Poradnik Przedsiębiorcy

Leasing konsumencki - alternatywa dla kredytu

Leasing konsumencki to w Polsce stosunkowo nowa metoda pozyskania pojazdów czy innego sprzętu przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Mimo wielu zalet, do których można zaliczyć m.in. większą elastyczność, niższą cenę oraz szybkość załatwiania formalności w porównaniu z tradycyjnym kredytem bankowym, rozwiązanie to nie cieszy się dużą popularnością. Być może wynika to z faktu, iż w powszechnej świadomości leasing dla indywidualnego konsumenta po prostu nie istnieje - osoby fizyczne nie interesują się taką opcją z powodu zwykłej niewiedzy. Inną przyczyną takiego stanu rzeczy może być ograniczenie wyboru - w dalszym ciągu nie wszystkie firmy leasingowe mają taki produkt w swojej ofercie, a jeżeli już jest - dotyczy zazwyczaj wyłącznie samochodu.

Czym dokładnie jest leasing konsumencki? Czym różni się od leasingu przeznaczonego dla przedsiębiorców? Dlaczego warto się nim zainteresować? Na te i inne pytania dotyczące leasingu dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej odpowiemy w poniższym artykule.

Czym tak w ogóle jest leasing?

Leasing jest alternatywnym wobec kredytu sposobem finansowania zakupu różnego rodzaju przedmiotów - samochodów, maszyn, sprzętu, oprogramowania etc. Jego przewaga nad pozyskaniem pieniędzy od banku dotyczy przede wszystkim kosztów - firma leasingowa zarabia nie tylko na oprocentowaniu, ale również na możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych za np. pojazd, którego jest formalnym właścicielem. W związku z tym może pozwolić sobie na ustanowienie niższych opłat za użytkowanie danego sprzętu przez korzystającego (czyli leasingobiorcę).

Wzięcie samochodu lub innego sprzętu w leasing wiąże się z opłacaniem regularnych rat za jego użytkowanie. Do czasu ich całkowitego uregulowania korzystający nie jest formalnym właścicielem przedmiotu. Przykładowo w przypadku leasingu pojazdu - to firma leasingowa figuruje w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel do dnia, kiedy wszystkie raty zostaną spłacone, a korzystający wpłaci odpowiednią kwotę wykupu pojazdu. Leasingobiorca ma zazwyczaj pierwszeństwo w zakupie leasingowanego przedmiotu, a cena jego wykupu wynosi zazwyczaj kilka procent jego wartości początkowej (1-10 proc.).

Ważne!

Umowa leasingu może dotyczyć jednej z dwóch jego form:

  • leasingu operacyjnego - przedmiot leasingu stanowi środek trwały firmy leasingowej, która dokonuje od niego odpisów amortyzacyjnych (kosztem dla przedsiębiorcy są całe raty leasingowe),

  • leasingu finansowego - przedmiot leasingu stanowi środek trwały korzystającego, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych i zalicza do kosztów podatkowych wartość odpisów amortyzacyjnych oraz część odsetkową rat.

Dla firm rozwiązanie to jest szczególnie opłacalne pod względem podatkowym - daje możliwość zaliczenia rat (lub odpisów amortyzacyjnych - w zależności od rodzaju leasingu) do kosztów uzyskania przychodu. Podstawę opodatkowania zmniejszają również wszystkie inne wydatki związane z bieżącą eksploatacją przedmiotu. Czy leasing jest równie korzystny dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?

Zmiany w prawie umożliwiły leasing konsumencki

Do 2011 roku leasing konsumencki, zwany również prywatnym lub osobistym, był dostępny, jednak jego udzielenie blokowały przepisy podatkowe, niespójne z regulacją dotyczącą kredytu konsumenckiego. Przepisy ustaw podatkowych praktycznie nie odnosiły się do kwestii związanych z tą formą finansowania wykorzystywaną przez klienta indywidualnego. Firma leasingowa w takim wypadku nie miała możliwości zaoferowania leasingu operacyjnego, ponieważ w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy klient nie mógł zakupić przedmiotu za kwotę wynikającą z rozliczenia kontraktu, a jedynie za wartość rynkową. Przy leasingu finansowym natomiast problemem był brak dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego przez korzystającego. Organy podatkowe stały na stanowisku, iż osoba fizyczna nieprowadząca działalności zwyczajnie nie może być stroną takiej umowy.

1 lipca 2011 roku, po wejściu w życie ustawy o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, zniknęły ww. problemy podatkowe. Celem wprowadzonych zmian była taka modyfikacja dotychczasowych regulacji w zakresie leasingu, by uwzględniały one nie tylko sytuacje, w których odbiorcą leasingu jest przedsiębiorca, ale także sytuacje, w których korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (konsument). W tym miejscu należy zaznaczyć, iż obecnie leasing osobisty może przyjąć formę wyłącznie leasingu operacyjnego.

Umowa leasingu konsumenckiego

W efekcie ww. zmian, w art. 17b Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) dodano odmienne kryteria, jakie musi spełnić umowa leasingu operacyjnego zawarta z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Kontrakt taki przede wszystkim:

  • musi być zawarty na czas oznaczony (bez względu na długość okresu),

  • powinien zawierać sumę ustalonych opłat, pomniejszoną o należny VAT, odpowiadającą co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (przy czym do sumy tej doliczana jest cena, po której korzystający może nabyć przedmiot umowy leasingu po zakończeniu okresu jej trwania); w przypadku releasingu suma opłat umownych musi opiewać na co najmniej wartość rynkową środka trwałego z dnia zawarcia powtórnej umowy leasingu tego środka.

Przez wzgląd na fakt, iż korzystający będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności nie ma możliwości zaliczenia do kosztów wydatków związanych z leasingiem, w znowelizowanych przepisach zrezygnowano z istotnego warunku, jaki występuje, kiedy stroną jest przedsiębiorca. A mianowicie - okres trwania umowy w przypadku leasingu konsumenckiego nie musi wynosić co najmniej 40 proc. okresu normatywnej amortyzacji bądź 5 lat w przypadku nieruchomości. Brak takiego wymogu powoduje, iż umowa leasingu konsumenckiego jest bardziej elastyczna, ponieważ można ją skracać i przedłużać, w zależności od woli stron. Każdorazowa zmiana okresu powinna zostać dokonana na podstawie aneksu do umowy, kreującego nowy podstawowy okres trwania oraz nowy harmonogram rat leasingowych.

Firma leasingowa może sprzedać przedmiot umowy zawartej na podstawie art. 17c ustawy o CIT po upływie podstawowego okresu umowy leasingu, po cenie odbiegającej od wartości rynkowej. Nie może być ona niższa od hipotetycznej wartości netto środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (powinna być stosowana cena odpowiadająca wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne liczone z zastosowaniem współczynnika 3). W przeciwnym razie przychód finansującego z tytułu sprzedaży przedmiotu umowy może zostać określony przez organy podatkowe w wysokości wartości rynkowej.

Czy warto skorzystać z leasingu konsumenckiego?

Osoba nieprowadząca działalności gospodarczej może sporo zyskać na umowie leasingu konsumenckiego. Przede wszystkim kontrakt taki może dotyczyć zarówno rzeczy ruchomych – samochodów, AGD – i nieruchomości, jak również niektórych wartości niematerialnych i prawnych, na przykład licencji na programy komputerowe. Ponadto ta forma finansowania jest bardziej dostępna niż kredyt bankowy - w sytuacji odmowy udzielenia kredytu przez instytucje finansową, warto odwiedzić jedną z firm oferujących leasing konsumencki.

Zaletą jest również przejęcie wielu formalności (jak np. rejestracja pojazdu) przez firmę leasingową oraz możliwość bardziej korzystnego ubezpieczenia przedmiotu umowy.

Dzięki uproszczonym procedurom oraz mniejszej liczbie wymaganych dokumentów zawarcie umowy leasingowej trwa o wiele krócej, niż w przypadku ubiegania się o kredyt bankowy. Poza tym firmy leasingowe stosują mniej rygorystyczną ocenę zdolności kredytowej niż banki. Zatem już na starcie zawarcie umowy o leasing jest łatwiejsze i szybsze niż podjęcie zobowiązania kredytowego. To dobra wiadomość między innymi dla osób reprezentujących wolne zawody, które nie mając własnej firmy pracują na umowy o dzieło lub zlecenia, albo na podstawie kontraktu.

Wady leasingu konsumenckiego

Największą wadą leasingu konsumenckiego jest brak prawa własności w stosunku do leasingowanego przedmiotu. W trakcie trwania umowy korzystający jest jedynie użytkownikiem danego sprzętu. Tym, co przemawia na niekorzyść tej formy finansowania, w porównaniu do kredytu, jest okres jego trwania. Rzadko zdarza się, by leasing udzielny był na okres dłuższy niż standardowe pięć lat. Poza tym, jeżeli przedmiot leasingu zostanie utracony przez leasingobiorcę, to absolutnie nie zwolni go to z obowiązku wywiązania się z wszystkich płatności.

Jak widać, leasing konsumencki to rozwiązanie, którym - mimo wspomnianych wad - warto się zainteresować. Jest to dobre wyjście w przypadku osób, które spotkały się z odmową udzielenia kredytu bankowego np. na samochód.