0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasa fiskalna przy sprzedaży w okresie wakacyjnym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wyjeżdżając na urlop, nie sposób uniknąć widoku budek z lodami, kawą czy ciepłymi posiłkami, które spotkać można w praktycznie każdej miejscowości turystycznej. Warto jednak pamiętać, że takich sprzedawców obejmują identyczne zasady ewidencjonowania sprzedaży, co w przypadku tradycyjnego przedsiębiorcy – czyli ewidencji sprzedaży na rzecz osób prywatnych na kasie fiskalnej. Co ważne, od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż w branży gastronomicznej zobowiązani są do stosowania kas fiskalnych online. Czy wobec tego kasa fiskalna przy sprzedaży w okresie wakacyjnym jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy? Sprawdźmy!

Kasa fiskalna a obowiązek jej posiadania

Co do zasady, przedsiębiorca dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych, powinien ewidencjonować uzyskany w ten sposób przychód na kasie fiskalnej. Zatem każdą kwotę przychodu uzyskaną ze sprzedaży na rzecz osób prywatnych podatnik ma co do zasady obowiązek ująć na kasie. Kwestia ta dotyczy również handlu obwoźnego (np. na plaży) lub prowadzonego w postaci stoisk, kramów, czy też budek sezonowych.

Podatnicy prowadzący sprzedaż na rzecz osób prywatnych w branży gastronomicznej mogli stosować kasy fiskalne z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii wyłącznie do 31 grudnia 2020 roku. Od 1 stycznia 2021 r. mają oni obowiązek wymiany dotychczasowych kas fiskalnych na kasy fiskalne online.

Kiedy zwolnienie z kasy fiskalnej?

Dużym uproszczeniem dla przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż na rzecz osób prywatnych, zwłaszcza prowadzących działalność sezonową, jest możliwość skorzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej.

§ 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących:
Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r.:

  1. podatników, u których wartość sprzedaży dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli wartość sprzedaży z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł
  2. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2021 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Jeżeli limit uprawniający do zwolnienia z kasy fiskalnej został przekroczony, wówczas podatnik ma obowiązek prowadzić ewidencję sprzedaży na kasie fiskalnej już po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym limit sprzedaży został przekroczony.

Przykład 1.

Pani Danuta prowadzi od trzech lat kram z pamiątkami w jednym z wakacyjnych kurortów. Główną grupę nabywców stanowią osoby prywatne. Czy w związku z tym, że w poprzednim roku wartość sprzedaży wynosiła 15 000 zł, pani Danuta może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej?

Tak, w związku z tym, że w poprzednim roku wartość przychodu ze sprzedaży pamiątek nie przekroczyła limitu zwolnienia z kasy fiskalnej, pani Danuta może w bieżącym roku korzystać z tego zwolnienia.

Możliwe jest również zwolnienie z kasy fiskalnej, z uwagi na wykonywany rodzaj dostaw towarów lub świadczonych usług, które zostały wskazane w części I załącznika Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Z usług tych możemy wyróżnić między innymi:

  • usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe – dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci;
  • pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi – dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci;
  • pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem z wyłączeniem PKWiU 55.90.13.0 – dotyczy wyłącznie: usług krótkotrwałego zakwaterowania pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych), jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą.

Obowiązek korzystania z kasy fiskalnej – dla kogo?

Bez względu na wartość obrotu, niektóre grupy przedsiębiorców są zobowiązane do bezwzględnego stosowania kasy fiskalnej. Mianowicie chodzi o przedsiębiorców świadczących usługi oraz dokonujących dostawy towarów określonych w § 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. i Rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze zwolnienia z kasy fiskalnej nie mogą bezwzględnie korzystać podmioty świadczące usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56.10, PKWiU 56.21, PKWiU ex 56.29, PKWiU ex 56.30), wyłącznie:

  • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
  • usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering).

Kasa fiskalna przy sprzedaży w okresie wakacyjnym a placówki gastronomiczne

ustawie o VAT oraz Rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących nie znajduje się definicja „placówki gastronomicznej”. W interpretacji indywidualnej z dnia 31 października 2019 roku o sygn. 0112-KDIL2-2.4012.490.2019.1.AKR Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przytoczył definicję placówki gastronomicznej wg Głównego Urzędu Statystycznego (GUS):
„Zgodnie z definicją GUS placówką gastronomiczną jest zakład lub punkt gastronomiczny stały lub sezonowy, którego przedmiotem działalności jest przygotowanie oraz sprzedaż posiłków i napojów do spożycia na miejscu i na wynos. Z kolei dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne GUS wskazują m.in., że do placówek gastronomicznych nie zalicza się ruchomych punktów sprzedaży detalicznej i automatów sprzedażowych”.

Oznacza to, że podmioty prowadzące działalność jako placówki gastronomiczne nie mogą korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Co więcej, w dalszej części powyższej interpretacji indywidualnej zostały wyróżnione dwa rodzaje placówek gastronomicznych rozumiane jako:

  1. placówki ogólnie dostępne,
  2. placówki obsługujące określoną grupę konsumentów.

Wg GUS stacjonarnymi placówkami gastronomicznymi są m.in. bary, punkty gastronomiczne, restauracje, stołówki oraz sezonowe placówki gastronomiczne. Natomiast sezonowa placówka gastronomiczna to placówka, która funkcjonuje okresowo i działa nie dłużej niż 6 miesięcy w roku kalendarzowym.
W interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 25 września 2019 roku o sygn. 0112-KDIL2-2.4012.377.2019.1.MŁ możemy przeczytać, że:

„Placówki gastronomiczne mogą być prowadzone m.in. w obrębie hoteli, moteli, zajazdów, schronisk, pól campingowych, w pensjonatach, domach wypoczynkowych i innych miejscach krótkotrwałego pobytu jak też w wagonach kolejowych wchodzących w skład pociągu oraz na statkach pasażerskich. Do placówek gastronomicznych nie zalicza się ruchomych punktów sprzedaży detalicznej i automatów sprzedażowych. Z kolei punktem gastronomicznym jest placówka gastronomiczna prowadząca ograniczoną działalność gastronomiczną, taką jak: smażalnia, pijalnia, lodziarnia, bufet w kinie, na stadionie, itp. Jednocześnie stała placówka gastronomiczna to placówka czynna w ciągu całego roku kalendarzowego, ewentualnie pracująca z pewnymi przerwami, wynikającymi z takich przyczyn jak remont, okresowy brak personelu (z powodu urlopu lub choroby), okresowa inwentaryzacja itp”.

Przykład 2.

Pan Adam prowadzi lodziarnię w sezonie wakacyjnym. W tym okresie jego klienci mogą zakupić porcje deserowe i spożyć je przy stolikach, które znajdują się wokół lodziarni. Czy pan Adam musi stosować kasę fiskalną online?

Jeżeli pan Adam prowadzi sezonową placówkę gastronomiczną, jest zobowiązany do stosowania kasy fiskalnej online.

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT podatnicy mają prawo do skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej online w wysokości 90% ceny netto zakupu kasy, jednakże nie więcej niż 700 zł. Szczegółowe omówienie warunków uprawniających do skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej online znajduje się w artykule: Ulga na zakup kasy fiskalnej – kiedy można z niej skorzystać?

Ulga na zakup kasy fiskalnej online w systemie wFirma.pl

W przypadku czynnych podatników VAT korzystających z systemu wFirma.pl ulga na zakup kasy fiskalnej wykazywana jest w pliku JPK_V7 za okres, w którym rozpoczęli prowadzenie sprzedaży przy jej użyciu. W tym celu należy przejść do zakładki: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK_V7. Wartość ulgi należy wprowadzić w pozycji 49. Jeżeli wartość podatku VAT podlegająca wpłacie przed uwzględnieniem ulgi jest niższa niż wartość ulgi, w pozycji 49 należy wprowadzić kwotę ulgi do wysokości zobowiązania podatkowego, a pozostałą część ulgi należy wykazać w pozycji 52. Dzięki temu wartość ta zostanie przeniesiona na następny okres rozliczeniowy i ujęta w kolejnym pliku JPK_V7 w części deklaracyjnej.

kasa fiskalna przy sprzedaży w okresie wakacyjnym

Podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT również mogą skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej. W tym celu muszą oni złożyć do naczelnika urzędu skarbowego wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej. Wzór wniosku znajduje się w artykule: Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej – wzór z omówieniem.

Podsumowując, kasa fiskalna przy sprzedaży w okresie wakacyjnym jest obowiązkowa tylko w przypadku określonej grupy podatników. W większości przypadków sprzedawcy mogą korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej ze względu na limit sprzedaży. Co więcej, od 1 stycznia 2021 roku prowadzenie nawet sezonowej placówki gastronomicznej zobowiązuje przedsiębiorców do zakupienia nowego rodzaju kasy, jakim jest kasa fiskalna online.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów