0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Układ konsumencki – najważniejsze informacje!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W przypadku niewypłacalności osoby fizycznej dobrym rozwiązaniem może okazać się układ konsumencki. W ramach układu z wierzycielami dłużnik może wynegocjować umorzenie części zobowiązań pieniężnych, odroczenie spłaty bądź uzgodnienie nowych terminów spłat. Przeczytaj artykuł i sprawdź, co warto wiedzieć o układzie konsumenckim!

Układ konsumencki a wniosek o otwarcie postępowania o zawarcie układu

Dłużnik będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, który stał się niewypłacalny, może wystąpić do sądu upadłościowego o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli.

Ponadto sąd może skierować dłużnika, który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, do postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, chyba że we wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnik złożył oświadczenie, że nie wyraża zgody na udział w postępowaniu o zawarcie układu podczas takiego spotkania.

Sąd uwzględnia wniosek dłużnika o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli albo może skierować go do tego postępowania, jeżeli możliwości zarobkowe dłużnika oraz jego sytuacja zawodowa wskazują na zdolność do pokrycia kosztów postępowania o zawarcie układu oraz możliwość zawarcia i wykonania układu z wierzycielami.

Dłużnik wraz z wnioskiem o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli uiszcza zaliczkę na wydatki postępowania w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, pod rygorem zwrotu wniosku.

W przypadku gdy do postępowania o otwarcie układu sąd skierował dłużnika, który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, dłużnik uiszcza zaliczkę na wydatki nadzorcy sądowemu w terminie trzydziestu dni od dnia otwarcia postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli pod rygorem umorzenia postępowania i rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości.

Uwzględniając wniosek o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli lub kierując dłużnika do tego postępowania, sąd wydaje postanowienie o otwarciu postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, w którym:

  • wymienia imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika, a jeżeli dłużnik nie posiada numeru PESEL – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
  • wyznacza nadzorcę sądowego.

Następnie postanowienie o otwarciu postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli obwieszcza się i doręcza dłużnikowi, a także nadzorcy sądowemu.

O otwarciu postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli zawiadamia się także właściwą izbę administracji skarbowej oraz właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Co się dzieje po otwarciu postępowania układowego?

Nadzorca sądowy w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia postanowienia o otwarciu postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli:

  • sporządza w porozumieniu z dłużnikiem propozycje układowe;
  • sporządza spis wierzytelności;
  • sporządza spis wierzytelności spornych;
  • zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem.

Termin zgromadzenia wierzycieli ustala nadzorca sądowy w porozumieniu z dłużnikiem. Zgromadzenie wierzycieli nie może odbyć się później niż trzy miesiące od dnia otwarcia postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, a w przypadku skierowania przez sąd do postępowania układowego dłużnika składającego wniosek o upadłość – cztery miesiące od dnia otwarcia tego postępowania pod rygorem jego umorzenia.

Nadzorca sądowy zawiadamia wierzycieli o terminie i miejscu zgromadzenia za pośrednictwem operatora pocztowego przesyłką poleconą, odpowiednio za potwierdzeniem odbioru albo za zwrotnym pokwitowaniem odbioru co najmniej dwa tygodnie przed dniem zgromadzenia. Wraz z zawiadomieniem należy doręczyć wierzycielowi propozycje układowe.

Zgromadzeniu wierzycieli przewodniczy nadzorca sądowy. Z przebiegu zgromadzenia wierzycieli sporządza się protokół, który powinien zawierać treść układu oraz wymieniać wierzycieli głosujących za układem i przeciwko układowi.

Następnie nadzorca sądowy przedstawia sądowi wniosek o zatwierdzenie układu albo o umorzenie postępowania w terminie dwudziestu jeden dni od dnia zgromadzenia wierzycieli.

Układ jest zawierany na okres nieprzekraczający pięciu lat. W przypadku gdy w skład masy upadłości wchodzi nieruchomość służąca zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika lub osób znajdujących się na jego utrzymaniu, układ może być zawarty na okres przekraczający pięć lat, jeżeli przewiduje zachowanie nieruchomości przez dłużnika.

Ponadto w przypadku gdy układ obejmuje wierzytelności ze stosunku pracy, wierzytelności zabezpieczone na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia, układ w części dotyczącej tych wierzytelności może być zawarty na okres przekraczający pięć lat.

Kiedy sąd umorzy postępowanie o zawarcie układu?

Sąd umarza postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, jeżeli:

  • dłużnik nie realizuje ciążących na nim obowiązków;
  • aktualne możliwości zarobkowe dłużnika oraz jego sytuacja zawodowa nie uprawdopodobniają zdolności do pokrycia kosztów postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli oraz możliwości zawarcia i wykonania układu z wierzycielami;
  • w terminie sześciu miesięcy od dnia wydania postanowienia o otwarciu postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli nadzorca sądowy nie przedstawi wniosku o zatwierdzenie układu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów