0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Prowadzenie firmy w wynajmowanym mieszkaniu - czy potrzebna zgoda właściciela?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Działalność gospodarcza może być prowadzona we własnym lokalu, ale także dozwolone jest prowadzenie firmy w wynajmowanym mieszkaniu na podstawie umowy najmu. Czy zatem prowadzenie firmy wwynajmowanym mieszkaniu niesie konieczność zgłoszenia tego faktu właścicielowi mieszkania?

Prowadzenie firmy w wynajmowanym mieszkaniu a adres firmy w CEIDG

Rejestrując działalność gospodarczą, osoba fizyczna składa formularz CEIDG-1. Zaznacza na nim informacje dotyczące m.in. adresu siedziby firmy, dodatkowych miejsc prowadzenia działalności czy adresu do korespondencji. W sytuacji gdy firma prowadzona jest w wynajmowanym lokalu, pojawia się pytanie, czy przyszły przedsiębiorca musi posiadać zgodę właściciela lokalu na dokonanie rejestracji firmy?

Co jest podstawą dokonania wpisu do CEIDG?

Zasady dotyczące wpisu do rejestru CEIDG określa Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, a sam wpis ma raczej charakter deklaracji prowadzenia działalności. Nie jest natomiast żadną decyzją administracyjną, określającą miejsce i siedzibę wykonywania zadeklarowanej działalności. Istotne jest tu też, że organ ewidencyjny nie sprawdza i nie ingeruje w stosunki cywilnoprawne, jakie osoba zakładająca działalność posiada z innymi podmiotami czy osobami prywatnymi.

Jak stanowi art. 16 wspomnianej ustawy, domniemywa się zasadniczo, że dane podane na wniosku rejestracyjnym CEIDG-1 są prawdziwe. Dlatego też dane zgłoszone przez przyszłego przedsiębiorcę powinny być podawane rzetelnie i pozostawać w zgodzie ze stanem rzeczywistym.

Art. 16 ust. 1 Ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy:
“Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Osoba fizyczna wpisana do CEIDG ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą osoba wpisana do CEIDG nie ponosi odpowiedzialności.”

Należy też pamiętać, że w przypadku gdy podane informacje będą niezgodne z prawdą, organ ewidencyjny może w daleko posuniętej konsekwencji dokonać wykreślenia firmy z ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Takie prawo wynika wprost z art. 32 Ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Art. 32 ust. 2 i 3 Ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy:
ust. 1. W przypadku powzięcia przez ministra właściwego do spraw gospodarki informacji o tym, że wpis do CEIDG zawiera dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, minister właściwy do spraw gospodarki z urzędu wzywa przedsiębiorcę do dokonania odpowiedniej zmiany w tym wpisie w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
ust. 3. Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, nie dokona odpowiedniej zmiany swojego wpisu, minister właściwy do spraw gospodarki może wykreślić, w drodze decyzji administracyjnej, przedsiębiorcę z CEIDG.

Tytuł prawny do mieszkania, w którym prowadzona jest działalność

Przedsiębiorca, mimo że organ ewidencyjny wprost nie bada tytułu prawnego do zgłoszonej siedziby firmy, powinien posiadać tytuł prawny pozwalający mu na korzystanie w tym celu np. z mieszkania. Zbada to bowiem urząd skarbowy podczas rejestracji dla celów VAT. Może być to potwierdzenie w formie: umowy najmu, aktu prawa własności, umowy użyczenia, aktu potwierdzającego użytkowanie wieczyste itp., co już wynika z regulacji określonych Kodeksem cywilnym.

Podsumowując, na etapie rejestracji do CEIDG nie ma wymogu przedstawiania dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości, w jakiej zgłoszono siedzibę firmy. Jednak przyszły przedsiębiorca, składając wniosek rejestracyjny, powinien pamiętać o obowiązku podawania informacji zgodnych ze stanem faktycznym, i co ważne, zgodnych z obowiązującym prawem.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów