu z kasy podlega dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi) pod warunkiem, że zapłatę za dostawę towarów dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem). Z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła dostawa i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Wyżej wymienione zwolnienie obowiązuje do końca roku 2021 r.

Sprzedaż wysyłkowa a niespełnienie wymogów punktu 36

Podatnik, który dokonuje sprzedaży wysyłkowej, chcąc korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej, musi spełnić łącznie oba warunki stawiane przez załącznik do rozporządzenia, tj.:

 1. każda zapłata powinna być otrzymywana za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

 2. sprzedawca powinien prowadzić ewidencję oraz posiadać dowody zapłaty, z których wynika przedmiot dostawy oraz dane nabywcy (w tym jego adres).

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków co do zasady skutkuje brakiem możliwości korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej, określonego w punkcie 38 załącznika do rozporządzenia.

Sprzedaż wysyłkowa - kiedy kasa fiskalna jest obowiązkowa?

Podatnicy, którzy zajmują się sprzedażą wysyłkową, nie zawsze mogą skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących enumeratywnie wymienia rodzaje dostaw oraz usług, które obowiązkowo powinny być zarejestrowane na kasie. 

W myśl par. 4 rozporządzenia zwolnień z obowiązku ewidencjonowania na kasie nie stosuje się w przypadku dostaw:

 1. gazu płynnego;

 2. części silników (PKWiU 28.11.4);

 3. silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędów pojazdów (PKWiU 29.10.1);

 4. nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1);

 5. przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2);

 6. części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0);

 7. części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0);

 8. silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3);

 9. sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 oraz ex 27.90);

 10. sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1);

 11. wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

 12. zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych;

 13. wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU;

 14. wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;

 15. perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyjątkiem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;

— z wyjątkiem dostawy, o której mowa w lit. b - l, będącej dostawą towarów w rozumieniu poz. 36 załącznika do rozporządzenia,

oraz świadczenia poniższych usług:

 • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów wymienionych w poz.15 i 16 załącznika do rozporządzenia;

 • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami;

 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania);

 • w zakresie wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;

 • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów;

 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia;

 • prawniczych, z wyjątkiem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia;

 • doradztwa podatkowego;

 • związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

  • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz
  • usług przygotowania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering);

 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.

 • kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
 • związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,

— z zastrzeżeniem par. 4 ust. 3 rozporządzenia. 

W związku z powyższym, sprzedaż wysyłkowa towarów, które wymienia rozporządzenie, zobowiązuje do zakupu kasy rejestrującej niezależnie od spełnienia warunków uprawniających do skorzystania ze zwolnienia przy sprzedaży wysyłkowej.

Sprzedaż stacjonarna i wysyłkowa - kasa fiskalna

Podmiot dokonujący sprzedaży stacjonarnej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, który wykorzystuje kasę fiskalną rozszerzając działalność o sprzedaż wysyłkową, w dalszym ciągu powinien korzystać z kasy rejestrującej. Natomiast w przypadku, gdy spełnione są wymogi określone w punkcie 36 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z kasy, rejestracja przychodu z tytułu sprzedaży wysyłkowej na kasie nie jest konieczna. Wówczas na kasie ujmuje się jedynie sprzedaż stacjonarną.