Poradnik Przedsiębiorcy

Sprzedaż przez Internet a kasa fiskalna - kiedy jest wymagana?

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych jest zobowiązany do ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

Znaczna część przedsiębiorców dokonuje sprzedaży wysyłkowej, czyli za pomocą internetu, bez osobistego kontaktu z klientem. Jak w takiej sytuacji należy dostarczyć paragon? Czy w ogóle istnieje taki obowiązek? Jak należy postąpić wystawiając paragon przy sprzedaży przez internet ewidencjonując sprzedaż na kasie fiskalnej? Odpowiedzi na te pytania przedstawiamy poniżej.

Zmiana przepisów, która nastąpiła w 2015 r. zmusiła wielu polskich przedsiębiorców do wprowadzenia kas fiskalnych w swojej działalności. W związku z prowadzeniem sprzedaży wysyłkowej, ustawodawca zachował dla tych przedsiębiorców prawo do zwolnienia z posiadania kasy. Mimo tego zwolnienia - zmieniły się przepisy, m.in. dotyczące dostaw towarów wyłączonych z wszelkich zwolnień.

W 2018 roku weszło w życie kolejne rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów, które nie wprowadziło większych zmian w odniesieniu do tych, które obowiązywały do końca 2017 roku. 

Limit obrotów a kasa fiskalna

Nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących nie zmieniło limitu obrotów powodujących konieczność posiadania kasy fiskalnej. W związku z czym, jeśli kwota obrotu z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w poprzednim roku obrotowym lub bieżącym roku podatkowym nie przekroczyła 20 000 zł, wówczas nie powstaje obowiązek stosowania kasy fiskalnej.

Warunki niezbędne do zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej

Jak wspomniano już wyżej, Ministerstwo Finansów nie zniosło zwolnienia z kas fiskalnych dla wszystkich podatników, którzy prowadzą sprzedaż przez internet. Oczywiście, by korzystać ze zwolnienia przy sprzedaży przez internet konieczne jest spełnienie warunków, o których mowa w rozporządzeniu. Zgodnie z którym, zwolnieniu z kasy fiskalnej w do końca 2018 roku podlega:

dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).”

Kiedy nie przysługuje zwolnienie z posiadania kasy przy sprzedaży wysyłkowej

Zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej przy sprzedaży przez internet nie przysługuje podczas wykonywania czynności określonych w § 4 pkt 1. W związku z czym, jeżeli przedsiębiorca dokonuje sprzedaży wysyłkowej, np.:

  • perfum,

  • sprzętu fotograficznego, radiowego, telewizyjnego lub telekomunikacyjnego,

  • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych

do jego obowiązków bezwzględnie należy wystawienie paragonu fiskalnego. A co za tym idzie posiadanie kasy.

Kasa fiskalna a sprzedaż nośników danych

Zostało podtrzymane zniesienie zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej dla przedsiębiorców, którzy dokonują sprzedaży zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych. Obecnie przy tego typu transakcjach należy posiadać kasę fiskalną.

Sytuacje pozbawiające prawa do zwolnienia z kasy fiskalnej

W celu zachowania prawa do korzystania ze zwolnienia z posiadania kasy przy sprzedaży przez internet konieczne jest szczegółowe przestrzeganie przepisów rozporządzenia.

Zapłata za transakcję dokonana z konta osoby, która nie jest faktycznym odbiorcą,  pozbawia prawa do zwolnienia z kasy fiskalnej przy sprzedaży przez internet.

Jeśli sprzedaż wysyłkowa prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego lub portalu aukcyjnego, kupujący zaś dokonuje odbioru towaru w siedzibie sklepu, transakcja ta również nie podlega zwolnieniu. W związku z czym przedsiębiorca musi posiadać kasę fiskalną i wystawić paragon dla odbiorcy. Powodem tego jest fakt, iż w tej sytuacji dostawa towaru nie odbywa się za pośrednictwem poczty czy firmy kurierskiej.

Korzystając ze zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej przy sprzedaży przez internet, podatnik nie może przyjąć zapłaty za transakcję internetowe w postaci gotówki.

Sprzedaż przez internet a wydawanie paragonów

Paragon fiskalny powinien być przekazany nabywcy w momencie otrzymania zapłaty za towar lub usługę. I tak też jest w przypadku transakcji rozliczanej za pomocą przedpłaty lub gotówkowo - wówczas paragon jest wysłany (przekazywany) wraz z towarem.

Problem powstaje, gdy przesyłka jest płatna przy odbiorze. Przepisy prawa nie precyzują dokładnie tej kwestii. Co do zasady ewidencja transakcji na kasie fiskalnej powinna nastąpić z chwilą powstania obowiązku podatkowego.

Zgodnie z przepisami przy sprzedaży wysyłkowej obowiązek podatkowy powstaje:

  • w dniu dokonania dostawy o ile nastąpiła wcześniej niż zapłata;

  • w dniu otrzymania zaliczki z tytułu płatności

W związku z tym każdorazowo należałoby określić, kiedy miała miejsce dostawa towarów, czyli w którym momencie powstał obowiązek podatkowy. Istotny jest jednak moment dostarczenia towaru do klienta, a nie przekazania go kurierowi. Stąd też w praktyce przyjęło się wystawiać paragony w momencie wysyłki towaru oraz dołączenie ich do przesyłki.