0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawieszenie działalności gospodarczej a KPiR i VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy, gdy wiedzą, że w danym czasie nie będą osiągać przychodów (lub z innych względów nie będą prowadzić działalności), mogą zawiesić działalność gospodarczą. W tym celu należy dokonać zmiany wpisu w CEIDG. Czy jednak zawieszenie działalności gospodarczej zwalnia przedsiębiorcę z prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz składania deklaracji VAT?

Zawieszenie działalności gospodarczej - prawa i obowiązki

Przedsiębiorca, który zawiesił działalność gospodarczą, nie może osiągać przychodów z tej działalności, ale ma obowiązek opłacać zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia.

Natomiast w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca:

 • może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów,
 • może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 • może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
 • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą jej zawieszenia,
 • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
 • może osiągać przychody finansowe, również z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą,
 • może powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego.

Przedsiębiorca powinien także złożyć zeznanie roczne, nawet jeżeli działalność gospodarcza była zawieszona przez cały rok podatkowy.

Zawieszenie działalności gospodarczej - KPiR

Przeglądając akty prawne, nigdzie nie można się natknąć na przepis zwalniający przedsiębiorcę z obowiązku rzetelnego prowadzenia ewidencji księgowej za okres zawieszenia działalności gospodarczej i ujmowania w niej zdarzeń gospodarczych. Przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności nie ma obowiązku obliczania i płacenia zaliczek na podatek dochodowy, jednak może wykonywać szereg czynności, które mogą wymagać zewidencjonowania w KPiR. Do takich zdarzeń zaliczają się m.in.:

 • sprzedaż środków trwałych lub wyposażenia,

 • korekta kosztów dokonywana in plus lub in minus ze względu na nieopłacenie wydatków w ustawowym terminie lub opłacenie takich, które zostały już wcześniej wypisane z kosztów podatkowych,

 • ponoszenie wydatków stałych, mających na celu zachowanie lub zabezpieczenie źródeł przychodów.

Zdarzenia ujęte w KPiR w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej powinny być rozliczone podatkowo:

 • w przypadku odwieszenia działalności przed zakończeniem roku podatkowego, w pierwszej wyliczanej zaliczce na podatek dochodowy po wznowieniu działalności,

 • w przypadku gdy działalność nie zostanie wznowiona przed zakończeniem roku podatkowego - w zeznaniu rocznym.

Zawieszenie działalności gospodarczej - VAT

W przypadku składania deklaracji VAT w czasie zawieszenia działalności gospodarczej, co do zasady większość podatników nie ma takiego obowiązku. Mówi o tym art. 99, ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług:

Art. 99 ust. 7a ustawy o VAT:
"W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji (...) za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy."

Zwolnienie z tego obowiązku nie obejmuje jednak:

 • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

 • podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary - w zakresie których są podatnikiem,

 • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,

 • okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Czyli za okresy, w których nie występują żadne wyżej wymienione czynności, w tym również sprzedaż środków trwałych czy wyposażenia firmy, podatnicy nie muszą składać deklaracji VAT i tym samym JPK_VAT.

Podsumowując, podatnicy, którzy zawiesili działalność gospodarczą, powinni prawidłowo i rzetelnie prowadzić ewidencje podatkowe, jakimi są rejestry VAT oraz podatkową księgę przychodów i rozchodów - nawet jeżeli w danym okresie nie ma w nich żadnych wpisów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów