0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Usługi noclegowe a obowiązek posiadania kasy fiskalnej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wiele osób posiadających nieruchomości położone nad morzem, jeziorem lub w górach decyduje się na dodatkowy zarobek za ich wynajem. Głównymi nabywcami tego typu usług noclegowych są osoby prywatne nieprowadzące działalności gospodarczej. Czy w związku z tym taką sprzedaż należy ujmować na kasie fiskalnej? Sprawdź, czy usługi noclegowe mogą korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej.

Usługi noclegowe zwolnione z kasy fiskalnej

Usługi noclegowe zwolnienie z kasy fiskalnej ze względu na rodzaj świadczonej usługi

Kwestia zwolnień z kasy fiskalnej została uregulowana w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwolnieniu z obowiązku posiadania kasy fiskalnej podlegają czynności wskazane w załączniku do rozporządzenia. W tym przypadku należy zwrócić szczególną uwagę na trzy istotne punkty załącznika:

Punkt

PKWiU

Zakres zwolnienia z kasy fiskalnej

18

55.10.10.0

Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe

- dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci

19

55.20.19.0

Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi

- dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci

20

55.90.1

Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem z wyłączeniem PKWiU 55.90.13.0

- dotyczy wyłącznie: usług krótkotrwałego zakwaterowania pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych), jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą

Podatnik chcący prawidłowo określić, czy przysługuje mu dane zwolnienie, powinien zwrócić szczególną uwagę na PKWiU świadczonych przez siebie usług.

Dodatkowo aby móc skorzystać ze zwolnienia z kasy przy świadczeniu usług noclegowych określonych w punkcie 20 rozporządzenia, należy każdorazowo dokumentować je fakturami, o czym stanowi § 2 ust. 2.

Usługi noclegowe a zwolnienie z kasy fiskalnej ze względu na limit obrotów

Jeżeli podatnik nie może skorzystać ze zwolnienia z kasy ze względu na rodzaj świadczonych usług, powinien zastanowić się nad zwolnieniem ze względu na limit obrotów. Zgodnie z przepisami przedsiębiorca może podlegać zwolnieniu w tym zakresie, jeżeli kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 20 000 zł.

Natomiast jeżeli działalność została rozpoczęta w trakcie roku podatkowego, podatnik może korzystać ze zwolnienia, gdy kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Po osiągnięciu limitu podatnik jest zobligowany do instalacji kasy w ciągu dwóch miesięcy, licząc od miesiąca, w którym przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Tego typu zwolnienie może więc być stosowane wyłącznie przez przedsiębiorców, którzy osiągają niewielkie dochody z tytułu świadczenia usług noclegowych na rzecz osób prywatnych.

Usługi noclegowe a zwolnienie z kasy fiskalnej - inne przypadki

W przypadku gdy przedsiębiorca nie może skorzystać ze zwolnienia ze względu na wykonywane czynności ani na limit obrotów, powinien ponownie sięgnąć do załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z kasy fiskalnej. W tej sytuacji szczególną uwagę należałoby zwrócić na punkt 37. Być może ten punkt stanie się podstawą do skorzystania ze zwolnienia.

Punkt

Szczególne czynności podlegające zwolnieniu z kasy fiskalnej

37

Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

Należy w tym miejscu podkreślić, że korzystanie ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy, nie oznacza braku konieczności ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych w ogóle. W sytuacji gdy podatnik korzysta ze zwolnienia, konieczne jest prowadzenie dodatkowej ewidencji tzw. ewidencji sprzedaży bezrachunkowej.

Usługi noclegowe na kasie fiskalnej

Jeżeli podatnik świadczy sezonowe usługi noclegowe i nie korzysta z żadnego ze zwolnień z kasy, sprzedaż na rzecz osób fizycznych oraz rolników powinien ewidencjonować za pomocą kasy. Co istotne, na kasie należy rejestrować również otrzymane zaliczki, zadatki i inne przedpłaty, bowiem ich uzyskanie powoduje powstanie obowiązku podatkowego na gruncie podatku VAT.

Na koniec dnia przedsiębiorca jest zobligowany do wydrukowania dobowego raportu z kasy fiskalnej. Natomiast na koniec miesiąca - łącznego raportu okresowego. Jest to obowiązkowe, bowiem dokumenty te stanowią podstawę do ewidencji przychodu w KPiR. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów