Poradnik Przedsiębiorcy

Obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek dochodowy

Sposób ustalania zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia pracownika jest opisany w art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oblicza się ją po pomniejszeniu przychodu ze stosunku pracy o potrącane składki na ubezpieczenia społeczne, a także o koszty uzyskania przychodów. Podatek dochodowy wpływa również na obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Kiedy obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek jest konieczne? Odpowiadamy poniżej.

Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy

W celu ustalenia kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy należy wykonać obliczenia w ściśle określonej kolejności. Jest to ten sam schemat, co wyliczanie wynagrodzenia pracownika od kwoty brutto do kwoty netto. Poniżej opisane zostały kolejne kroki w celu obliczenia zaliczki na podatek dochodowy pracownika:

Od przychodu ze stosunku pracy (wynagrodzenia brutto) należy obliczyć składki na ubezpieczenia społeczne, które stanowią 13,71% podstawy wymiaru. Od wynagrodzenia brutto należy odjąć obliczone składki na ubezpieczenia społeczne, a także kwotę kosztów uzyskania przychodów, która w zależności od tego, czy pracownik mieszka w miejscowości zakładu pracy, czy poza nią, wynoszą odpowiednio 250 zł lub 300 zł. Ustalona kwota zaokrąglona do pełnych złotych stanowi podstawę do naliczenia podatku dochodowego, którą trzeba przemnożyć przez 17% lub 32% w zależności od tego, czy przekroczyło się I próg dochodów, a następnie pomniejszyć o kwotę wolną od podatku (jeżeli pracownik podpisał oświadczenie PIT-2), która wynosi 43,76 zł. Od obliczonego w ten sposób podatku odejmuje się składkę na ubezpieczenie zdrowotne, w kwocie nieprzekraczającej 7,75% podstawy wymiaru, natomiast z wynagrodzenia pracownika pobiera się składkę zdrowotną w wysokości 9% podstawy wymiaru. Podstawą do obliczenia składki zdrowotnej jest przychód ze stosunku pracy, pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne.

Przykład 1.

Obliczenie zaliczki na podatek dochodowy dla pana Jana Kowalskiego, który w 2020 roku osiąga wynagrodzenie 4000 zł.

1. Przychód - 4 000,00

2. Składki na ubezpieczenie społeczne - 548,40

3. Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego (1.- 2.) - 3 451,60

4. Koszty uzyskania przychodu - 250,00

5. Kwota wolna od podatku - 43,76

6. Podstawa opodatkowania (1.- 2.- 4.) - 3.202,00

7. Obliczenie podatku (6. x 17% - 43,76) - 500,58

8. Składka na ubezpieczenie zdrowotne    

a) (3. x 9%) - 310,64

b) (3. x 7,75%) - 267,50

9. Zaliczka na podatek dochodowy (7.- 8.b) - 233,00

Obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

W przypadku, gdy pracownik osiągnął niższe dochody, na przykład z tytułu przepracowania tylko części miesiąca, lub gdy jest zatrudniony na część etatu, może pojawić się sytuacja, gdzie składkę zdrowotną trzeba będzie obniżyć do wysokości zaliczki na podatek dochodowy. Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w momencie gdy składka zdrowotna obliczona przez płatnika jest wyższa od obliczonego podatku, należy zastosować obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek. W przypadku obliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika, od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy zdrowotnej, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0 zł.

Przykład 2.

Pani Anna Nowak jest zatrudniona na 1/6 etatu i co miesiąc osiąga wynagrodzenie w wysokości 640 zł. Obliczenie zaliczki na podatek dochodowy od niskiego wynagrodzenia:

1. Przychód - 640,00

2. Składki na ubezpieczenia społeczne - 87,74

3. Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego - 552,26

4. Koszty uzyskania przychodu - 250,00

5. Kwota wolna od podatku - 43,76

6. Podstawa opodatkowania (1.- 2.- 4.) -302,00

7. Obliczenie podatku (6. x 17% - 43,76) - 7,58

8. Składka na ubezpieczenie zdrowotne    

a) (3. x 9%) = 49,70 → składka na ubezpieczenie zdrowotne obniżona do wysokości zaliczki 7,58

b) (3. x 7,75%) = 42,80 → składka na ubezpieczenie zdrowotne obniżona do wysokości zaliczki 7,58

9. Zaliczka na podatek dochodowy (7.- 8.b) - 0,00

Warto wspomnieć, że w praktyce istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia trzech sytuacji obliczania zaliczki na podatek dochodowy, gdzie wystąpi obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotne:

  1. jeżeli zaliczka na podatek jest mniejsza lub równa 0, wówczas składka zdrowotna 9% obniżana jest do zera,

  2. składka zdrowotna w wysokości 7,75% i 9% jest wyższa od zaliczki na podatek - wtedy obie wartości obniża się do wysokości zaliczki na podatek,

  3. składka zdrowotna w wysokości 9% jest wyższa od zaliczki na podatek, a składka w wysokości 7,75% jest niższa od zaliczki - wówczas obniżeniu do wysokości zaliczki na podatek podlega jedynie składka 9%, składka 7,75% pozostaje w takiej wysokości jak wyliczono ją pierwotnie.

Zapłata obliczonych składek i zaliczki na podatek

Obliczone składki i zaliczki pracodawca wpłaca na konta odpowiednich organów. Składki ZUS są wykazywane na deklaracji ZUS DRA i muszą zostać opłacone do 15. dnia kolejnego miesiąca. Kwoty przekazuje się na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast kwotę zaliczki na podatek dochodowy za pracowników należy przekazać do 20. dnia kolejnego miesiąca na konto właściwego dla pracodawcy urzędu skarbowego. W tym wypadku nie ma obowiązku składania comiesięcznych deklaracji PIT-4. Informację o wpłaconych za pracowników zaliczkach składa się rocznie do końca stycznia kolejnego roku podatkowego na deklaracji PIT-4R. 

Obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w systemie wFirma.pl

W systemie wFirma.pl podczas generowania listy płac KADRY » LISTY PŁAC » MENU » ZBIORCZE » DODAJ przy niskim wynagrodzenie automatycznie składka na ubezpieczenie zdrowotne zostanie obniżona do wysokości zaliczki.

Obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

Dzięki takiemu rozwiązaniu wyliczanie wynagrodzeń będzie szybkie i bardzo łatwe. Co ważne do wygenerowanej w systemie wFirma.pl deklaracji DRA zostanie wykazana jej popranie wyliczona wartość z listy płac.