0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura korygująca w KSeF - jak powinna być wystawiona?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

System KSeF umożliwia wystawienie zarówno faktur, jak i faktur korygujących. W zależności od przyczyny wystawienia korekty faktury inny będzie okres rozliczeniowy, w którym należy dokonać korekty in plus podstawy opodatkowania i równocześnie podatku należnego. Sprawdź, jak powinna być wystawiona faktura korygująca w KSeF.

Termin wejścia KSeF w życie

Zgodnie z informacjami przekazanymi na briefingu prasowym, który odbył się 24 kwietnia 2024 roku z udziałem Ministerstwa Finansów, resort poinformował, że podatnicy nie będą zobowiązani do fakturowania za pośrednictwem KSeF w 2024 roku ani nawet w 2025 roku!

Ministerstwo Finansów ogłosiło, że KSeF będzie obowiązkowy:
 • od 1 lutego 2026 roku dla podmiotów dużych (którzy w poprzednim roku przekroczyli 200 mln złotych obrotów),
 • od 1 kwietnia 2026 roku dla wszystkich podmiotów.

Korekta faktury i zwiększenie podstawy opodatkowania w VAT

Podstawowym dokumentem potwierdzającym zaistnienie zdarzenia gospodarczego podlegającego opodatkowaniu VAT jest faktura. W praktyce jednak mogą zdarzyć się sytuacje, w których po jej wystawieniu występują zdarzenia gospodarcze mające wpływ na jej treść lub zawiera ona błędy. W takiej sytuacji ustawodawca wskazuje na możliwość skorygowania jej poprzez wystawienie faktury korygującej.

Zakres wystawiania faktury korygującej reguluje art. 106j ust. 1 ustawy VAT. W przepisie tym czytamy, że w przypadku, gdy po wystawieniu faktury:

 • podstawa opodatkowania lub kwota podatku wykazana w fakturze uległa zmianie,
 • dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 • dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty,
 • stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji faktury

– podatnik wystawia fakturę korygującą. 

Tym samym istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych – tak, aby dokumentowały rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych.

Jak wynika z powyższego, przyczyną wystawienia faktury mogą być okoliczności powodujące zmianę podstawy opodatkowania. W zależności od danej sytuacji podstawa opodatkowania może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. 

Z uwagi na fakt, że przedmiotem naszej analizy jest korekta zwiększająca podstawę opodatkowania, wskażmy na treść art. 29a ust. 17 ustawy VAT, który to podaje, że w przypadku, gdy podstawa opodatkowania uległa zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

Zarówno w przypadku faktur korygujących in minus, jak i in plus rozliczenie uzależnione jest od przyczyny korekty. W tym zakresie można zatem dokonać podziału faktur ze względu na powód ich wystawienia:

 • jeżeli korekta spowodowana jest przyczynami powstałymi już w momencie wystawienia faktury pierwotnej, to powinna ona zostać rozliczona w deklaracji podatkowej za okres, w którym została wykazana faktura pierwotna;
 • w sytuacji, gdy korekta jest spowodowana przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży (przykładowo zaistniały nowe okoliczności transakcji skutkujące zwiększeniem podstawy opodatkowania), korekta powinna być dokonana w deklaracji podatkowej za miesiąc, w którym wystawiono fakturę korygującą. 

W zależności od przyczyny korekty, tj. momentu, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania, podatnik jest obowiązany do korekty podstawy opodatkowania w rozliczeniu za okres, w którym ta przyczyna zaistniała. Możemy zatem wyróżnić korekty dokonywane na bieżąco oraz wsteczne.

Korekta na bieżąco będzie miało miejsce, gdy w momencie wystawienia faktury pierwotnej podatek należny z tytułu danego zdarzenia wykazany jest w prawidłowej wysokości, a dopiero zdarzenie, które następuje po sprzedaży, stanowi podstawę do podwyższenia ceny, a w konsekwencji – dokonania korekty poprzez podwyższenie podatku. Korekta podstawy opodatkowania jest zatem ujmowana w momencie zaistnienia zdarzenia skutkującego podwyższeniem ceny.

Natomiast z korektą wsteczną mamy do czynienia, gdy – odnosząc się do rozliczenia dokonywanego wstecz (poprzez korektę) – dokonywana korekta ma na celu wykazanie prawidłowej wysokości podatku należnego z tytułu danego zdarzenia, który w rozliczeniu za dany okres powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu został wykazany w wadliwej wysokości. Istotne jest zatem, że korekta wsteczna dotyczy przypadku, gdy wspomniane zaniżenie podstawy opodatkowania nastąpiło w świetle okoliczności aktualnych już w momencie „pierwotnego” rozpoznania obowiązku podatkowego.

Okres rozliczeniowy, w którym należy rozliczyć korektę in plus podstawy opodatkowania i kwoty podatku, uzależniony jest od przyczyny korekty.

Faktura korygująca w KSeF

Korekta jest jednym z rodzajów faktury, dlatego też nie ma przeszkód, aby faktura korygująca została wystawiona przez system KSeF. W tym przypadku należy zatem zwrócić uwagę na regulacje odnoszące się do momentu uznania e-faktury za wystawioną.

Otóż zgodnie z aktualnie obowiązującym art. 106na ustawy VAT fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur. Otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wymaga akceptacji odbiorcy faktury. Faktura ustrukturyzowana jest uznana za otrzymaną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur w dniu przydzielenia w tym systemie numeru identyfikującego tę fakturę.

Również po wprowadzeniu obligatoryjnego stosowania systemu KSeF przed podatników e-faktura będzie uważana za wystawioną w dacie przesłania jej do KSeF. Naturalnie powyższe zasady należy odnieść również do przypadków, gdy wystawiana jest korekta faktury.

Ponadto reguła określona w art. 29a ust. 17 ustawy VAT będzie odnosić się także do korekty faktury wystawionej przez KSeF.

Przykład 1.

Pan Łukasz sprzedał w styczniu 50 sztuk towaru i wystawił dla kontrahenta e-fakturę poprzez KSeF. W marcu zorientował się, że błędnie wpisał w niej 40 sztuk towaru. W związku z tym w marcu również przy pomocy systemu KSeF wystawił korektę faktury. W którym okresie rozliczeniowym pan Łukasz powinien rozliczyć korektę in plus?

Z uwagi na fakt, że przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania istniała już w momencie wystawienia pierwotnej faktury w systemie KSeF, to pan Łukasz korektę powinien rozliczyć wstecznie, czyli w deklaracji VAT składanej za styczeń.

W świetle powyższego należy zatem stwierdzić, że system KSeF nie zmienia ogólnych reguł zwiększania podstawy opodatkowania in plus. Obowiązują tu te same zasady co w przypadku faktur papierowych czy też elektronicznych. Dla kwestii rozliczenia podatku należnego z uwagi na korektę faktury istotne znaczenie w każdym przypadku ma przyczyna korekty, a nie rodzaj faktury, która jest korygowana.

Warto również dodać, że przepisy w zakresie obowiązkowego systemu KSeF usuwają z ustawy VAT regulacje dotyczące noty korygującej. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 106k ustawy VAT (brzmienie obecne) nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą. Przy czym nota korygująca nie może dotyczyć danych określających:

 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawkę podatku albo stawkę podatku od wartości dodanej w przypadku korzystania z procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a, 7 i 9;
 • sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwotę należności ogółem.

W rezultacie należy podkreślić, że w nowym stanie prawnym nie będzie funkcjonowała nota korygująca, natomiast obecnie nie jest też możliwe skorygowanie podstawy opodatkowania przy jej pomocy. Jedyną możliwą opcją jest zatem korekta faktury wystawiona przez sprzedawcę.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów