0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wypadek przy pracy - jak wygląda procedura zgłoszenia wypadku?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wypadek przy pracy może zdarzyć się w każdym zakładzie pracy. Powody jego wystąpienia mogą być przeróżne. Bowiem może być on spowodowany nieuwagą pracownika, jego zmęczeniem bądź też inną przyczyną mogą być czynniki zewnętrzne. Poznaj procedurę zgłoszenia wypadku przy pracy.

Co to jest wypadek przy pracy?

Mianem wypadku przy pracy określa się zdarzenie nagłe związane z wykonywaną pracą, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć. Zdarzenie można uznać za wypadek przy pracy, jeśli nastąpiło podczas wykonywania rutynowych czynności pracowniczych lub z rozkazu przełożonego, gdy pracownik wykonywał czynności na rzecz pracodawcy bez polecenia, gdy zdarzenie miało miejsce w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązków pracowniczych oraz gdy miało miejsce podczas podróży służbowej pracownika na zlecenie pracodawcy.

Zgodnie z projektowanymi zmianami w Kodeksie pracy i wprowadzeniem przepisów dotyczących pracy zdalnej, zostanie uregulowana kwestia wypadków przy pracy podczas tego rodzaju pracy. Takie wypadki będą traktowane na równi z tymi które mają miejsce w zakładzie pracy.

Śmiertelny wypadek przy pracy

Śmiertelny wypadek przy pracy zostaje uznawany, gdy śmierć pracownika nastąpiła w czasie 6 miesięcy od daty wypadku. Ciężki wypadek przy pracy jest kwalifikowany jeśli na skutek wypadku pracownik doznał ciężkiego urazu, np. utrata wzorku lub słuchu, uszkodzenia ciała, choroby nieuleczalnej, rozstroju zdrowia, trwałej choroby psychicznej, trwałej lub częściowej niezdolności do pracy zawodowej, trwałego zniekształcenia lub zeszpecenia ciała. Gdy wypadku przy pracy doznało dwie osoby i więcej, wtedy takie zdarzenie jest określane mianem wypadku zbiorowego.

Jakie obowiązki ciążą na pracowniku

Pracownik, który ucierpiał w wypadku oraz świadkowie powinni niezwłocznie poinformować o zdarzeniu pracodawcę. Świadkowie incydentu powinni dokonać tego na piśmie. Pracodawca ma obowiązek udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy oraz zabezpieczyć miejsce wypadku.

Jeżeli wypadek był śmiertelny, ciężki lub zbiorowy należy zawiadomić właściwego terytorialnie, ze względu na miejsce zdarzenia, okręgowego inspektora pracy i prokuratora. Pracę należy przerwać, a o wznowieniu prac i ponownym uruchomieniu maszyn zdecyduje społeczny inspektorat pracy. Pracodawca jest zobowiązany po otrzymaniu zgłoszenia wypadku przy pracy, utworzyć zespół powypadkowy. W jego skład powinna m. in. wchodzić osoba, która ukończyła szkolenie BHP lub pracownik, któremu powierzono wykonywanie zadań służby BHP oraz oddziałowy inspektor pracy. Jednakże w zależności od stanu zatrudnienia oraz przyjętego przez pracodawcę systemu realizacji zadań BHP takie też możliwe są odstępstwa od powyższej reguły.

Gdy wypadek był śmiertelny, ciężki lub zbiorowy należy zawiadomić okręgowego inspektora pracy i prokuratora.

Celem zespołu powypadkowego jest zbadanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Dokonuje się oględzin miejsca, zbiera się odpowiednie informacje, sporządza szkice i fotografie, przeprowadza wywiady z poszkodowanym, świadkami i innymi pracownikami. W rezultacie członkowie zespołu powypadkowego wyciągają wnioski dotyczące ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, przy którym miał miejsce wypadek.

W jakim terminie należy sporządzić protokół

Do 14 dni od daty wypadku należy sporządzić protokół dotyczący okoliczności i przyczyn incydentu według wzoru rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Poszkodowany i jego rodzina ma prawo zapoznać się z treścią protokołu przed jego zatwierdzeniem przez pracodawcę (czyli w ciągu 5 dni od daty jego sporządzenia).

W każdej firmie powinien istnieć rejestr wypadków przy pracy, do którego składa się protokoły sprawy. Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują świadczenia, takie jak: zasiłek chorobowy, świadczenia rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, jednorazowe odszkodowanie, renta, dodatek pielęgnacyjny, dodatek do renty rodzinnej (dla sieroty zupełnej), pokrycie kosztów leczenia stomatologicznego i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny. Poszkodowanemu przysługują świadczenia tylko wtedy, gdy przyczyną wypadku nie jest udowodnione naruszenie przepisów bezpieczeństwa w wyniku niedbalstwa oraz gdy pracownik był pod wpływem środków odurzających. Pracodawca ma obowiązek podjąć wszelkie działania, aby zapobiec w przyszłości innym wypadkom.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów