Poradnik Przedsiębiorcy

Czy ubezpieczenie komputera zwiększa jego wartość początkową?

Czy wydatek poniesiony na ubezpieczenie komputera firmowego przed wprowadzeniem go do ewidencji środków trwałych zwiększa jego wartość początkową?

Maciej, Kraków

 

Wartość początkową zakupionego komputera stanowi cena nabycia, zdefiniowana w art. 22g ust. 3 ustawy o PIT. Zgodnie z ustawą za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony lub zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Jeżeli Pana firma poniosła wydatek związany z ubezpieczeniem komputera podczas transportu, to w takim przypadku koszt ten może zwiększyć wartość początkową przyjmowanego do użytku środka trwałego.

Natomiast w sytuacji gdy ubezpieczenie komputera związane jest z jego użytkowaniem, nie zwiększa ono wartości początkowej środka trwałego. Wówczas wydatek ten zaliczany jest bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

W praktyce bardzo często zdarza się, że ubezpieczenie komputera dotyczy więcej niż jednego roku podatkowego, np. okres jego trwania zaczyna się w 2016 roku, a kończy w 2017.

W przypadku gdy stosuje Pan metodę kasową, koszt powinien zostać ujęty w momencie jego poniesienia, czyli np. gdy polisa za ubezpieczenie komputera została wystawiona w 2016 roku, wówczas cały koszt w całości obciąży 2016 rok. Natomiast w przypadku gdy stosuje Pan metodę memoriałową, jeżeli okres ubezpieczenia komputera wychodzi poza dany rok podatkowy, wartość należy podzielić proporcjonalnie na miesiące, których dotyczy.

Podsumowując, jeżeli ubezpieczenie komputera związane jest z jego transportem, to jak najbardziej zwiększa jego wartość początkową. Natomiast, gdy ubezpieczenie związane jest z jego bieżącym użytkowaniem, to nie wpływa na jego wartość początkową. Stanowi bowiem osobny wydatek związany z prowadzeniem działalności gospodarczej.