Poradnik Przedsiębiorcy

Likwidacja działalności a zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej

Jestem czynnym podatnikiem VAT. W marcu 2015 roku zakupiłem kasę fiskalną i skorzystałem z ulgi - 700 zł. Teraz zamierzam zlikwidować działalność. Czy zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej jest konieczny?

Wanda, Środa Śląska

 

Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej został uregulowany w art. 111 ust. 6 ustawy o VAT. Zgodnie z jego treścią:

Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 1 i 2.

W Pańskim przypadku nie minął okres 3 lat, o którym mowa w ustawie, a więc konieczne będzie dokonanie zwrotu ulgi na zakup kasy fiskalnej na konto US.

Co ważne, zgodnie z par. 6 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, zwrotu ulgi należy dokonać na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po:

a) miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy miesięczne,

b) kwartale, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy kwartalne.

Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej czynny podatnik VAT musi wykazać w składanej przez siebie deklaracji VAT-7 (przy rozliczeniu miesięcznym) lub VAT-7K. (przy rozliczeniu kwartalnym).

Obecnie obowiązujące druki - VAT-7 (16) oraz VAT-7K (10) - mają bowiem przewidziany oddzielny wiersz dla takich przypadków, a mianowicie Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy w części C, wiersz 17, pozycja 37.