0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wykreślenie z rejestru podatników VAT - kiedy jest to możliwe?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ustawa o podatku od towarów i usług nakłada na podatników obowiązek zarejestrowania się dla celów podatku VAT. Przedsiębiorca, który wypełni ten obowiązek, zostaje wpisany przez naczelnika urzędu skarbowego do rejestru VAT. Podatnicy muszą jednak pamiętać, że w wyniku wystąpienia pewnych okoliczności może spowodować wykreślenie z rejestru podatników VAT. W poniższym artykule przedstawiamy, co zrobić w przypadku usunięcia naszej firmy z wykazu podatników VAT.

Wykreślenie z rejestru podatników VAT - jakie mogą być przyczyny?

Kwestie związane z zarejestrowaniem, nadaniem statusu podatnika oraz wykreśleniem z rejestru zostały opisane w art. 96 ustawy o VAT. Co istotne przepisy ustawy przewidują dla każdej przesłanki okoliczności, na które może powołać się podatnik w celu uniknięcia wykreślenia. Poniżej prezentujemy wszystkie potencjalne sytuacje wraz z możliwymi działaniami, które może podjąć podatnik.

Podatnik nie istnieje

Jak stanowi art. 96 ust. 9 pkt 1 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego wykreśla podatnika z rejestru bez konieczności zawiadamiania go o tym w przypadku, gdy zostanie stwierdzone, że podatnik nie istnieje. W przypadku fikcyjnych podatników nie mogą oni podjąć żadnych działań celem uniknięcia wykreślenia.

Brak możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem

Zgodnie z art. 96 ust. 9 pkt 2 ustawy VAT, jeżeli pomimo udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem powoduje to jego wykreślenie z rejestru podatników VAT.

W tym przypadku naczelnik urzędu skarbowego może ponownie zarejestrować podatnika bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli podatnik udowodni, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą oraz w przypadku niezłożenia deklaracji niezwłocznie dopełni tego obowiązku (art. 96 ust 9h ustawy).

Dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą

Naczelnik urzędu skarbowego wykreśli podatnika z rejestru również wtedy, gdy dane, które podał w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R, okażą się niezgodne z prawdą (art. 96 ust. 9 pkt 3 ustawy).

W tym przypadku naczelnik urzędu skarbowego może przywrócić podatnika do rejestru bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli podatnik udowodni, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą oraz, w przypadku niezłożenia deklaracji niezwłocznie dopełni tego obowiązku (art. 96 ust 9h ustawy).

Art. 96 ust 9h ustawy:
"9h. Naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 9 pkt 1-4 i ust. 9a pkt 2, złożony w terminie 2 miesięcy od dnia wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT, przywraca zarejestrowanie podmiotu jako podatnika VAT czynnego bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli podatnik udowodni, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą, a w przypadku nieskładania deklaracji pomimo takiego obowiązku - jeżeli najpóźniej wraz ze złożeniem wniosku o przywrócenie zarejestrowania złoży brakujące deklaracje."

Podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania skierowane od organów podatkowych

Jak wynika z art. 96 ust. 9 pkt 4 ustawy VAT brak reakcji na wezwania naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, dyrektora izby administracji skarbowej lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), może spowodować wykreślenie z rejestru podatników VAT.

Naczelnik urzędu skarbowego może przywrócić podatnika do rejestru bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli podatnik udowodni, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą oraz, w przypadku niezłożenia deklaracji niezwłocznie dopełni tego obowiązku (art. 96 ust 9h ustawy).

Posiadane informacje wskazują na prowadzenie przez podatnika działań z zamiarem wykorzystania działalności banków

W tym przypadku, opisanym w art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy, ustawodawca nie przewidział żadnych wyjątków od definitywnego wykreślenia podatnika z rejestru VAT.

Podatnik zawiesił wykonywanie działalności na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy

Zgodnie z treścią art. 96 ust. 9a pkt 1 ustawy VAT, jeżeli podatnik zawiesi działalność gospodarczą zgodnie z przepisami ustawy Prawo przedsiębiorców na co najmniej 6 miesięcy, może to spowodować wykreślenie z rejestru podatników VAT.

Podatnicy muszą pamiętać, że jeżeli w okresie zawieszenia działalności podejmą czynności opodatkowane, to muszą poinformować o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego, wskazując okres, w którym te czynności będą wykonywane. W przypadku złożenia zawiadomienia naczelnik urzędu skarbowego przywraca zarejestrowanie podatnika jako podatnika VAT na okres wskazany w zawiadomieniu.

Ponadto, jak wskazuje art. 96 ust. 9g ustawy VAT, podatnik zostanie ponownie jako podatnik VAT bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego z dniem wznowienia wykonywania działalności gospodarczej, ze statusem takim, jaki posiadał przed dniem zawieszenia działalności.

Podatnik nie składał deklaracji (pliku JPK_V7) za 3 kolejne miesiące lub kwartał

Jeżeli podatnik zobowiązany do składania deklaracji nie czyni tego przez 3 kolejne miesięcy lub kwartał naczelnik urzędu skarbowego może wykreślić go z rejestru VAT (art. 6 ust. 9a pkt 2 ustawy VAT).

Jak możemy jednak przeczytać w art. 96 ust. 9d ustawy VAT powyższy przepis, nie ma zastosowania, w przypadku, gdy w wyniku wezwania przez właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego podatnik udowodni, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą oraz złoży niezwłocznie brakujące deklaracje.

Naczelnik urzędu skarbowego może przywrócić podatnika do rejestru bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli podatnik udowodni, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą oraz, w przypadku niezłożenia deklaracji niezwłocznie dopełni tego obowiązku (art. 96 ust 9h ustawy).

Podatnik składał zerowe deklaracje przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje, 

Jak wynika z treści art. 96 ust. 9a pkt 3 ustawy VAT, jeżeli podatnik składa deklaracje przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kwartały, w których nie wykazuje sprzedaży lub nabycia towarów, lub usług z kwotami podatku do odliczenia, powoduje to jego wykreślenie z rejestru podatników VAT.

Zgodnie z art. 96 ust. 9e ustawy wykreślenie nie ma miejsca, w przypadku, gdy niewykazanie sprzedaży lub nabycia towarów, lub usług z kwotami podatku do odliczenia wynikało, zgodnie z wyjaśnieniami podatnika, ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.

Podatnik wystawiał faktury lub faktury korygujące dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane

Powyższa okoliczność powodująca wykreślenie z rejestru podatników VAT wskazana jest w art. 96 ust. 9a pkt 4 ustawy VAT. W takim przypadku podatnik może uniknąć wykreślenia, jeżeli wystawienie faktury lub faktury korygującej było wynikiem pomyłki lub nastąpiło bez wiedzy podatnika, o czym stanowi art. 96 ust. 9f ustawy. Ponadto zgodnie z art. 96 ust. 9i wyżej wymienionej ustawy naczelnik urzędu skarbowego przywraca zarejestrowanie podatnika bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jako podatnika VAT ze statusem takim, jaki posiadał przed dniem wykreślenia, jeżeli podatnik wykaże, że prowadzi działalność gospodarczą, a wystawienie faktury lub faktury korygującej było wynikiem pomyłki, lub nastąpiło bez wiedzy podatnika.

Podatnik miał świadomość lub też mógł w obiektywny sposób przypuszczać, że uczestniczy w nierzetelnej transakcji 

Zgodnie z art. 96 ust. 9a pkt 5 ustawy VAT, jeżeli podatnik prowadząc działalność gospodarczą wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział bezpośrednio, lub pośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej, to okoliczność ta może spowodować wykreślenie z rejestru podatników VAT.

W świetle art. 96 ust. 9j ustawy naczelnik urzędu skarbowego przywraca zarejestrowanie podatnika, jako podatnika VAT czynnego bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli podatnik udowodni, że prowadzone przez niego działania nie są realizowane z zamiarem oszustwa w celu uzyskania korzyści majątkowej albo wyjdą na jaw inne okoliczności lub dowody, z których wynikał brak tego zamiaru.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów