0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Co mogę zrobić dla swojej firmy w tym trudnym czasie kryzysu?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W związku z obecną sytuacją w Polsce wywołaną epidemią wielu przedsiębiorców szuka rozwiązań, które mogliby wprowadzić w swojej firmie, aby przetrwać ten trudny okres. W artykule przedstawiamy kilka pomysłów odpowiadających na pytanie: co mogę zrobić dla swojej firmy w tym trudnym czasie?

Co mogę zrobić dla swojej firmy w tym trudnym czasie - odroczyć podatki i ZUS

Mimo że oficjalnie Ministerstwo Finansów nie wprowadziło specjalnej ustawy, która miałaby na celu ułatwienie przetrwania firmom w obecnych okolicznościach, to możliwe jest skorzystanie z już obowiązujących przepisów, a mianowicie z art. 67a Ordynacji podatkowej. 

Według tych przepisów podatnik ma bowiem prawo:

 • odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty:

  • podatku,

  • zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,

  • odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;

 • umorzenia w całości lub w części:

  • zaległości podatkowej,

  • odsetek za zwłokę,

  • opłaty prolongacyjnej.

Organ podatkowy, na wniosek podatnika, udziela ulg w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Jako interes publiczny można uznać fakt, że dzięki odroczeniu płatności podatku lub jego całkowitemu umorzeniu podatnik będzie mógł opłacić wynagrodzenia pracowników i nie będzie musiał redukować zatrudnienia. W wyroku NSA, o sygn II FSK 4126/14 z 2 lutego 2017 roku, można zapoznać się z pojęciem interesu publicznego, a także zobaczyć, czym kieruje się organ podatkowy przy przyznawaniu ulgi:

W konsekwencji ustalenie przez organ podatkowy kwestii istnienia przesłanki „interesu publicznego” wiąże się z koniecznością ważenia wartości w dwóch płaszczyznach: jedną płaszczyznę tworzy zasada, jaką jest terminowe płacenie podatków w pełnej wysokości, drugą – wyjątek od zasady, polegający na zastosowaniu indywidualnej ulgi podatkowej. Organ w danym przypadku winien ustalić, co jest korzystniejsze z punktu widzenia interesu publicznego (dochodzenie należności czy też zastosowanie ulgi). Oczywiście bywają sytuacje, w których sam rachunek ekonomiczny przemawia za zastosowaniem ulgi podatkowej (np. nie ma możliwości ściągnięcia podatku w pełnej wysokości, a sytuacja ekonomiczna podatnika wyklucza możliwość radykalnej poprawy jego sytuacji finansowej w dającym się przewidzieć okresie).

Wniosek o ulgę powinien zawierać:

 • rodzaj wnioskowanej ulgi (rozłożenie na raty, odroczenie, umorzenie);

 • określenie zobowiązania podatkowego będącego przedmiotem wniosku (tytuł podatkowy, okres, jakiego dotyczy);

 • uzasadnienie, poprzez wskazanie okoliczności potwierdzających fakt zaistnienia w sprawie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego.

Wniosek można złożyć w pełni online za pomocą strony MF: Odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych.

Z kolei w przypadku składek ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazuje dwie możliwości:
 • zawieszenie składek ZUS na 3 miesiące, przy czym po ich upływie wszystkie składki za ten okres należy zapłacić jednocześnie. Podatnik może się jednak starać w każdym terminie o ich rozłożenie na raty;

 • skorzystanie z:

  • układu ratalnego,

  • odroczenia terminu płatności składek, 

  • umorzenia należności – w przypadku osób opłacających składki na własne ubezpieczenia.

Wnioski można przesłać elektronicznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS lub wysłać pocztą. Więcej w tym temacie znajduje się na stronie ZUS:
Ulgi dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem;
Przedsiębiorcy w trudnej sytuacji mogą skorzystać m.in. z układów ratalnych.

Przejście pracowników na B2B

Zamiast zwalniać pracowników, jako pracodawca możesz zaproponować pracownikom przejście na umowę B2B, czyli na samozatrudnienie. Z pewnością przyniesie to oszczędność zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownikowi, którego będzie dotyczyć ta zmiana.

Pracodawca nie będzie bowiem musiał opłacać pełnego kosztu zatrudnienia – składek ZUS czy wysokiego podatku dochodowego – a pracownik będzie mógł płacić niższe podatki, dzięki pomniejszaniu przychodu o ponoszone koszty, zatem finalnie pozostanie mu więcej środków „na rękę”.

Wszystkie korzyści z samozatrudnienia opisujemy w artykule: Samozatrudnienie - poznaj zalety prowadzenia działalności gospodarczej.

Co mogę zrobić dla swojej firmy w tym trudnym czasie - zweryfikować ponoszone koszty

Wielu podatników nie zdaje sobie sprawy z tego, że niektóre wydatki mogą być uwzględnione jako koszt podatkowy działalności gospodarczej. Zwiększenie ujęcia kosztów w działalności pozwoli na „zaoszczędzenie” na podatku dochodowym. Przykładowo przy pracy zdalnej koszt może stanowić:

 • zużycie mediów w stosunku do wykorzystywanej powierzchni mieszkania wydzielonej pod działalność gospodarczą;

 • abonament na telefon (nawet prywatny na podstawie billingu) i internet (przy czym umowa musi być zawarta na firmę);

 • stanowiące składniki majątku prywatnego laptop, drukarka, telefon czy np. komputer stacjonarny, jeżeli zostaną przeniesione do majątku firmowego;

 • odsetki od kredytów, które zostały zaciągnięte dla celów działalności gospodarczej;

 • wydatki związane z utrzymaniem wprowadzonych do środków trwałych pomieszczeń wykorzystywanych pod działalność (np. ich remont czy modernizacja).

Przy wprowadzaniu kosztów podatkowych należy pamiętać, że muszą one być uzasadnione. Ich poniesienie powinno zatem prowadzić do osiągnięcia lub zachowania przychodów, albo zabezpieczenia ich źródła.

Więcej w temacie kosztów uzyskania przychodu znajduje się w artykule: Koszt podatkowy – co stanowi KUP?

Co mogę zrobić dla swojej firmy w tym trudnym czasie? Sprzedać stare wyposażenie i środki trwałe

Nieużywany majątek firmowy, np. wiertarka czy aparat, może zostać sprzedany – zapewni to firmie chwilowy zastrzyk gotówki. Taka sprzedaż obciążona jest podatkiem VAT (w przypadku czynnych podatników VAT) oraz podatkiem dochodowym. W niektórych przypadkach można jednak przed sprzedażą wycofać majątek na cele prywatne i dokonać sprzedaży na podstawie umowy kupna–sprzedaży – dzięki temu nie będzie ona obciążona podatkiem VAT. Jest to niezwykle korzystne w przypadku, gdy VAT nie był odliczany od zakupu istotnych części składowych lub gdy zwrot VAT od zakupu jest niższy od tego, który zostałby naliczony przy sprzedaży.

Konsekwencje sprzedaży majątku firmowego szczegółowo opisuje artykuł: Sprzedaż firmowego majątku - rozliczenie na gruncie PIT

Kredyt podatkowy – dla nowych firm

Kredyt podatkowy jest zwolnieniem, które przysługuje małym przedsiębiorcom. Dotyczy on zaliczek na podatek dochodowy, których mali podatnicy nie muszą płacić przez dany okres, a do tego mogą skorzystać z odroczonego terminu płatności podatku należnego za rok podatkowy objęty zwolnieniem. Wówczas przy skorzystaniu z kredytu podatkowego zwolnienie z obowiązku zapłaty zaliczek w roku podatkowym następuje bezpośrednio po:

 • drugim roku podatkowym – jeśli trwał on krócej niż 10 pełnych miesięcy kalendarzowych;

 • pierwszym roku podatkowym – jeśli trwał on co najmniej 10 pełnych miesięcy kalendarzowych.

Kredyt podatkowy mogą uzyskać podatnicy, którzy po raz pierwszy rozpoczęli działalność w roku podatkowym następującym:

 • bezpośrednio po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli w roku jej rozpoczęcia działalność ta była prowadzona co najmniej przez pełnych 10 miesięcy, albo

 • dwa lata po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli nie został spełniony warunek, o którym mowa powyżej.

Więcej na ten temat znajduje się w artykule: Kredyt podatkowy.

Skorzystaj z kredytów lub dofinansowań

W Polsce dostępne są różne formy finansowań biznesu, które w związku z panującą epidemią posiadają znacznie korzystniejsze oferty, np. z niskim oprocentowaniem lub możliwością odroczenia rat. W ramach Poradnika Przedsiębiorcy prowadzimy dział FINANSOWANIE BIZNESU, w którym poruszamy tematykę związaną ze sposobami pozyskiwania środków pieniężnych dla firmy oraz poprawą jej płynności finansowej. Poniżej przedstawiamy najczęściej przeglądane przez przedsiębiorców artykuły o tej tematyce:

 1. 8 sposobów na najkorzystniejsze dofinansowanie dla firm;

 2. Pomoc de minimis – sprawdź, czy i ile możesz dostać;

 3. Finansowanie działalności gospodarczej – skąd pozyskać środki?;

 4. Skąd wziąć pieniądze na firmę? – metody pozyskania środków finansowych;

 5. Niskooprocentowane pożyczki i kredyty dla przedsiębiorców.

Zawieszenie działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników, mają możliwość zawieszenia działalności gospodarczej. Wynika to z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców. Zawieszenia działalności nie trzeba uzasadniać, a urząd miasta bądź gminy (w zależności od tego, w którym z nich jest składany wniosek o zawieszenie) nie może go odmówić podatnikowi. Minimalny okres, na jaki można zawiesić działalność gospodarczą, wynosi 30 dni. Przedsiębiorcy wpisani do CEIDG mogą zawiesić działalność na czas nieokreślony, natomiast firmy wpisane do KRS – maksymalnie na 24 miesiące. Zawieszenie działalności gospodarczej powoduje, że podatnik nie musi płacić składek ZUS, podatku dochodowego oraz VAT – ale za to nie może też czynnie prowadzić działalności i dokonywać sprzedaży.

Przy zawieszaniu działalności gospodarczej należy pamiętać, aby zawiesić ją na pełny miesiąc. Tylko pełne zawieszenie działalności zwalnia bowiem podatnika z płatności składek ZUS. W przypadku prowadzenia działalności choćby przez 1 dzień podatnik musiałby płacić pełną składkę zdrowotną i proporcjonalnie wyliczone składki społeczne za ten dzień.
Zawieszenie działalności następuje na podstawie aktualizacji druku CEIDG-1, który można przekazać do urzędu miasta/gminy przez internet, podpisując go za pomocą profilu zaufanego. Druk wniosku CEIDG-1 do pobrania wraz ze szczegółowym omówieniem jego wypełnienia znajduje się w artykule: Formularz CEIDG-1 z omówieniem.
W sytuacji gdy zawieszenie działalności trwa dłużej niż 30 dni, należałoby się zastanowić nad przystąpieniem do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, aby nie nastąpiło wygaśnięcie prawa do świadczeń NFZ (które w czasie epidemii mogą okazać się niezbędne).

Poczekaj z zeznaniem rocznym

Jeśli z zeznania podatkowego wynika podatek dochodowy do zapłaty, warto poczekać z jego rozliczeniem. Podatnik ma czas na rozliczenie podatku dochodowego do 30 kwietnia 2020 roku, a Ministerstwo Finansów w swoich zapowiedziach wskazuje, że ten termin zostanie odroczony na 2–3 miesiące. Środki, które mogłyby zostać przeznaczone na podatek, mogą się przydać na finansowanie działalności, a także samego życia, w okresie epidemii.

Skorzystaj z tańszych rozwiązań

Obecnie można znaleźć na rynku wiele tańszych rozwiązań odnoszących się do prowadzenia biznesu. Zamiast korzystać z kosztownych możliwości dotyczących reklamy działalności, można posłużyć się bezpłatną stroną taelo.pl, za pomocą której można dodać ogłoszenia jako zleceniodawca oraz reklamować swoje usługi jako wykonawca. Dodatkowo strona umożliwia zamieszczanie artykułów, które zadbają o profesjonalny wygląd przedsiębiorcy w oczach przyszłego usługobiorcy.

co mogę zrobić dla swojej firmy w tym trudnym czasie - reklamuj się

W przypadku prowadzenia sklepu internetowego również można skorzystać z bezpłatnego rozwiązania – mianowicie ze strony pasejo.pl. Za pomocą Pasejo można stworzyć swój własny sklep internetowy za darmo – nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Co istotne, będzie on zintegrowany z oprogramowaniem do zarządzania sprzedażą dostępnym w systemie wfirma.pl.

co mogę zrobić dla swojej firmy w tym trudnym czasie - sklep internetowy

Natomiast w sytuacji prowadzenia sprzedaży nie za pomocą własnej strony internetowej, a np. przez Allegro można skorzystać z promocji dostępnej w wfirma.pl. Oferta zarządzania sprzedażą razem z Allegro pozwoli bowiem zaoszczędzić na dwóch różnych systemach. Wszystkie szczegóły znajdziesz w artykule: Sprzedaż na Allegro – czy wystarczy na początek?

co mogę zrobić dla swojej firmy w tym trudnym czasie - pełna integracja z allegro

Obsługa księgowa firmy również może być tańsza – może kosztować niecałe 45 zł za miesiąc przy samodzielnym prowadzeniu księgowości w systemie wfirma.pl w pakiecie  „Księgowość online”. Jest to zdecydowanie mniej, niż liczą sobie biura rachunkowe za miesiąc prowadzenia księgowości. Oszczędzając na prowadzeniu księgowości, podatnik dokonuje samodzielnego rozliczenia podatków ze wsparciem ekspertów księgowych wfirma.pl. W ten sposób może się on skupić na swoim biznesie, a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na jego dalszy rozwój. Dodatkowo rozbudowana funkcjonalność systemu pozwala nie tylko na zdalne rozliczenie podatków – system posiada także narzędzia, które ułatwiają prowadzenie działalności gospodarczej, np. katalog produktów, terminarz czy system CRM.

co mogę zrobić dla swojej firmy w tym trudnym czasie - system do fakturowania

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów