0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wniosek o dodatek solidarnościowy można złożyć tylko do końca sierpnia!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W ramach działań antykryzysowych wprowadzono nowe świadczenie – dodatek solidarnościowy. Wynosi on 1400 zł miesięcznie i przysługiwał w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Co istotne, można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Dodatek solidarnościowy może otrzymać osoba, która:

  • zamieszkuje na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub cudzoziemcem w rozumieniu art. 2 pkt 2 lub 3 ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19;
  • podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez okres co najmniej 60 dni w 2020 r.;
  • straciła zatrudnienie po 15 marca 2020 r:
    • pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub
    • umowa wygasła z upływem czasu, na który została zawarta;
  • nie podlega ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu (z wyjątkiem gdy jest się zarejestrowanym w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub pobiera się stypendium, lub jest się zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny).

Wniosek o dodatek solidarnościowy

Wniosek o dodatek solidarnościowy składa się na druku EDS i można go wysłać wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Dokument ten musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym, podpisem osobistym (e-dowód) lub profilem PUE.

Zgodnie z wypowiedzią z 20 sierpnia w TOK FM Gertrudy Uścińskiej, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

„Zakład przyjął 134 tys. wniosków o dodatek solidarnościowy, […] w tym jest 67 tys. osób, które pobrały dodatek już drugi lub nawet trzeci raz”.

Co istotne, wniosek o dodatek solidarnościowy można złożyć maksymalnie do 31 sierpnia 2020 roku. Świadczenie to zostanie przyznane najwcześniej za miesiąc, w którym został złożony wniosek. Czyli składając wniosek w sierpniu, otrzyma się wsparcie tylko za jeden miesiąc.

ZUS nie rozpatrzy wniosku o dodatek solidarnościowy, który zostanie złożony po 31 sierpnia 2020 r.

Z dodatku solidarnościowego można było korzystać przez trzy miesiące: od czerwca do sierpnia. To znaczy, że możliwość skorzystania z tego świadczenia właśnie się kończy. Na razie ani ZUS, ani rządzący nie zapowiadają przedłużenia go na kolejne miesiące.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów