0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż sezonowa a ewidencja na kasie fiskalnej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sprzedaż sezonowa nie zwalnia z obowiązku ewidencjonowania przychodów na kasie fiskalnej. Po przekroczeniu limitu zwolnienia nawet w przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzi sprzedaż na rzecz osób prywatnych czy rolników ryczałtowych, jedynie przez kilka miesięcy w roku powinien dokonywać jej rejestrowania na kasie fiskalnej. Nie ustalono bowiem fakultatywnych przepisów regulujących kwestię firm aktywnych jedynie w sezonie, a zatem obowiązują w stosunku do nich przepisy ogólne. Sprawdź, kiedy sprzedaż sezonowa może podlegać pod zwolnienie z kasy fiskalnej!

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej

Zgodnie z art. 111 ustawy o VAT do ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej zobowiązani są przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Ustawodawca przewidział także możliwość zwolnienia z obowiązku posiadania kasy przy spełnieniu określonych warunków, które reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zwolnienia z kasy rejestrującej można podzielić na:

 • przedmiotowe, 
 • podmiotowe.

Zwolnienie przedmiotowe

Zwolnienie przedmiotowe dotyczy czynności, których wykonywanie nie powoduje obowiązku ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej. Czynności te zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia i należą do nich m.in.:

 • usługi noclegowe i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe dotyczące wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci,
 • usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi, dotyczące wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci,
 • pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem z wyłączeniem PKWiU 55.90.13.0 – dotyczy wyłącznie: usług krótkotrwałego zakwaterowania pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych), jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą

Zwolnienie podmiotowe

Zwolnienie podmiotowe związane jest z limitem sprzedaży, po którego przekroczeniu przedsiębiorcy mają obowiązek dokonywać rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej. W 2023 roku wynosi on 20 000 zł. Przy ustalaniu takiego limitu bierze się pod uwagę jedynie sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Jeżeli więc przedsiębiorca prowadzi sprzedaż zarówno dla firm, jak i osób fizycznych, ustalając limit sprzedaży zobowiązujący do rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej, uwzględnia on wówczas jedynie obrót na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych.

Osoby rozpoczynające działalność w trakcie roku podatkowego powinny zwrócić uwagę, że limit w ich przypadku będzie liczony proporcjonalnie do okresu, na jaki przypada prowadzenie działalności. Wówczas nie zawsze będzie on wynosił 20 000 zł.

Limit obrotów na kasie fiskalnej obejmuje sprzedaż dokonaną na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. U czynnych podatników VAT brany jest pod uwagę obrót netto, a u podatników zwolnionych z VAT – brutto.

Kiedy zwolnienie z kasy fiskalnej nie obowiązuje?

Wykonywanie niektórych czynności mimo nieprzekroczenia limitu sprzedaży 20 000 zł nie daje prawa do korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Czynności, przy których wykonywaniu nie stosuje się zwolnień z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej, zostały wymienione w § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących i należą do nich między innymi:

 • dostawy wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, 
 • dostawy wyrobów tytoniowych (CN 2401, 2402, 2403), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5% (bez względu na kod CN), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
 • perfum i wód toaletowych (CN 3303 00 10, 3303 00 90), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
 • usługi kulturalne i rozrywkowe, wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
 • związane z rozrywką i rekreacją wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
 • mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).

Sprzedaż sezonowa a obowiązek rejestracji na kasie fiskalnej

Przedsiębiorcy prowadzący od wielu lat sprzedaż sezonową, którzy korzystają ze zwolnienia podmiotowego, muszą wziąć pod uwagę wysokość obrotu obejmującego sprzedaż na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych w poprzednim roku podatkowym. Jeżeli bowiem limit 20 000 zł został przekroczony już w roku ubiegłym, kiedy przedsiębiorca odwiesza działalność na rozpoczynający się sezon, obowiązkowo powinien już pierwszą sprzedaż zaewidencjonować na kasie fiskalnej.

Jeżeli w poprzednim roku podatkowym sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności i rolników ryczałtowych nie przekroczyła obecnie obowiązującego limitu (20 000 zł), to przedsiębiorca ma prawo do dalszego korzystania ze zwolnienia z kasy. Należy jednak na bieżąco kontrolować wielkość sprzedaży. Po przekroczeniu limitu w trakcie roku przedsiębiorca ma czas do dwóch miesięcy na zakup i instalację kasy, licząc od miesiąca następującego po tym, w którym przekroczono limit zwolnienia.

Sprzedaż sezonowa nie jest zatem zwolniona z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Przedsiębiorców sezonowych obowiązuje taki sam limit sprzedaży zwalniający z ewidencjonowania na kasie jak przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność przez cały rok. Po przekroczeniu limitu w działalności sezonowej istnieje obowiązek rejestrowania na kasie fiskalnej sprzedaży dokonywanej na rzecz osób prywatnych lub rolników ryczałtowych.

Jak zaksięgować raport z kasy fiskalnej lub ewidencję sprzedaży bezrachunkowej?

W systemie wFirma.pl sprzedaż na rzecz osób prywatnych należy zaksięgować poprzez zakładkę: PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ. W oknie dodawania przychodu należy zaznaczyć BRAK KONTRAHENTA i uzupełnić pozostałe dane (kwoty) zgodnie z danymi na wydruku raportu lub ewidencji sprzedaży bezrachunkowej. W podzakładce ZAAWANSOWANE jako Rodzaj sprzedaży JPK V7 należy wybrać:

 • RO - jeżeli księgowany jest raport okresowy z kasy fiskalnej,
 • WEW - jeżeli księgowana jest ewidencja sprzedaży bezrachunkowej.

Sprzedaż sezonowa a kasa fiskalna

Tak dodany wpis zostanie ujęty w rejestrze VAT sprzedaży a tym samym w pliku JPK_V7 z właściwym oznaczeniem oraz w kolumnie 7 KPiR - Sprzedaż towarów i usług lub Ewidencji przychodów (w przypadku opodatkowania ryczałtem).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów