Poradnik Przedsiębiorcy

Gwarancja de minimis również dla początkujących firm

Wiele się mówi ostatnio o wsparciu młodych przedsiębiorców albo małych firm działających na wielkim rynku dostępnych branż. W celu wzbudzenia przedsiębiorczości u młodych osób po studiach lub osób, które od zawsze chciały prowadzić własny biznes, państwo przewidziało pomoc finansową. Ułatwienie pierwszych kroków po otwarciu przedsiębiorstwa oraz wsparcie sektora małych i średnich firm w rozwoju innowacji polega na udzielaniu kredytów z gwarancją de minimis.

Gwarancja de minimis, czyli…

Kredyt z gwarancją de minimis stanowi pomoc rządową w postaci zabezpieczenia środków finansowych przydzielanych przedsiębiorcom z sektora MŚP. Udzielany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który oferuje wsparcie za pośrednictwem innych banków komercyjnych.  

Gwarancja de minimis polega na zapewnieniu spłaty kredytu w przypadku, gdy przedsiębiorca nie ureguluje zobowiązania w przewidzianym według umowy terminie. Wówczas Bank Gospodarstwa Krajowego jest pewnego rodzaju gwarantem, który dokonuje spłaty zaległości. W związku z tym przychodzi na myśl pytanie: w takim razie po co spłacać kredyt? Otóż dlatego, że przedsiębiorca nie jest całkowicie zwolniony z obowiązku spłaty zobowiązania, gdyż kolejne rozliczenia prowadzone są bezpośrednio z BGK. Wówczas kredytobiorca musi uregulować udzieloną gwarancję wraz z odsetkami.

Zaletą danego rozwiązania jest nie tylko ograniczenie ryzyka, jakie ponosi bank w związku z udzielanym kredytem, ale także możliwość skutecznej negocjacji warunków kredytowych przez przedsiębiorców.

Gwarancją de minimis objęte są dwa rodzaje kredytów - obrotowe oraz inwestycyjne. Kredyt obrotowy może zostać przeznaczony na pokrycie zobowiązań wynikających z bieżącej działalności przedsiębiorstwa, tj. zakupu towarów handlowych lub usług, zapłaty podatków, czy też składek na ubezpieczenia społeczne. Kredytobiorca może również przeznaczyć środki na rozwój działalności, powiększając majątek trwały działalności gospodarczej. Kredyt inwestycyjny natomiast może zostać wykorzystany na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, tj. zakup maszyn oraz pozostałych środków trwałych wykorzystywanych w działalności, a także na budowę lub rozbudowę obiektów do niej należących. Warto jednak wiedzieć, iż z obu kredytów nie mogą zostać sfinansowane nabycia instrumentów finansowych, wierzytelności lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W poniższej tabeli znajdują się warunki, jakie obowiązują przy kredytach objętych gwarancją de minimis.

Kredyt obrotowy

Kredyt inwestycyjny

  • gwarancja trwa maksymalnie 27 miesięcy,

  • wartość gwarancji nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60% kwoty kredytu obrotowego,

  • nie obejmuje odsetek oraz pozostałych kosztów związanych z kredytem,

  • zabezpiecza ją weksel własny in blanco przedsiębiorcy,

  • jeżeli została udzielona w 2013 r., to w pierwszym roku jest bezpłatna, natomiast za drugi rok przedsiębiorca zapłaci prowizję w wysokości 0,5% kwoty gwarancji.

  • gwarancja trwa maksymalnie 99 miesięcy,

  • wartość gwarancji nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60% kwoty kredytu inwestycyjnego,

  • nie obejmuje odsetek oraz pozostałych kosztów związanych z kredytem,

  • zabezpiecza ją weksel własny in blanco przedsiębiorcy,

  • stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0,5% kwoty gwarancji w stosunku rocznym.

Ograniczenia gwarancji de minimis

Warto jednak pamiętać o ograniczeniu kwoty gwarancji de minimis udzielanej jednemu przedsiębiorcy. Łączna wartość pomocy bowiem nie może przekroczyć kwoty 200.000 euro w trzech kolejnych latach podatkowych. Wyjątek stanowią przedsiębiorcy świadczący usługi transportu drogowego towarów, dla których  przewidziano limit w wysokości o połowę niższej, czyli 100.000 euro.

Podsumowanie roku według BGK

Zgodnie z informacją, jaką podał Bank Gospodarstwa Krajowego na stronie internetowej gwarancji de minimis, w pierwszym roku z pomocy skorzystało 45 tysięcy przedsiębiorców, którzy w sumie zaciągnęli kredyty na kwotę 15 mld złotych. Jest to imponujący wynik, który świadczy o wzmocnieniu sektora MŚP. Omówione

rozwiązanie przyczyniło się do rozwoju przedsiębiorstw oraz ułatwienia dostępu do źródła finansowania bieżącej działalności gospodarczej. Oczywistym jest fakt, iż początki nowo powstałej firmy są zawsze najtrudniejsze, a pierwszy rok istnienia na rynku przesądza często o jej dalszym sukcesie.

Według ankiety przeprowadzonej wśród przedsiębiorców korzystających z kredytów objętych gwarancją de minimis aż 88% z nich polepszyło swoją pozycję rynkową. Dobre wyniki powstały również w kwestii zatrudnienia, bowiem 83% ankietowanych utrzymało liczbę pracowników na tym samym poziomie, natomiast niektórym z nich udało się zatrudnić nowe osoby. Oferowana pomoc przyczyniła się również do zwiększonego rozwoju przedsiebiorstw, które dzięki dodatkowemu wsparciu znajdują się w lepszej sytuacji finansowej.

To dobry znak dla osób zamierzających założyć własną działalność gospodarczą, które zwlekały z decyzją z powodu braku środków pieniężnych potrzebnych na start. Obecnie mogą skorzystać z kredytów objętych gwarancją de minimis.