Poradnik Przedsiębiorcy

Umowa zlecenie w trakcie urlopu macierzyńskiego

Umowa zlecenie na urlopie macierzyńskim czy to z obecnym pracodawcą, czy inną firmy, jest dodatkową pracą zarobkową, na którą kobiety decydują się coraz częściej. Czy w takim wypadku należy zgłosić zleceniobiorcę do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych czy objęty zostanie wyłącznie ubezpieczeniem zdrowotnym? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

Umowa zlecenie dla innej firmy podczas urlopu macierzyńskiego

Pobieranie zasiłku macierzyńskiego stanowi odrębny tytuł do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Zleceniobiorca, który przebywa na urlopie macierzyńskim, podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym właśnie z tego tytułu.

Z umowy zlecenia zawartej z innym pracodawcą w tym czasie obowiązkowa jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne. Zleceniobiorcę należy zgłosić na druku ZUS ZZA z kodem 04 11 XX w terminie 7 dni od momentu powstania obowiązku ubezpieczeniowego.

Zleceniobiorca może jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z umowy zlecenia.

Umowa zlecenie wykonywana przez osobę pobierającą zasiłek macierzyński stanowi tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Bez wpływu na wysokość pobieranego zasiłku macierzyńskiego pozostaje dodatkowe zatrudnienie w okresie urlopu macierzyńskiego w przypadku świadczenia pracy w ramach umowy zlecenia. Nie ma przy tym znaczenia, czy umowa cywilnoprawna jest zawierana z pracodawcą, który udzielił urlopu macierzyńskiego, czy też z innym podmiotem.

Umowa zlecenie na urlopie macierzyńskim z własnym pracodawcą

Za pracownika dla celów ubezpieczeniowych uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Zasada ta nie ma zastosowania do osób przebywających na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub bezpłatnym. W przypadku gdy pracodawca zatrudni na podstawie umowy zlecenia własnego pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim, to z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia podlega on ubezpieczeniom na zasadach przewidzianych dla zleceniobiorców.

Z umowy zlecenia obowiązkowa jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne. Osoba ta obligatoryjnie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym tylko z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Jeśli chcesz wyliczyć kwotę wynagrodzenia na umowie zleceniu warto skorzystać z kalkulatora umów zleceń 

Przykład 1.

Pracownica 1 marca 2020 r. urodziła dziecko i od tego dnia przebywa na urlopie macierzyńskim. W tym okresie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Na okres od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r. zawarła z własnym pracodawcą umowę zlecenia. Z tego tytułu nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, a jedynie dobrowolnie. Ze zlecenia obowiązkowa jest składka zdrowotna. Pracodawca zgłasza pracownicę na druku ZUS ZZA 1 kwietnia 2020 r. do ubezpieczenia zdrowotnego. 

Gdyby umowa zlecenie trwała nadal po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, to od dnia następującego po jego zakończeniu byłaby traktowana tak jak umowa o pracę. Zleceniobiorcę należałoby wyrejestrować z ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZWUA. Później natomiast nie będzie konieczności zgłoszenia zleceniobiorcy do obowiązkowych ubezpieczeń ZUS. Jedynie podstawę przychodu z umowy zlecenie należy wykazać łącznie z przychodem ze stosunku pracy z kodem 01 10 XX w raporcie imiennym ZUS RCA.