Poradnik Przedsiębiorcy

Kasy fiskalne online - ostateczny termin wdrożenia

Prezydent podpisał ustawę o kasach fiskalnych online. Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej będą zobowiązani stopniowo wycofywać kasy fiskalne tradycyjne na rzecz kas fiskalnych online. Dla kogo i od kiedy kasy fiskalne online będą obowiązkowe? 

Obowiązek stosowania kas fiskalnych online 

Pierwotnie obowiązek stosowania kas fiskalnych online miał dotyczyć wszystkich przedsiębiorców i obowiązywać od stycznia 2018 rok. Ale Ministerstwo Finansów ostatecznie zmieniło podejście do tego tematu i postanowiło rozłożyć obowiązek stosowania kas fiskalnych online w czasie wyznaczając dość spory okres przejściowy. 

Styczeń 2020 r - jako pierwsze warsztaty samochodowe

Od stycznia 2020 roku kasę fiskalną online będą zobowiązaniu posiadać:

a) świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;

b) sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.

Lipiec 2020 r -hotele, pensjonaty, gastronomia

Od lipca 2020 zobowiązane do rejestracji na kasach fiskalnych online będą działalności:

a) świadczące stale lub sezonowo usługi, związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;

b) zajmujące się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Styczeń 2021 r – fryzjerzy, kosmetyczki, lekarze, prawnicy, budowlańcy, fitnessy i siłownie

Do grupy firm z obowiązkową kasą online, trafią również świadczący usługi:

a) fryzjerskie;

b) kosmetyczne i kosmetologiczne;

c) budowlane;

d) w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów;

e) prawnicze;

f) związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Styczeń 2023 r. - wszyscy dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych

Okres przejściowy kończy się z dniem 31 grudnia 2022 roku. Od stycznia 2023 roku wszyscy pozostali przedsiębiorcy nie wymienieniu wśród wcześniejszych grup będą zobowiązane wymienić kasy. 

Na rynku pojawiają się już pierwsze kasy fiskalnej online.

Wymiana kas na kasy fiskalne online - co ze starą kasą?

Jak wynikało z doniesień Ministerstwa Finansów, koszt wymiany kas fiskalnych będzie poniekąd refundowany. Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Finansów, w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących ulga utrzyma się na poziomie 90% wartości netto kasy, jednak nie więcej niż 700 zł.Nie ma obowiązku zgłaszania kasy fiskalnej online aby możliwe było skorzystanie z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Należy jedynie zakupić kasę fiskalną w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia ewidencji. Wynika to z art. 1 pkt 3g ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach.Ministerstwo zaproponowało w projekcie rozporządzenia natomiast uproszczenie zasad odliczenia ulgi – tak by w razie braku wystarczająco dużego podatku należnego, przedsiębiorca nie musiał już przenosić ulgi na kolejne okresy, a mógł jednorazowo wykazać ją w deklaracji VAT.

Zarządzanie danymi z kas w rękach KAS

Zarządzanie danymi z kas fiskalnych online przypadnie na Szefa KAS czyli Krajowej Administracji Skarbowej. Będzie on mógł udostępniać dane z kas Ministrowi Finansów oraz reprezentantom izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i celno-skarbowych. Dodatkowo Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadził będzie Centralne Repozytorium Kas (CRF) - czyli będzie formułował polecenia zapytań do kas rejestrujących i będzie administratorem danych w nim zawartych. 

CRK czyli Centralne Repozytorium Kas a kasy fiskalne online

Kasy fiskalne online zapewniać będą możliwość przesyłania informacji do Centralnego Repozytorium Kas za pośrednictwem sieci teleinformatycznej umożliwiającej przesyłanie informacji między kasą a rejestrem. Co ważne, system ten będzie odbierał i gromadził informacje z kas fiskalnych online w celach analitycznych i kontrolnych.

Jakie dane znajdą się w Centralnym Repozytorium Kas (CRK)?

W CRK znajdą się głównie dane z paragonów czyli co, kiedy i za ile zostało sprzedane oraz dane o zdarzeniach zapisywanych w pamięciach kas rejestrujących, mających znaczenie dla pracy kas rejestrujących, które wystąpiły podczas używania tych kas, w tym informacje o fiskalizacji kasy, zmianach stawek podatku, zmianach adresu punktu sprzedaży i datach dokonania przeglądów technicznych.

Kasy fiskalne online - cel zmian 

Nowelizacja ustawy o VAT pod kątem kas fiskalnych online to temat, który wywołuje wiele obaw i wątpliwości u przedsiębiorców. Należy jednak pamiętać, że wprowadzenie zmian w tym zakresie ma poprawić kondycję finansową państwa oraz wykrywać i ograniczać oszustwa podatkowe. Cele wdrożenia nowych przepisów dotyczących rejestrowania przez podatników sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych zostały wyszczególnione poniżej i są to:

  • uszczelnienie i walka z luką w VAT,
  • zwiększenie akceptacji płatności bezgotówkowych oraz zapewnienie konsumentom dostępu do pieniądza elektronicznego oraz paragonów elektronicznych,

  • wprowadzenie nowego standardu protokołu komunikacyjnego do centralnego repozytorium kas dla nowych urządzeń fiskalnych wchodzących do eksploatacji,

  • możliwie szybkie wycofanie z eksploatacji urządzeń, które są przestarzałe i nie mogą być dostosowane do nowych wymagań, a ich kontrola jest utrudniona.

Kwestia wprowadzenia kas fiskalnych online będzie uregulowana w znowelizowanej ustawie o podatku VAT oraz rozporządzeniu w sprawie kas fiskalnych. Nowelizacja ustawy wejdzie w życie 1 maja 2019 roku. Nie oznacza to jednak że od tego momentu podatnicy będą zobowiązani do zakupu kas fiskalnych online i ewidencjonowania na nich sprzedaży - obowiązek ten bowiem będzie wprowadzany stopniowo dla danych grup przedsiębiorców. 

Kasy fiskalne online - pozostałe planowane zmiany - NIP na paragonie

Początkowo nowelizacje przepisów poza zmianą dotychczas stosowanych urządzeń rejestrujących na kasy fiskalne online czy wprowadzeniem CRK (Centralne Repozytorium Kas) przewidywały np. wprowadzenie obowiązku zamieszania NIP na paragonie gdy nabywcą jest przedsiębiorca. Na chwilę obecną jednak przepisy w zakresie obowiązkowego zamieszczania NIP na paragonie nie zostały uchwalone zatem przedsiębiorcy nadal mogą wystawiać faktury do paragonów, nawet jeżeli na paragonie nie został zamieszczony numer NIP kontrahenta.