0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy ubezpieczenie komputera zwiększa jego wartość początkową?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czy wydatek poniesiony na ubezpieczenie komputera firmowego przed wprowadzeniem go do ewidencji środków trwałych zwiększa jego wartość początkową?

Maciej, Kraków

 

Wartość początkową zakupionego komputera stanowi cena nabycia, zdefiniowana w art. 22g ust. 3 ustawy o PIT. Zgodnie z ustawą za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony lub zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Jeżeli Pana firma poniosła wydatek związany z ubezpieczeniem komputera podczas transportu, to w takim przypadku koszt ten może zwiększyć wartość początkową przyjmowanego do użytku środka trwałego.

Natomiast w sytuacji gdy ubezpieczenie komputera związane jest z jego użytkowaniem, nie zwiększa ono wartości początkowej środka trwałego. Wówczas wydatek ten zaliczany jest bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

W praktyce bardzo często zdarza się, że ubezpieczenie komputera dotyczy więcej niż jednego roku podatkowego, np. okres jego trwania zaczyna się w 2016 roku, a kończy w 2017.

W przypadku gdy stosuje Pan metodę kasową, koszt powinien zostać ujęty w momencie jego poniesienia, czyli np. gdy polisa za ubezpieczenie komputera została wystawiona w 2016 roku, wówczas cały koszt w całości obciąży 2016 rok. Natomiast w przypadku gdy stosuje Pan metodę memoriałową, jeżeli okres ubezpieczenia komputera wychodzi poza dany rok podatkowy, wartość należy podzielić proporcjonalnie na miesiące, których dotyczy.

Podsumowując, jeżeli ubezpieczenie komputera związane jest z jego transportem, to jak najbardziej zwiększa jego wartość początkową. Natomiast, gdy ubezpieczenie związane jest z jego bieżącym użytkowaniem, to nie wpływa na jego wartość początkową. Stanowi bowiem osobny wydatek związany z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów