0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Świadczenia chorobowe wypłacane na przełomie roku - co musisz wiedzieć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Świadczenia chorobowe dla pracowników zatrudnionych na umowie o pracę przez pierwsze 33 dni są wypłacane ze środków pracodawcy. Zasada ta dotyczy pracowników przed 50 rokiem życia. W przypadku osób, które ukończyły 50 lat, okres ten jest krótszy i wynosi 14 dni, przy czym należy zaznaczyć, że reguła ta obowiązuje od następnego roku kalendarzowego po roku, w którym pracownik ukończył wymagany wiek. Po wykorzystaniu limitu 33 i 14 dni, przypadającego na rok kalendarzowy, za dalszy okres niezdolności do pracy powstały w skutek choroby pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku chorobowego wypłacanego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wyjątkiem są jednak świadczenia chorobowe wypłacane na przełomie roku.

Wypłata zasiłku chorobowego - podstawa prawna

Zgodnie z art. 61 ustawy zasiłkowej do wypłaty zasiłków chorobowych z ubezpieczenia społecznego w 2024 r. są upoważnieni płatnicy składek, którzy na dzień 30 listopada 2023 r. zgłosili do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 osób, a jeżeli na ten dzień nie zgłaszali nikogo do tego ubezpieczenia - na pierwszy miesiąc, w którym dokonali takiego zgłoszenia.

Świadczenia chorobowe wypłacane z środków pracodawcy

Pracodawca jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia za okres niezdolności pracownika do pracy, za okres trwający łącznie 33 dni lub 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Nie ma tutaj znaczenia, czy okres trwa w sposób ciągły, czy nieprzerwany. Ponadto limit dni w danym roku kalendarzowym jest liczony bez względu na to, czy pracownik przeszedł do innego pracodawcy. Dlatego też po ustaniu stosunku pracy pracodawca ma obowiązek wykazać na świadectwie pracy liczbę dni chorobowych, za które wypłacił pracownikowi wynagrodzenie. Natomiast gdy pracownik nawiąże nowy stosunek pracy, powinien dostarczyć do pracodawcy taki dokument, by ten z kolei mógł kontynuować naliczanie limitu do wypłaty świadczenia chorobowego.

Zasiłek chorobowy finansowany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Za okres choroby, która trwa dłużej niż 33 lub 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku chorobowego. W tym celu pracodawca ma obowiązek przedłożyć w ZUS druk Z-3, w którym należy wskazać okresy chorobowego wypłacanego z środków pracodawcy w roku kalendarzowym.

Od 34 lub 15 dnia niezdolności do pracy to Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie zobowiązany do wypłaty zasiłku na podstawie Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Świadczenia chorobowe wypłacane na przełomie roku

W sytuacji, gdy niezdolność do pracy w skutek choroby powstała na przełomie roku, należy prawidłowo ustalić rodzaj świadczenia, jaki przysługuje pracownikowi. Bowiem świadczenia chorobowe wypłacane na przełomie roku decydują o tym, czy w nowym roku będzie kontynuowany zasiłek chorobowy czy naliczane wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy. Problem może pojawić się w sytuacji, gdy 33 dzień chorobowego przypada na dzień 1 stycznia następnego roku. W takim wypadku należy od początku liczyć limit 33 dni.

Przykład 1.

Pracownik uprawniony do limitu 33 dni wynagrodzenia chorobowego dostarczył do pracodawcy zwolnienie lekarskie obejmujące okres od 1 do 18 września 2023 (18 dni). Kolejna niezdolność do pracy potwierdzona zaświadczeniem ZUS e-ZLA  obejmowała okres od 20 grudnia 2023 do 5 stycznia 2024(16 dni).

Skoro świadczenia chorobowe wypłacane na przełomie roku obejmowały wynagrodzenie chorobowe to za wszystkie okresy chorobowego pracownikowi  w dalszym ciągu należy się wynagrodzenie wypłacane ze świadczeń pracodawcy. Przy czym należy zaznaczyć, że okres od 1 do 5 stycznia został zaliczony do limitu 33 dni na nowy rok.

Przykład 2.

Pracownik, którego obowiązuje limit 33 dni, od 15 października 2023 do 10 marca 2024 był niezdolny do pracy, w związku z czym od dłuższego czasu pobierał zasiłek chorobowy z ZUS-u. Do pracodawcy wpłynęło kolejne zwolnienie tej osoby, które obowiązywało od dnia 12 marca 2024 (nastąpił jeden dzień przerwy).

W tej sytuacji nie została zachowana ciągłość niezdolności do pracy, w wyniku czego pracownik utracił prawo do zasiłku chorobowego wypłacanego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i tym samym nastąpiło naliczanie nowego limitu 33 dni na rok 2024, za które wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów