0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zakupiłem oprogramowanie, które będę chciał zaliczyć jako wartości niematerialne i prawne. W celu jego uruchomienia konieczne było odbycie podróży służbowej sprzedawcy do siedziby mojej firmy, co wiązało się z poniesieniem dodatkowych kosztów wykazanych na otrzymanej fakturze. Czy wartość początkowa WNiP powinna zostać powiększona o koszty podróży służbowej?

Adam, Tarnobrzeg

 

Za wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych uważa się w razie:

  • nabycia – cenę ich nabycia,

  • wytworzenia we własnym zakresie – koszt wytworzenia,

  • nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób – wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

Wartość początkowa WNiP ustalana jest indywidualnie w zależności od zaistniałej sytuacji. W opisanym przypadku mamy do czynienia z nabyciem, a więc należy posiłkować się wyjaśnieniem znajdującym się w ustawie o PIT, co uznaje się za cenę nabycia. Jest nią kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji. Wartość początkową pomniejsza się natomiast o podlegający odliczeniu podatek VAT.

Art. 22g ust. 3 ustawy o PIT:

Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Przepisy nie wskazują wprost przypadku dojazdu do klienta, a jedynie koszty instalacji i uruchomienia oprogramowania, jednakże nie jest to katalog zamknięty wydatków, które mogą wystąpić. Zatem jeżeli znajdująca się na fakturze dodatkowa pozycja z kosztami podróży miała bezpośredni związek z nabyciem oprogramowania, to wartość początkowa WNiP powinna zostać zwiększona o dany koszt.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów