0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nota korygująca w KSeF a możliwość jej wystawienia

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zacząłem dobrowolnie wystawiać faktury w KSeF za pośrednictwem systemu księgowego, który umożliwia integrację z platformą udostępnioną przez Ministerstwo Finansów. Jeden ze sprzedawców wystawił fakturę z błędnym adresem mojej firmy. Błąd ten chciałbym poprawić za pomocą noty korygującej. Czy może być wystawiona nota korygująca w KSeF?

Łukasz, Karpacz

 

Na wstępie warto zwrócić uwagę, że nota korygująca nie jest dokumentem księgowym. Jej rolą jest formalna korekta otrzymanej faktury od sprzedawcy. Nota korygująca uregulowana jest w art. 106k ustawy o VAT. Już na wstępie przepisu, tj. ust. 1, wskazane jest, że nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki – z wyjątkiem pomyłek w zakresie następujących danych:

 • miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto);
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawki podatku albo stawki podatku od wartości dodanej w przypadku korzystania z procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a, 7 i 9 ustawy o VAT;
 • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwoty należności ogółem

– może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą.

Jakie dane powinna zawierać nota korygująca?

Zgodnie z art. 106k ust. 3 ustawy o VAT nota korygująca powinna zawierać:

 • oznaczenie NOTA KORYGUJĄCA;
 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 • imiona i nazwiska bądź nazwy wystawcy noty i wystawcy faktury lub faktury korygującej oraz ich adresy i NIP;
 • dane zawarte w poprawianej fakturze (data wystawienia, numer faktury, strony transakcji, nazwy oraz ilości towarów lub usług, których dotyczy wystawiana faktura);
 • wskazanie treści korygowanej informacji oraz podanie prawidłowej treści.

Nota korygująca powinna zostać zaakceptowana przez wystawcę faktury, którą korygujemy. Formą akceptacji może być np. potwierdzenie e-mail przyjęcia noty.

Nota korygująca w KSeF – czy można wystawić?

W systemie KSeF nie została przewidziana możliwość korygowania formalnego dokumentów przez nabywców. Nota nie stanowi jednak faktury ustrukturyzowanej, która jest jedyną dopuszczalną fakturą wystawianą w KSeF. Bezpośrednio w KSeF korekty danych dokonuje się za pośrednictwem faktur korygujących. Natomiast w okresie dobrowolnego dokumentowania w KSeF przedsiębiorca może poprawić dane formalne przy pomocy noty korygującej wystawionej poza KSeF. W ramach KSeF faktury przechowywane są automatycznie przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione. Przedsiębiorca, który wystawia faktury sprzedaży w KSeF, nie ma obowiązku przechowywać ich odrębnie poza tym systemem. Nie dotyczy to jednak not korygujących, które wystawiane są poza KSeF i wówczas podatnik ma obowiązek przechowywać je we własnym zakresie do czasu wygaśnięcia terminu przedawnienia.

Przedawnienie następuje z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

W praktyce oznacza to również, że faktury zawierające błędne dane pozostaną w systemie KSeF nawet gdy zostanie złożona dyspozycja korekty przez nabywcę, natomiast w sekcji ewidencyjnej pliku JPK_V7 zostaną one odpowiednio zmodyfikowane po zaakceptowaniu noty korygującej przez kontrahenta. Czas pokaże, jak organy podatkowe zareagują na stwierdzone rozbieżności i jaki będzie to miało wpływ na podatników.

Na stronie Ministerstwa Finansów w pytaniach i odpowiedziach w sekcji poświęconej KSeF w pkt 11 znaleźć można pytanie i odpowiedź w zakresie noty korygującej. Brzmią one następująco:

11. Czy błędy formalne na fakturach będą wymagały wystawienia faktury korygującej?

Obecnie brzmienie art. 106j ust. 1 ustawy o VAT obliguje do wystawienia faktury korygującej m.in. w sytuacji, gdy podatnik stwierdził pomyłkę jakiejkolwiek pozycji faktury.

W zakresie dobrowolności KSeF, w określonych przypadkach istnieje możliwość wystawienia przez nabywcę noty korygującej poza systemem.

Wystawienie noty korygującej w systemie wFirma.pl

Aby możliwe było wystawienie noty korygującej, konieczne jest zaksięgowanie faktury kosztowej.

Następnie w celu wystawienia noty korygującej należy przejść do zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE, gdzie zaznaczamy fakturę, którą chcemy skorygować, i korzystamy z opcji WYSTAW » NOTĘ KORYGUJĄCĄ.

Nota korygująca w KSeF

W oknie, które się otworzy, należy zdefiniować dane, jakie ma zawierać nota korygująca. W polu TREŚĆ DO POPRAWIENIA trzeba wskazać dane, które mają ulegać poprawie, a w polu TREŚĆ PRAWIDŁOWĄ określa się te, które są poprawne. Możliwa jest ewentualna zmiana treści pól, która została automatycznie wypełniona przez system (m.in. dane sprzedawcy, seria czy data wystawienia).

Nota korygująca w KSeF

Po zapisaniu przy odpowiedniej fakturze pojawi się ikona Nota korygująca (ikonka w systemie informująca o wystawionej nocie korygującej).

Nota korygująca w KSeF

Więcej o funkcjonalności w artykule pomocy: Nota korygująca – jak wystawić?

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów