0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulepszenie środka trwałego a amortyzacja

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Składnik majątku, który uległ przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji to tzw. ulepszony środek trwały. Zgodnie z art. 23 ust. 1 lit. c ustawy o PIT, wydatki poniesione na takie ulepszenie środka trwałego nie podlegają bezpośredniemu zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu. Obciążają one koszty podatkowe stopniowo - przez comiesięczną amortyzację (o kwotę ulepszenia środka trwałego zwiększa się bowiem wartość początkową danego składnika majątku).

Ulepszenie środka trwałego a amortyzacja

Ulepszenie środka trwałego nie powoduje zmian w zasadach amortyzacji danego składnika majątku. Jedyna różnica polega na tym, że odpisów amortyzacyjnych należy dokonywać od wartości początkowej środka trwałego powiększonej o sumę wydatków poniesionych na jego ulepszenie. Wcześniej stosowana metoda - degresywna lub liniowa - pozostaje bez zmian.

Ulepszenie środka trwałego - metody amortyzacji

Co ważne, wybraną metodę amortyzacji danego środka trwałego należy stosować do momentu jego pełnego zamortyzowania. Ulepszenie środka trwałego nie powoduje konieczności rozpoczęcia amortyzacji od nowa ani zmiany jej metody.

 

Ulepszenie środka trwałego a amortyzacja liniowa

Jeżeli dany środek trwały przed ulepszeniem był amortyzowany przy użyciu metody liniowej, wówczas metodę tę należy stosować również po dokonanych modyfikacjach. Wydatki poniesione w związku z ulepszeniem środka trwałego powiększają jego wartość początkową. Pierwszego zwiększonego odpisu amortyzacyjnego dokonuje się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dokonano ulepszenia. Czyli jeżeli ulepszenie miało miejsce w lipcu, wówczas zwiększone odpisy amortyzacyjne będą naliczane od sierpnia.

Ulepszenie środka trwałego a amortyzacja degresywna

Nieco inaczej jest w przypadku amortyzacji metodą degresywną. W tym wypadku odpisy amortyzacyjne od całej wartości początkowej dokonywane są tylko w pierwszym roku amortyzacji. W latach następnych amortyzacja liczona jest od wartości początkowej, ale już pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat ich używania.

Ważne!

Przy metodzie degresywnej należy pamiętać o tym, że w momencie, gdy odpis amortyzacyjny ustalony tą metodą w kolejnym roku jest mniejszy od odpisu ustalonego metodą liniową, wówczas od początku tego roku należy zastosować amortyzację liniową. Zasada ta obejmuje również ulepszone środki trwałe.

Oznacza to, że jeżeli ulepszenie środka trwałego miało miejsce w pierwszym roku amortyzacji, wówczas przedsiębiorca może powiększyć wartość początkową o koszty ulepszenia jeszcze w trakcie danego roku. Natomiast w sytuacji, gdy ulepszenie środka trwałego będzie miało miejsce w latach następnych, wówczas jego dokonanie spowoduje wzrost wartości składnika majątku dopiero w roku następującym po roku poniesienia nakładów na ulepszenie.

Przykład 1.

Przedsiębiorca amortyzuje maszynę metodą degresywną od połowy maja 2015 roku. Ulepszenia dokonał w styczniu 2016 roku. W takiej sytuacji zwiększenie wartości środka trwałego nastąpi od początku 2017 roku.

Ulepszenie środka trwałego, który został już zamortyzowany

A co w sytuacji, gdy ulepszeniu został poddany składnik majątku, którego amortyzacja już się zakończyła? W takim wypadku po dokonaniu ulepszenia należy zacząć nową amortyzację, ale tylko od wartości nakładów poniesionych na modernizację środka trwałego. Co ważne, tutaj również należy zastosować tę samą metodę, która była stosowana przy amortyzacji środka trwałego. Przez wzgląd na fakt, że niezależnie od przyjętej metody (liniowej lub degresywnej), amortyzacja danego środka trwałego zawsze kończy się amortyzacją liniową, ponowne rozpoczęcie amortyzacji spowodowane ulepszeniem środka trwałego nastąpi w oparciu na właśnie metodzie liniowej - czyli od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano ulepszenia.

Księgowanie ulepszenia środka trwałego w systemie wfirma.pl

Aby wprowadzić ulepszenie środka trwałego w systemie wfirma.pl do pozycji znajdującej się w ewidencji środków trwałych firmy, należy przejść do zakładki WYDATKI » DODAJ WYDATEK » FAKTURA VAT/ FAKTURA (BEZ VAT). Jako Rodzaj wydatku należy wybrać MAJĄTEK TRWAŁY » ULEPSZENIE ŚRODKA TRWAŁEGO oraz z listy środków trwałych wskazać ten, którego ulepszenie dotyczy.

ulepszenie środka trwałego

Ulepszenie środka trwałego oznacza zwiększenie jego wartości i tym samym powiększeniu ulegnie również kwota jego amortyzacji, trafiająca do Księgi Przychodów i Rozchodów

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów