Poradnik Przedsiębiorcy

Klauzula poufności - czego może dotyczyć?

Klauzula poufności ma na celu zabezpieczenie wrażliwych informacji na temat przedsiębiorstwa podczas zawierania umów z drugimi podmiotami. Jak powinna wyglądać i czego może dotyczyć klauzula poufności?

Tajemnica przedsiębiorstwa

Uregulowania dotyczące tajemnicy firmy zostały zawarte w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 1993 nr 47 poz. 211, z późn. zm).

Powyższa ustawa w art. 3 mówi, że naruszenie tajemnicy firmy stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. A myśl tę rozwija w art. 11, który traktuje o tym, że czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy.

Powyższy przepis obowiązuje również osoby, które były zatrudnione w danej firmie, czyli byłych pracowników - mają oni ustawowy obowiązek do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa przez 3 lata po ustaniu stosunku pracy (chyba że w umowach ustalono inaczej).

Tajemnica przedsiębiorstwa to nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Jak wynika z powyższego - w skład informacji chronionych tajemnicą wchodzą tylko te informacje, które zostały udostępnione z zastrzeżeniem zachowania tajemnicy. A zatem jeśli przedsiębiorca w stosunku do danej informacji (chociażby należała do tych wymienionych powyżej) nie powziął stosownych działań w celu zachowaniu ich poufności, to takie informacje nie stanowią już informacji tajemnicy przedsiębiorstwa.

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Jeśli strony (np. pracodawca - pracownik, firma - kontrahent) podpisały oświadczenie o zachowaniu poufności, to muszą tego oświadczenia przestrzegać pod groźbą kary. Kary, które grożą za złamanie klauzuli poufności, to: grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat dwóch. Ponadto poszkodowany naruszeniem tajemnicy ma prawo żądać:

 • zaniechania niedozwolonych działań,

 • usunięcia skutków niedozwolonych działań,

 • złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie,

 • naprawienia wyrządzonej szkody,

 • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści,

 • zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

Jak powinna wyglądać umowa o zachowaniu poufności?

Umowa o zachowaniu poufności powinna być przede wszystkim zgodna z prawem  - nie może ona zawierać tzw. klauzuli abuzywnej, czyli niedozwolonych prawem postanowień umownych.

Jeśli chodzi o formę umowy o zachowaniu poufności, to nie ma ustalonego schematu - inaczej taka umowa będzie wyglądać dla pracownika, a inaczej dla kontrahenta. Są jednak pewne elementy, które warto w oświadczeniu o zachowaniu poufności zawrzeć:

 • określić w umowie dokładnie, jakie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,

 • określić cel, w jakim zakresie tajne informacje mogą być ujawniane i komu (np. prawnikom, pełnomocnikom itp),

 • określić odpowiedzialność za złamanie klauzuli poufności,

 • określić czas trwania poufności.

Kiedy klauzula poufności przestaje obowiązywać?

Co do zasady klauzula poufności nie ma terminu ważności - trwa tak długo, póki dana informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Jednak informacja przestaje stanowić tajemnicę, gdy:

 • została ujawniona do wiadomości publicznej,

 • utraciła wartość gospodarczą,

 • przedsiębiorstwo przestało podejmować środki, aby daną informację chronić.