0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczenie sprzedaży środków trwałych a zawieszenie działalności

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Częstym problemem podatników, z którym zmagają się podczas zawieszenia działalności gospodarczej jest rozliczenie sprzedaży środków trwałych. Wątpliwości dotyczą głównie tego, czy w trakcie zawieszenia podatnik może dokonać sprzedaży składników majątku oraz czy musi od tej transakcji odprowadzić podatek. Otóż sprawa nie jest wcale tak skomplikowana, a szczegółowe wyjaśnienie znajdziesz poniżej!

Zawieszenie działalności - co może przedsiębiorca?

Zasady, jakie obowiązują przedsiębiorców podczas zawieszenia działalności gospodarczej, zostały zawarte w ustawie - Prawo przedsiębiorców. W przepisach ogólnych opisano sytuacje, w których podatnik może zawiesić działalność, oraz prawa i obowiązki, jakie go w tym czasie obejmują.

Co do zasady przedsiębiorca w trakcie zawieszenia firmy nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z tego tytułu. Jednak nie wszystkie podejmowane działania będą świadczyły o prowadzeniu działalności, bowiem podatnikowi przysługują pewne prawa i obowiązki, które powinien spełniać, aby zabezpieczyć lub zachować źródło przychodów w przyszłości. W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca:

  • może pobierać należności i jest obowiązany do regulowania zobowiązań, które powstały przed zawieszeniem,
  • może zbywać własne środki trwałe i elementy wyposażenia,
  • ma prawo bądź obowiązek uczestniczenia w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością wykonywaną przed zawieszeniem,
  • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
  • może osiągać przychody finansowe - również z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
  • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Przedsiębiorca ma prawo do sprzedaży środków trwałych oraz składników wyposażenia, nawet jeżeli zawiesił swoją działalność gospodarczą.

Rozliczenie sprzedaży środków trwałych a zawieszenie działalności

Skoro już ustalono, że przedsiębiorca ma prawo do sprzedaży środków trwałych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, to w następnej kolejności należy określić, w jaki sposób trzeba ją rozliczyć. W celu ustalenia dochodu ze sprzedaży należy wskazać wysokość kosztów uzyskania przychodu, jakie podatnik poniósł wraz ze zbyciem składnika majątku.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku dochodowego kosztem uzyskania przychodu w przypadku zbycia składników majątku przedsiębiorstwa jest ich wartość początkowa pomniejszona o dokonane już odpisy amortyzacyjne.

Co do zasady amortyzacji nie podlegają składniki majątku nieużywane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej - od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono firmę. Innymi słowy, zawieszenie działalności skutkuje zawieszeniem okresu amortyzacji, czyli zaprzestaniem dokonywania odpisów oraz ujmowania ich w kosztach.

Co istotne, fakt zawieszenia działalności gospodarczej nie zwalnia podatnika z prowadzenia ewidencji podatkowych, w których ujmowane będą zdarzenia gospodarcze dopuszczone przez przepisy ustawy - Prawo przedsiębiorców. Rozliczenie sprzedaży środków trwałych powinno zostać wpisane do KPiR w okresie rozliczeniowym, w którym dokonano tej transakcji.

Zaliczka na podatek dochodowy przy zawieszeniu działalności - czy konieczna?

Następna wątpliwość, jaka przychodzi na myśl, to pytanie, czy konieczna jest zapłata zaliczki na podatek dochodowy za okres, w którym dokonano sprzedaży środka trwałego? Otóż nie - ponieważ przedsiębiorca podczas zawieszenia działalności gospodarczej jest zwolniony z wpłat zaliczek na podatek dochodowy. Jeżeli zawieszenie przedsiębiorstwa będzie trwało do końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż, wówczas kwota uzyskanego dochodu zostanie rozliczona w zeznaniu rocznym składanym do urzędu skarbowego. W innym przypadku dochód ten należy ująć przy wyliczaniu zaliczki za pierwszy miesiąc po wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Pamiętaj o rozliczeniu podatku VAT!

Sprzedając środki trwałe w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, czynni podatnicy VAT zobowiązani są do odprowadzenia podatku VAT należnego. Powodem takiego rozwiązania jest fakt, iż zawieszenie działalności nie ma wpływu na status podatnika dla celów VAT. Konieczne w tym przypadku jest rozliczenie sprzedaży środków trwałych i wykazanie tej transakcji w przesyłanym pliku JPK_V7 za okres, w którym wystąpiło to zdarzenie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów