Poradnik Przedsiębiorcy

Kasy fiskalne online

Kwestie rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej reguluje przede wszystkim ustawa o VAT oraz dodatkowe rozporządzenia. Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych są zobligowani do rejestrowania tych transakcji za pomocą kasy rejestrującej. Sprawdźmy, czy od 2019 roku przedsiębiorcy są zobligowani do tego, by w ich punktach sprzedaży znajdowały się kasy fiskalne online, czy jednak powszechny obowiązek ich wdrożenia został przeniesiony w czasie. Prześledźmy przepisy i zapowiedzi rządu w tym temacie.

Kasy fiskalne online - zakres i cel zmian 

Kwestię wprowadzenia kas fiskalnych online regulują dwa projekty aktów prawnych:

Celem wdrożenia nowych przepisów jest:

 • uszczelnienie i walka z luką w VAT

 • zwiększenie akceptacji płatności bezgotówkowych oraz zapewnienie konsumentom dostępu do pieniądza elektronicznego oraz paragonów elektronicznych

 • wprowadzenie nowego standardu protokołu komunikacyjnego do repozytorium centralnego dla nowych urządzeń fiskalnych wchodzących do eksploatacji, a także standardowego protokołu (‘Plug & Play’) do komunikacji kas fiskalnych z terminalami płatniczymi

 • możliwie szybkie wycofanie z eksploatacji urządzeń, które są przestarzałe i nie mogą być dostosowane do nowych wymagań, a ich kontrola jest utrudniona.

Obowiązek stosowania kas fiskalnych online 

Pierwotnie obowiązek stosowania kas fiskalnych online miał dotyczyć wszystkich przedsiębiorców i obowiązywać od stycznia 2018 rok. Następnie Ministerstwo Finansów zmieniło podejście do tego tematu i postanowiło rozłożyć obowiązek stosowania kas fiskalnych online w czasie, ich wdrożenie w pierwszej kolejności wymaga bowiem przyjęcia nowego rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Jest to niezbędne, tak by producenci byli w stanie przygotować zgodne z wymogami modele kas fiskalnych, a przedsiębiorcy mieli możliwość ich zakupu.

W dalszej kolejności Obowiązek stosowania kas fiskalnych online w I etapie przez wybrane branże został przesunięty ze stycznia 2018 roku na styczeń roku 2019 i miał dotyczyć branż:

 • gastronomia

 • paliwa

 • usługi kosmetyczne

 • usługi fryzjerskie

 • usługi motoryzacyjne

 • usługi wulkanizacyjne

 • usługi fitness

- czyli gałęzie, w których dochodzi do największych nieprawidłowości w trakcie kontroli.

Projekt zmian zatrzymał się jednak na etapie legislacji i jeszcze nie obowiązuje choć Nowy 2019 rok już nastał.

Ważne!

Na dzień 01.01.2019 roku jeszcze nie zaakceptowano nowych przepisów w sprawie kas online, stąd jeszcze nie obowiązują żadnej grup sprzedawców!

Wymiana kas na kasy fiskalne online

Jak wynikało z doniesień Ministerstwa Finansów, koszt wymiany kas fiskalnych będzie poniekąd refundowany. Zgodnie z zapowiedziami wzrosnąć ma wartość ulgi na zakup kasy fiskalnej, która aktualnie wynosi maksymalnie 90% wartości netto, jednak nie więcej niż 700 zł. Po zmianach ma to być maksymalnie kwota 1000 zł. Zmiany te jednak również jeszcze nie obowiązują.

Centralne Repozytorium Kas a kasy fiskalne online

Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie kas przedsiębiorcy będą zobligowani do zapewnienia połączenia kasy fiskalnej z Centralnym Repozytorium Kas za pośrednictwem sieci teleinformatycznej umożliwiającej przesyłanie informacji między kasą a rejestrem. Co ważne, system ten będzie odbierał i gromadził informacje z kas fiskalnych online w celach analitycznych i kontrolnych.

W związku z wdrożeniem nowego systemu kas zmienią się również obowiązki podatników w tym zakresie. Planuje się:

 • zniesienie obowiązku zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego; jak wynika z założeń, kasy fiskalne online będą łączyły się z Centralnym Repozytorium Kas, dzięki czemu fiskalizacja i tym samym zgłoszenie kasy do naczelnika urzędu skarbowego będą dokonywały się automatycznie;

 • że gdy z przyczyn niezależnych od podatnika w sposób trwały nie będzie możliwe zapewnienie połączenia kasy poprzez sieć teleinformatyczną z Centralnym Repozytorium Kas umożliwiającego przekazywanie informacji w sposób ciągły, podatnik byłby zobowiązany do uzyskania zgody naczelnika urzędu skarbowego na przesyłanie tych informacji w odstępach czasowych;

 • że gdy z przyczyn niezależnych od podatnika przejściowo nie będzie możliwe zapewnienie połączenia kasy poprzez sieć teleinformatyczną z Centralnym Repozytorium Kas, podatnik byłby zobowiązany do zapewnienia tego połączenia niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn, jednocześnie byłby zobowiązany do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy;

 • wprowadzenie obowiązku przekazywania informacji z kas do Centralnego Repozytorium Kas w postaci elektronicznej, tj. JPK-Paragon.

Kasy fiskalne online - pozostałe planowane zmiany - NIP na paragonie

Nowelizacje przepisów poza zmianą w kwestii wysokości ulgi na zakup kasy czy wprowadzeniem CRK (Centralne Repozytorium Kas) przewiduje np. wprowadzenie obowiązku zamieszania NIP na paragonie gdy nabywcą jest przedsiębiorca.

Faktury do paragonów zawierających NIP

Jak wskazują nowe zapowiadane przepisy, które jeszcze nie weszły w życie, w przypadku sprzedaży ujętej na kasie fiskalnej fakturę do paragonu będzie można wystawić się na rzecz nabywcy będącego podatnikiem, wyłącznie jeżeli paragon dokumentujący tę sprzedaż będzie zawierał numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku albo podatku od wartości dodanej.

Obecnie jedynie z rozporządzenia technicznego z 28 maja 2018 r. wynika, jakie elementy musi kasa drukować na paragonie i tu poza dotychczasowymi, jak np. imię i nazwisko, nazwa podatnika, adres punktu sprzedaży, został dodany również NIP nabywcy, jeśli nabywca zgłosi takie żądanie.