Poradnik Przedsiębiorcy

Prowadzenie firmy w wynajmowanym mieszkaniu - czy potrzebna zgoda właściciela?

Działalność gospodarcza może być prowadzona we własnym lokalu, ale także dozwolone jest prowadzenie firmy w wynajmowanym mieszkaniu na podstawie umowy najmu. Czy zatem prowadzenie firmy w wynajmowanym mieszkaniu niesie konieczność zgłoszenia tego faktu właścicielowi mieszkania?

Prowadzenie firmy w wynajmowanym mieszkaniu a adres firmy w CEIDG

Rejestrując działalność gospodarczą, osoba fizyczna składa formularz CEIDG-1. Zaznacza na nim informacje dotyczące m.in. adresu siedziby firmy, dodatkowych miejsc prowadzenia działalności czy adresu do korespondencji. W sytuacji gdy firma prowadzona jest w wynajmowanym lokalu, pojawia się pytanie, czy przyszły przedsiębiorca musi posiadać zgodę właściciela lokalu na dokonanie rejestracji firmy?

Co jest podstawą dokonania wpisu do CEIDG?

Zasady dotyczące wpisu do rejestru CEIDG określa Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, a sam wpis ma raczej charakter deklaracji prowadzenia działalności. Nie jest natomiast żadną decyzją administracyjną, określającą miejsce i siedzibę wykonywania zadeklarowanej działalności. Istotne jest tu też, że organ ewidencyjny nie sprawdza i nie ingeruje w stosunki cywilnoprawne, jakie osoba zakładająca działalność posiada z innymi podmiotami czy osobami prywatnymi.

Jak stanowi art. 33 wspomnianej ustawy, domniemywa się zasadniczo, że dane podane na wniosku rejestracyjnym CEIDG-1 są prawdziwe. Dlatego też dane zgłoszone przez przyszłego przedsiębiorcę powinny być podawane rzetelnie i pozostawać w zgodzie ze stanem rzeczywistym.

Art. 33 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

“Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Jeżeli do CEIDG wpisano dane niezgodnie z wnioskiem lub bez tego wniosku, osoba wpisana do CEIDG nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej, działającej w dobrej wierze, zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli po powzięciu informacji o tym wpisie zaniedbała wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.”

Należy też pamiętać, że w przypadku gdy podane informacje będą niezgodne z prawdą, organ ewidencyjny może w daleko posuniętej konsekwencji dokonać wykreślenia firmy z ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Takie prawo wynika wprost z art. 35 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

“ust. 1. W przypadku, gdy wpis zawiera dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, minister właściwy do spraw gospodarki wzywa przedsiębiorcę do dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

ust. 2. Jeżeli, mimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca nie dokona odpowiedniej zmiany swojego wpisu, minister właściwy do spraw gospodarki może wykreślić, w drodze decyzji administracyjnej, przedsiębiorcę z CEIDG.”

Tytuł prawny do mieszkania, w którym prowadzona jest działalność

Przedsiębiorca, mimo że organ ewidencyjny wprost nie bada tytułu prawnego do zgłoszonej siedziby firmy, powinien posiadać tytuł prawny pozwalający mu na korzystanie w tym celu np. z mieszkania. Zbada to bowiem urząd skarbowy podczas rejestracji dla celów VAT. Może być to potwierdzenie w formie: umowy najmu, aktu prawa własności, umowy użyczenia, aktu potwierdzającego użytkowanie wieczyste itp., co już wynika z regulacji określonych Kodeksem cywilnym.

Podsumowując, na etapie rejestracji do CEIDG nie ma wymogu przedstawiania dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości, w jakiej zgłoszono siedzibę firmy. Jednak przyszły przedsiębiorca, składając wniosek rejestracyjny, powinien pamiętać o obowiązku podawania informacji zgodnych ze stanem faktycznym, i co ważne, zgodnych z obowiązującym prawem.