0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Termin wystawienia faktury a obowiązek podatkowy VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Co do zasady obowiązek podatkowy powstaje z momentem dokonania sprzedaży. Powiązany jest z nim termin wystawienia faktury. Przeczytaj i sprawdź, jakie terminy obowiązują Ciebie!

Termin wystawienia faktury - zasada ogólna

Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT fakturę wystawia się nie później niż 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

Termin ten odnosi się również do:

 • faktur zaliczkowych dokumentujących otrzymanie części lub całości zapłaty,
 • wystawienia faktury na żądanie osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Warunkiem jest, że zgłosi to do końca miesiąca, w którym została zawarta transakcja. Jeśli zgłoszenie nastąpi później - fakturę należy wystawić w terminie 15 dni od zgłoszenia żądania.

Przedsiębiorca może również udokumentować wszystkie transakcje dokonane w ciągu miesiąca dla jednego kontrahenta poprzez wystawienie jednej faktury.

Szczegółowe omówienie warunków wystawiania faktury do paragonu znajduje się w artykule: NIP nabywcy na paragonie a faktura do paragonu – warto wiedzieć!

Termin wystawienia faktury - wyjątki od zasady ogólnej

Ustawodawca zachował jednak wyjątki, w przypadku których zastosowanie ma szczególny moment powstania obowiązku podatkowego. Fakturę wystawia się nie później niż:

 • 30-ego dnia od dnia wykonania usługi - w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano- montażowych;
 • 60-ego dnia od dnia wydania towarów - w przypadku dostawy książek drukowanych (CN ex 4901 10 00, 4901 91 00, ex 4901 99 00 i 4903 00 00) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (CN 4902) z wyjątkiem dostaw towarów, o których mowa w art. 7a ust. 1 i 2, dokonywanych na rzecz podatnika ułatwiającego dostawy towarów oraz przez tego podatnika - przy czym w przypadku gdy umowa będzie przewidywać rozliczenie zwrotów wydawnictw, fakturę będzie się wystawiać nie później niż 120-ego dnia od pierwszego dnia wydania towarów. 
 • 90-ego dnia od dnia wykonania czynności - w przypadku czynności polegających na drukowaniu książek (CN ex 4901 10 00, 4901 91 00, ex 4901 99 00 i 4903 00 00) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów (CN 4902), z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług;
 • 7-ego dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania - w przypadku niezwrócenia przez nabywcę opakowania zwrotnego objętego kaucją, przy czym w sytuacji, gdy w umowie nie będzie określonego terminu zwrotu opakowania, fakturę będzie się wystawiać nie później niż 60-ego dnia od dnia wydania opakowania;
 • z upływem terminu płatności - w przypadku:
  • dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
  • świadczenia usług: telekomunikacyjnych, usług wymienionych w poz. 24-37, 50 i 51 załącznika nr 3 do ustawy, najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej, dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b ustawy, stanowiących import usług.

Termin wystawienia faktury - faktura przed dokonaniem sprzedaży

Ustawodawca określił również krótszy termin wystawienia faktury. Zgodnie z art. 106i ust. 7 ustawy o VAT, faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 60 dni przed:

 • dokonaniem dostawy towaru,
 • wykonaniem usługi,
 • otrzymaniem całości lub części zapłaty.

Jednakże ten termin wystawienia faktury nie dotyczy faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług, jeśli faktura zawierająca informację jakiego okresu rozliczeniowego dokumentuje:

 • usługi oraz dostawę towarów, dla których ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń (nie dotyczy np. wydania towaru na podstawie umowy leasingu kapitałowego lub innych umów o podobnym charakterze, które dla celów VAT uznawane są za dostawę towaru),
 • opłaty za media,
 • usługi najmu, dzierżawy, leasing, ochronę osób, stałą obsługę prawną oraz biurową itp.

Warto wspomnieć, że jeśli w momencie wystawiania faktury nie jest znana dokładna data dostawy towaru/ świadczenia usługi (czyli data sprzedaży), to nie ma potrzeby jej wskazywać.

Jak wystawić fakturę w systemie wFirma.pl?

W celu wystawienia faktury w systemie wFirma.pl należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. W oknie wystawiania faktury należy uzupełnić dane kontrahenta oraz daty faktury. Jako datę wystawienia faktury należy wybrać datę bieżącą a jako datę sprzedaży datę faktycznej sprzedaży towaru lub wykonania usługi.

termin wystawienia faktury

Szczegóły dotyczące wystawiania faktury VAT w systemie wFirma.pl opisuje artykuł: Faktura VAT - jak wystawić?

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów