0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Klauzula poufności - czego może dotyczyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Klauzula poufności ma na celu zabezpieczenie wrażliwych informacji na temat przedsiębiorstwa podczas zawierania umów z drugimi podmiotami. Jak powinna wyglądać i czego może dotyczyć klauzula poufności?

Tajemnica przedsiębiorstwa

Uregulowania dotyczące tajemnicy firmy zostały zawarte w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 1993 nr 47 poz. 211, z późn. zm).

Powyższa ustawa w art. 3 mówi, że naruszenie tajemnicy firmy stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. A myśl tę rozwija w art. 11, który traktuje o tym, że czynem nieuczciwej konkurencji jest ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Powyższy przepis obowiązuje również osoby, które były zatrudnione w danej firmie, czyli byłych pracowników - mają oni ustawowy obowiązek do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa przez 3 lata po ustaniu stosunku pracy (chyba że w umowach ustalono inaczej).

Tajemnica przedsiębiorstwa to nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Jak wynika z powyższego - w skład informacji chronionych tajemnicą wchodzą tylko te informacje, które zostały udostępnione z zastrzeżeniem zachowania tajemnicy. A zatem jeśli przedsiębiorca w stosunku do danej informacji (chociażby należała do tych wymienionych powyżej) nie powziął stosownych działań w celu zachowaniu ich poufności, to takie informacje nie stanowią już informacji tajemnicy przedsiębiorstwa.

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Jeśli strony (np. pracodawca - pracownik, firma - kontrahent) podpisały oświadczenie o zachowaniu poufności, to muszą tego oświadczenia przestrzegać pod groźbą kary. Kary, które grożą za złamanie klauzuli poufności, to: grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat dwóch. Ponadto poszkodowany naruszeniem tajemnicy ma prawo żądać:

 • zaniechania niedozwolonych działań,

 • usunięcia skutków niedozwolonych działań,

 • złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie,

 • naprawienia wyrządzonej szkody,

 • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści,

 • zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

Jak powinna wyglądać umowa o zachowaniu poufności?

Umowa o zachowaniu poufności powinna być przede wszystkim zgodna z prawem  - nie może ona zawierać tzw. klauzuli abuzywnej, czyli niedozwolonych prawem postanowień umownych.

Jeśli chodzi o formę umowy o zachowaniu poufności, to nie ma ustalonego schematu - inaczej taka umowa będzie wyglądać dla pracownika, a inaczej dla kontrahenta. Są jednak pewne elementy, które warto w oświadczeniu o zachowaniu poufności zawrzeć:

 • określić w umowie dokładnie, jakie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,

 • określić cel, w jakim zakresie tajne informacje mogą być ujawniane i komu (np. prawnikom, pełnomocnikom itp),

 • określić odpowiedzialność za złamanie klauzuli poufności,

 • określić czas trwania poufności.

Kiedy klauzula poufności przestaje obowiązywać?

Co do zasady klauzula poufności nie ma terminu ważności - trwa tak długo, póki dana informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Jednak informacja przestaje stanowić tajemnicę, gdy:

 • została ujawniona do wiadomości publicznej,

 • utraciła wartość gospodarczą,

 • przedsiębiorstwo przestało podejmować środki, aby daną informację chronić.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów