Poradnik Przedsiębiorcy

Dane osobowe zwykłe i wrażliwe

Dane osobowe to w ostatnich czasach nośny temat. Rozszerza się zakres ich ochrony, powstało też rozróżnienie na dane osobowe zwykłe i wrażliwe. Pojęcia te mogą się wydawać niejasne, jednak na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także dzięki praktyce stosowania takiej ochrony, łatwo można wskazać różnice między nimi.

Dane osobowe zwykłe  

Definicję danych osobowych można znaleźć w ustawie o ochronie danych osobowych. Artykuł 6 tego aktu prawnego najpełniej ujmuje to pojęcie:

Art. 6.

1. W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

2. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

3. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. 

Identyfikacja osoby fizycznej może odbyć się za pomocą najbardziej podstawowych danych: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania lub zameldowania, numeru PESEL, NIP  czy numeru telefonu.

Ustawa nie wymienia ich wprost, jednak ze względu na fakt, że właśnie te informacje najdokładniej określają konkretną osobę i są podawane najczęściej, funkcjonują jako dane osobowe zwykłe. Za takim ich zaklasyfikowaniem przemawia też fakt, że ich zdobycie nie wymaga nadzwyczajnych nakładów czasu, środków ani kosztów (na przykład są zbyt ogólnikowe - zidentyfikowanie na ich podstawie konkretnego człowieka byłoby niezwykle trudne), nie stanowią informacji niejawnych, a sami właściciele podają je przy różnych okazjach stosunkowo często.  

Ochrona takich danych osobowych polega na określonych w ustawie ograniczeniach, dotyczących przetwarzania danych i uprawnieniach osoby, której one dotyczą.

Dane osobowe wrażliwe

Ustawa nie definiuje z kolei pojęcia wrażliwych (sensytywnych) danych osobowych, jednak w przepisach, dotyczących zasad przetwarzania danych, znaleźć można art. 27, w którym wymieniono informacje podlegające szczególnej ochronie i określono zasady tej ochrony.

Art. 27  

1. Zabrania się przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Informacje wymienione w przytoczonym przepisie odnoszą się do innej dziedziny życia niż zwykłe dane osobowe. Ich przetwarzanie mogłoby w znacznym stopniu naruszyć intymność ich właściciela, narazić go na dyskryminację lub ośmieszyć ze względu na sfery życia, których dotyczą. Sama idea wyodrębnienia takiej kategorii danych wywodzi się bezpośrednio z prawa każdego człowieka do prywatności.

Możesz ocenić ten artykuł