Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Handel w Internecie – kwestia podatkowa

Handel w Internecie i handel tradycyjny pod wieloma względami różnią się od siebie. Jednak posiadają także jedną cechę wspólną – otoczkę podatkową. Tej kwestii nie należy zaniedbywać. Zanim przedsiębiorca zdecyduje się na taką formę biznesu, powinien zapoznać się z jego uwarunkowaniami i obowiązkami podatkowymi.

Rodzaje opodatkowania dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Aktywność internetowa podlega tym samym zasadom rozliczeń podatkowych co tradycyjna działalność gospodarcza.

a) Podatek dochodowy na zasadach ogólnych – obowiązują tu dwa progi podatkowe:

  • do 85 528 zł podatek wynosi 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł
  • ponad 85 528 zł podatek wynosi 14 839 zł 02 gr + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł.

Ważne!

Zgodnie z art. 27 ustawy o PIT naliczanie kwoty wolnej od podatku uległa drastycznej zmianie. Jak wynika z art. 27 ust. 1b: 

Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:

1) w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą pierwszego progu podatkowego - kwota zmniejszająca podatek wynosi 556 zł 02 gr rocznie;

2) w przypadku podatników, których dochody przekroczą pierwszy próg podatkowy - zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek, o której mowa w pkt 1. W tej sytuacji ostateczna wysokość kwoty zmniejszającej podatek zostanie rozliczona w zeznaniu rocznym.

b) Podatek liniowy – 19 proc. stawki podatku dochodowego. Należy jednak pamiętać, że zostały uregulowane wyłączenia w tym zakresie. Dotyczy to m.in. sytuacji gdy podatnik uzyskuje przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym – w ramach stosunku pracy.

Nie obowiązuje tu stawka 32 proc. w razie nagłego sukcesu finansowego przedsiębiorstwa, ale także nie ma kwoty wolnej od podatku. Ponadto osoby fizyczne korzystające z 19 proc. stawki nie mają prawa do wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem oraz samotnie wychowywanym dzieckiem. Nie mogą również odliczać od dochodów objętych stawką 19 proc. ulg podatkowych, np. na Internet lub na dzieci.

Jeśli decydujemy się na podatek liniowy to należy do 20 stycznia roku podatkowego złożyć odpowiednie oświadczenie o wyborze takiego, a nie innego rodzaju opodatkowania. Natomiast rezygnację z tej formy opodatkowania należy zgłosić na piśmie również do 20 stycznia.

W przypadku podatku liniowego zeznanie roczne składa się na formularzu PIT-36L.

Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych według zasad ogólnych i podatkiem liniowym muszą prowadzić księgi rachunkowe albo podatkową księgę przychodów i rozchodów. Kryterium wyboru w tym przypadku stanowi przychód. Księgi rachunkowe – dotyczą osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości. Z zasad rachunkowości określonych ustawą można korzystać także od początku następnego roku obrotowego, jeśli przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe od równowartości w walucie polskiej 1,2 mln euro. Jednak wcześniej należy powiadomić o tym urząd skarbowy.

c) Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

  • karta podatkowa – tu pojawia się możliwość zwolnienia z prowadzenia ksiąg ewidencyjnych, składania zeznań podatkowych i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Z drugiej strony występuje zobowiązanie do wystawiania faktur lub rachunków oraz przechowywania w kolejności numerów ich kopie z okresu 5 lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym je wystawiono;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – płaci się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.