0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dodatek solidarnościowy - komu przysługuje i jak go uzyskać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

21 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym, przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł za miesiąc kalendarzowy dla osób, które straciły pracę w wyniku kryzysu wywołanego COVID-19.

Ustawa określa zasady nabywania prawa, wysokość, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania świadczenia jakim jest dodatek solidarnościowy.

Idea ustawodawcy w zakresie wskazanego dodatku to pomoc finansowa dla osób, które straciły zatrudnienie w okresie epidemii. Niniejsza pomoc realizowana jest poprzez wsparcie finansowe osób, które straciły źródło przychodu ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną kryzysem wywołanym COVID-19. Wskazać tu należy, że dodatek jest formą pomocy przyznawaną przez okres trzech miesięcy i stanowi zabezpieczenie finansowe dla osób w okresie poszukiwania nowej pracy.

Kto i na jakich warunkach może się ubiegać o przyznanie dodatku 

O przyznanie dodatku solidarnościowego może ubiegać się osoba mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest:

  1. obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub
  2. posiada prawo pobytu lub prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub
  3. cudzoziemcem legalnie przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawnionym do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W związku, z tym, że zachorowania na koronawirusa w Polsce nasiliły się w marcu 2020 r., to okres roku 2020 będzie brany pod uwagę w kwalifikacji do przyznania zasiłku. Dodatek solidarnościowy przysługuje osobie, która w 2020 r. podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695 i 875) przez łączny okres, co najmniej 60 dni oraz:

  1. z którą po dniu 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub
  2. której umowa o pracę po dniu 15 marca 2020 r. uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta. 

Ponadto dodatek solidarnościowy przysługuje osobie uprawnionej, która nie podlega ubezpieczeniom społecznym na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. Z 2020 r. poz. 174 i 782) lub obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.).

Warunek konieczny, to spełnianie wszystkich obostrzeń przez okres pobierania dodatku.

Tryb wnioskowy przy udziale elektronicznego portalu do udzielenia dodatku

Ustalenie prawa do świadczenia pn. dodatek solidarnościowy następuje na wniosek osoby uprawnionej, złożony do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 31 sierpnia 2020 r. Wnioski złożone po dniu 31 sierpnia 2020 r. pozostawia się bez rozpatrzenia. Organ wymaga przedłożenia istotnych informacji, w celu rozpatrzenia wniosku np. dane osobowe, pesel, oświadczania i inne.

Wnioski nie są przyjmowane w formie papierowej, a jedynie w formie elektronicznej i to przy wykorzystaniu profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo wykorzystując sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępniony bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w systemie teleinformatycznym.

Wysokość i czas pobierania dodatku

Dodatek solidarnościowy przysługuje w wysokości 1400 zł za miesiąc kalendarzowy. Za okres nie dłuższy niż od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. Przy czym nie wcześniej niż za miesiąc kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o ustalenie prawa do dodatku solidarnościowego. Wypłacany jest w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek płatniczy osoby uprawnionej.

Ustawodawca przewidział formalny termin pobierania dodatku. Jednak zgodnie z tym, że w celu przeciwdziałania skutkom rozprzestrzeniania się COVID-19, Rada Ministrów ma prawo określić dłuższy niż 3-miesięczny okres przysługiwania świadczenia solidarnościowego i biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy oraz możliwość znalezienia nowego zatrudnienia przez osoby, które utraciły zatrudnienie w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19, istnieje szansa, że okres ten mógłby ulec przedłużeniu.

Decyzja w portalu e-ZUS

Informację o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia na profilu informacyjnym osoby uprawnionej, utworzonym w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czyli za pomocą tego samego portalu za pośrednictwem, którego był składany wniosek. Odmowa przyznania prawa do dodatku solidarnościowego następuje w drodze decyzji, którą można zaskarżyć bezpośrednio do sądu, przy czym stosuje się tutaj zwykłe zasady, odwołania w oparciu o przepisy między innymi kodeksu postępowania cywilnego.

Finansowanie zapotrzebowanie na dodatki solidarnościowe

Zgodnie z art. 9 ustawy, dodatek solidarnościowy oraz koszty obsługi wypłaty tego dodatku są finansowane ze środków Funduszu Pracy, zasilanego z Funduszu, o którym mowa w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 568 i 695) lub w formie dotacji z budżetu państwa.

Wpływ wypłaty dodatku na uprawnionych

Ustawa ma na celu wsparcie finansowe osób, które straciły źródło przychodu ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną kryzysem wywołanym epidemią COVID-1, w związku z tym z dodatek jest wolny od wszelkich potrąceń i egzekucji.

Przewidziana forma wnioskowania o otrzymanie dodatku nie wymaga, większego zachodu ze strony ubiegającego się, który w tym czasie powinien zająć się poszukiwaniem nowej pracy.

Podstawa Prawna:

  • Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, (Dz.U.2020.1068).
  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.).

Materiał opracowany przez zespół „Tak Prawnik”. Właścicielem marki „Tak Prawnik” jest BZ Group Sp. z o.o.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów