Poradnik Przedsiębiorcy

Kasy fiskalne online

Kwestie rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej reguluje przede wszystkim ustawa o VAT oraz dodatkowe rozporządzenia. Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych są zobligowani do rejestrowania tych transakcji za pomocą kasy rejestrującej. Sprawdźmy, czy od 2018 roku przedsiębiorcy będą zobligowani do tego, by w ich punktach sprzedaży znajdowały się kasy fiskalne online, czy jednak powszechny obowiązek ich wdrożenia zostanie rozłożony w czasie. Prześledźmy przepisy i zapowiedzi rządu w tym temacie.

Kasy fiskalne online - zakres i cel zmian 

Kwestię wprowadzenia kas fiskalnych online regulują dwa projekty aktów prawnych:

 • Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach

 • Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

Celem wdrożenia nowych przepisów jest:

 • uszczelnienie i walka z luką w VAT

 • zwiększenie akceptacji płatności bezgotówkowych oraz zapewnienie konsumentom dostępu do pieniądza elektronicznego oraz paragonów elektronicznych

 • wprowadzenie nowego standardu protokołu komunikacyjnego do repozytorium centralnego dla nowych urządzeń fiskalnych wchodzących do eksploatacji, a także standardowego protokołu (‘Plug & Play’) do komunikacji kas fiskalnych z terminalami płatniczymi

 • możliwie szybkie wycofanie z eksploatacji urządzeń, które są przestarzałe i nie mogą być dostosowane do nowych wymagań, a ich kontrola jest utrudniona.

Obowiązek stosowania kas fiskalnych online 

Pierwotnie obowiązek stosowania kas fiskalnych online miał dotyczyć wszystkich przedsiębiorców i obowiązywać od stycznia 2018 roku. Na przestrzeni ostatnich miesięcy Ministerstwo Finansów zmieniło podejście do tego tematu i postanowiło rozłożyć obowiązek stosowania kas fiskalnych online w czasie, ich wdrożenie w pierwszej kolejności wymaga bowiem przyjęcia nowego rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Jest to niezbędne, tak by producenci byli w stanie przygotować zgodne z wymogami modele kas fiskalnych, a przedsiębiorcy mieli możliwość ich zakupu.

Jak donosi Ministerstwo Finansów obowiązek stosowania kas fiskalnych online w I etapie przez wybrane branże zostanie przesunięty ze stycznia 2018 roku na styczeń roku 2019. Do branż tych kwalifikują się:

 • gastronomia

 • paliwa

 • usługi kosmetyczne

 • usługi fryzjerskie

 • usługi motoryzacyjne

 • usługi wulkanizacyjne

 • usługi fitness

- czyli gałęzie, w których dochodzi do największych nieprawidłowości w trakcie kontroli.

Ważne!

Należy pamiętać, iż kasy fiskalne online poza powyższymi branżami mogą dotyczyć również innych, aktualnie trwają bowiem prace nad aktami prawnymi regulującymi te kwestie, a ich wersje nie są ostatecznymi.

Wymiana kas na kasy fiskalne online

Jak wynika z doniesień Ministerstwa Finansów, koszt wymiany kas fiskalnych będzie poniekąd refundowany. Zgodnie z zapowiedziami wzrośnie wartość ulgi na zakup kasy fiskalnej, która aktualnie wynosi maksymalnie 90% wartości netto, jednak nie więcej niż 700 zł. Po zmianach ma to być maksymalnie kwota 1000 zł.

Centralne Repozytorium Kas a kasy fiskalne online

Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT przedsiębiorcy będą zobligowani do zapewnienia połączenia kasy fiskalnej z Centralnym Repozytorium Kas za pośrednictwem sieci teleinformatycznej umożliwiającej przesyłanie informacji między kasą a rejestrem. Co ważne, system ten będzie odbierał i gromadził informacje z kas fiskalnych online w celach analitycznych i kontrolnych.

W związku z wdrożeniem nowego systemu kas zmienią się również obowiązki podatników w tym zakresie. Planuje się:

 • zniesienie obowiązku zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego; jak wynika z założeń, kasy fiskalne online będą łączyły się z Centralnym Repozytorium Kas, dzięki czemu fiskalizacja i tym samym zgłoszenie kasy do naczelnika urzędu skarbowego będą dokonywały się automatycznie;

 • że gdy z przyczyn niezależnych od podatnika w sposób trwały nie będzie możliwe zapewnienie połączenia kasy poprzez sieć teleinformatyczną z Centralnym Repozytorium Kas umożliwiającego przekazywanie informacji w sposób ciągły, podatnik byłby zobowiązany do uzyskania zgody naczelnika urzędu skarbowego na przesyłanie tych informacji w odstępach czasowych;

 • że gdy z przyczyn niezależnych od podatnika przejściowo nie będzie możliwe zapewnienie połączenia kasy poprzez sieć teleinformatyczną z Centralnym Repozytorium Kas, podatnik byłby zobowiązany do zapewnienia tego połączenia niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn, jednocześnie byłby zobowiązany do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy;

 • wprowadzenie obowiązku przekazywania informacji z kas do Centralnego Repozytorium Kas w postaci elektronicznej, tj. JPK-Paragon.

Kasy fiskalne online - pozostałe planowane zmiany

Nowelizacja ustawy o VAT poza zmianą w kwestii wysokości ulgi na zakup kasy czy wprowadzeniem CRK (Centralne Repozytorium Kas) przewiduje kilka innych zmian. Prześledźmy je.

Skrócenie ważności potwierdzeń dla kas

Jedną z ważniejszych zmian wprowadzanych przez nowelizację ustawy o VAT jest skrócenie terminu ważności potwierdzeń dla kas:

 • z kopią elektroniczną do 31.12.2022 r.,

 • z kopią papierową do 31.12.2019 r.

Ważne!

Planuje się, że w przypadku zapełnienia się pamięci fiskalnej kasy z kopią papierową, pamięć ta nie będzie podlegała wymianie.

Powyższe działania pozwolą przede wszystkim na systematyczne i rozłożone w  czasie zastępowanie przestarzałych technologicznie kas rejestrujących, nowymi kasami.

Stosowanie kas fiskalnych innych niż nabyte we własnym zakresie

Nowa ustawa w projekcie dopuszcza stosowanie przez podatników do prowadzenia ewidencji wyłącznie kas rejestrujących, które są nabyte lub używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umów o podobnym charakterze, pod warunkiem, że na dzień fiskalizacji kasy te są objęte potwierdzeniem Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Wydłużenie okresu do zwrotu ulgi na zakup kasy

Zgodnie z nowelizacją ustawy miałoby nastąpić wydłużenie okresu z 3 do 4 lat, do zwrotu przez podatników odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Zwrotu należałoby dokonać w przypadku:

 • zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej

 • niepoddania kas rejestrujących w obowiązujących terminach obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy serwis

 • naruszenia warunków związanych ze skorzystaniem z ulgi na zakup kasy.

Faktury do paragonów zawierających NIP

Jak wskazują nowe przepisy, w przypadku sprzedaży ujętej na kasie fiskalnej fakturę do paragonu będzie można wystawić się na rzecz nabywcy będącego podatnikiem, wyłącznie jeżeli paragon dokumentujący tę sprzedaż będzie zawierał numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku albo podatku od wartości dodanej.