Poradnik Przedsiębiorcy

Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej - wzór z omówieniem

Przedsiębiorcy, którzy w obowiązujących terminach rozpoczynają ewidencjonowanie sprzedaży na kasie rejestrującej, mogą skorzystać z tzw. ulgi za zakup kasy.

Czynni podatnicy VAT dokonują odliczenia przysługującej kwoty bezpośrednio w składanej przez siebie deklaracji VAT. Podatnicy, korzystający ze zwolnienia z VAT, mogą natomiast  starać się o zwrot części kwoty wydanej na zakup kasy fiskalnej, składając wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej.

Kasa rejestrująca - dla kogo?

Do prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących zobowiązani są podatnicy, dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Kasa rejestrująca - zwolnienia

Z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej w danym roku podatkowym, nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r., zwolnione są wszystkie czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Lista czynności zwolnionych z ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej ze względu na ich charakter obejmuje 49 pozycji.

Poza zwolnieniem przedmiotowym ustawodawca przewiduje także zwolnienie podmiotowe. Co do zasady obowiązek ewidencji za pomocą kasy fiskalnej powstaje, gdy obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych przekroczy w roku podatkowym wysokość 20 000 zł. W przypadku osób rozpoczynających działalność w trakcie roku limit ten oblicza się proporcjonalnie.

Po przekroczeniu takiego limitu sprzedaży na rzecz osób prywatnych lub rolników ryczałtowych podatnik zobowiązany jest rozpocząć ewidencjonowanie za pomocą kasy fiskalnej w ciągu 2 miesięcy (od dnia utraty prawa do zwolnienia).

Kasa rejestrująca - wyłączenie ze zwolnienia

W załączniku do wspomnianego rozporządzenia wymienione zostały także czynności, które bezwzględnie wyłączone są z prawa do zwolnienia. Przy prowadzeniu sprzedaży wymienionej w załączniku nie ma możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego. Oznacza to, że przedsiębiorca  zobowiązany jest nabić na kasę fiskalną już pierwszą transakcję, dokonaną na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych.

Ulga na zakup kasy

Z ulgi na zakup kasy skorzystać mogą przedsiębiorcy, którzy w obowiązujących terminach rozpoczną ewidencjonowanie sprzedaży na kasie rejestrującej.

Czynni podatnicy VAT mają prawo do odliczenia części kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej w wysokości 90% ceny jej zakupu (netto), nie więcej jednak niż 700 zł, bezpośrednio w składanej przez siebie w deklaracji VAT.

Ulga za zakup kasy dla podatnika zwolnionego z VAT

Przedsiębiorca niebędący czynnym podatnikami VAT w celu uzyskania ulgi powinien złożyć w urzędzie skarbowym wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej.

Regulacje w tym zakresie znajdują się w ustawie o podatku od towarów i usług:

 

Art. 111 (...)

5. W przypadku gdy podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem zwolnionym od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej w ust. 4 na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od daty złożenia wniosku przez podatnika.

Formalności niezbędne do zwrotu ulgi na zakup kasy

Aby móc ubiegać się o zwrot części kwoty wydatkowanej na zakup kasy,należy:

 • dokonać pisemnego zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania - przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania,

 • dokonać zgłoszenia miejsca instalacji kasy rejestrującej, wymagane na podstawie przepisów dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania,

 • rozpocząć ewidencjonowanie obrotu za pomocą kasy nie później niż w obowiązujących terminach,

 • uregulować całą należność wynikającą z faktury za zakupioną kasę rejestrującą.

Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej

W przypadku przedsiębiorcy niebędącego czynnym podatnikiem VAT zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej następuje na podstawie złożonego do właściwego urzędu skarbowego wniosku, który powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika,

 • adres,

 • numer identyfikacji podatkowej,

 • dane identyfikujące podmiot prowadzący serwis kas,

 • dane podmiotu, który dokonał fiskalizacji kasy,

 • oryginał faktury potwierdzającej zakup wraz z dowodem zapłaty całej należności,

 • numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot,

 • kserokopię raportu dobowego z dnia, w którym dokonano pierwszej sprzedaży.

Zwrot zostanie dokonany w ciągu 25 dni od dnia złożenia wniosku.

Do pobrania:

pdf
wniosek-o-zwrot-kwoty-wydatkowanej-na-zakup-kasy-rejestrujac(...).pdf druk do ręcznego wypełnienia