0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Działalność gospodarcza bez zezwolenia - jakie niesie konsekwencje?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzenie działalności gospodarczej jest uzależnione od wielu czynników, począwszy od pomysłu na własny biznes aż po spełnienie formalnych kryteriów przewidzianych przez przepisy prawa. Niniejsze opracowanie przedstawia zagrożenia, jakie niesie za sobą działalność gospodarcza bez zezwolenia.

Rejestracja działalności - gdzie i jak?

Wśród podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą, możemy wyróżnić te, które dokonały rejestracji oraz te, które z niewiadomych powodów zwlekają z tym do ostatniej chwili lub - co gorsza - nie rejestrują jej w ogóle.

Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Działalność nierejestrowa

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących Konstytucji biznesu została wprowadzona możliwość prowadzenia działalności bez konieczności jej rejestrowania przy spełnieniu poniższych warunków:

  • osoba fizyczna osiąga przychody w każdym miesiącu nie wyższe niż 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2018 roku ta kwota wynosi 1050 zł);
  • osoba fizyczna przez ostatnie 60 miesięcy nie prowadziła swojej działalności gospodarczej bądź jeżeli działalność była prowadzona miał on przerwę we wpisie w CEIDG, która trwała co najmniej rok od wykreślenia z CEIDG.

Ponad to działalność nierejestrowana nie dotyczy spółek cywilnych oraz działalności wymagających specjalnych zezwoleń lub koncesji.

Działalność gospodarcza bez zezwolenia - konsekwencje

Sam wpis do CEIDG może nie być wystarczający do prowadzenia własnego biznesu, ponieważ niektóre formy prowadzenia działalności gospodarczej wymagają uzyskania oddzielnego zezwolenia. Brak takiego uprawnienia skutkuje realną sankcją karną - jest bowiem wykroczeniem.

Art. 601 Kodeksu wykroczeń:

§ 1 Kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2 Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem.

§ 3 Kto będąc przedsiębiorcą wprowadza do obrotu towar bez wymaganych oznaczeń, podlega karze grzywny.

§ 4 Kto:

1) wykonuje odpłatnie zadania przewodnika górskiego bez uprawnień wymaganych dla określonego obszaru górskiego,

1a) prowadzi szkolenie dla kandydatów na przewodników górskich bez wymaganego wpisu do rejestru organizatorów szkoleń,

2) świadcząc usługi hotelarskie używa nazw rodzajowych lub określenia kategorii obiektów hotelarskich bez decyzji lub niezgodnie z decyzją,

2a) świadcząc usługi hotelarskie, używa oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego,

3) wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji,

4) świadczy usługi hotelarskie wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie ich świadczenia  

5) nie zawiadamia organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych o zawieszeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego w terminie 7 dni od dnia tego zawieszenia.

- podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Z przepisów prawa wynika wprost, że osoba fizyczna która prowadzi działalność gospodarczą bez obligatoryjnego zgłoszenia do CEIDG, wpisu do rejestru działalności regulowanej albo bez wymaganej koncesji lub zezwolenia, podlega karze grzywny, a nawet ograniczenia wolności.

Omawiany przepis ma charakter prewencyjny. Jego funkcja sprowadza się do zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej.

Należy zwrócić uwagę na to, że ustawodawca nie uregulował wprost, że o winie ma przesądzać umyślność danego czynu. Zatem sprawca może dopuścić się podanych powyżej zachowań zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie. Oznacza to, że nawet osoba działająca w niewiedzy o tym, że popełnia wykroczenie, zostanie ukarana. W tym kontekście zastosowanie ma zasada ignorantia iuris nocet - nieznajomość prawa szkodzi.

Reasumując, prowadzenie działalności gospodarczej niesie za sobą wiele wyzwań. Warto zatroszczyć się o to, by już na starcie zaoszczędzić sobie niepotrzebnych problemów. Dlatego też należy dokonać wszelkich stosownych rejestracji zanim rozpocznie się prowadzenie własnego biznesu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów