Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Handel w Internecie – kwestia podatkowa

Handel w Internecie i handel tradycyjny pod wieloma względami różnią się od siebie. Jednak posiadają także jedną cechę wspólną – otoczkę podatkową. Tej kwestii nie należy zaniedbywać. Zanim przedsiębiorca zdecyduje się na taką formę biznesu, powinien zapoznać się z jego uwarunkowaniami i obowiązkami podatkowymi.

Rodzaje opodatkowania dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Aktywność internetowa podlega tym samym zasadom rozliczeń podatkowych co tradycyjna działalność gospodarcza.

a)Podatek dochodowy na zasadach ogólnych – obowiązują tu dwa progi podatkowe:
– do 85 528 zł podatek wynosi 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł
– ponad 85 528 zł podatek wynosi 14 839 zł 02 gr + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł.

b)Podatek liniowy – 19 proc. stawki podatku dochodowego. Osoby, które przechodzą z etatu na swoje od 20 maja 2010 roku muszą czekać tylko rok (a nie dwa lata jak to miało miejsce w trakcie obowiązywania poprzednich przepisów), by zacząć rozliczać się według stawki liniowej ze świadczenia podobnych usług jak na etacie. Natomiast, jeśli przedmiot działalności gospodarczej będzie różnił się od zadań wykonywanych dotychczas na podstawie umowy o pracę, to podatek liniowy można płacić od razu.

Nie obowiązuje tu stawka 32 proc. w razie nagłego sukcesu finansowego przedsiębiorstwa, ale także nie ma kwoty wolnej od podatku. Ponadto osoby fizyczne korzystające z 19 proc. stawki nie mają prawa do wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem oraz samotnie wychowywanym dzieckiem. Nie mogą również odliczać od dochodów objętych stawką 19 proc. ulg podatkowych, np. na Internet lub na dzieci.

Jeśli decydujemy się na podatek liniowy to należy do 20 stycznia roku podatkowego złożyć odpowiednie oświadczenie o wyborze takiego, a nie innego rodzaju opodatkowania. Natomiast rezygnację z tej formy opodatkowania należy zgłosić na piśmie również do 20 stycznia.

W przypadku podatku liniowego zeznanie roczne składa się na formularzu PIT-36L.

Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych według zasad ogólnych i podatkiem liniowym muszą prowadzić księgi rachunkowe albo podatkową księgę przychodów i rozchodów. Kryterium wyboru w tym przypadku stanowi przychód. Księgi rachunkowe – dotyczą osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości. Z zasad rachunkowości określonych ustawą można korzystać także od początku następnego roku obrotowego, jeśli przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe od równowartości w walucie polskiej 1,2 mln euro. Jednak wcześniej należy powiadomić o tym urząd skarbowy.

c) Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

 • karta podatkowa – tu pojawia się możliwość zwolnienia z prowadzenia ksiąg ewidencyjnych, składania zeznań podatkowych i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Z drugiej strony występuje zobowiązanie do wystawiania faktur lub rachunków oraz przechowywania w kolejności numerów ich kopie z okresu 5 lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym je wystawiono;
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – płaci się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Zwolnienie z podatku VAT

Podlegają mu podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 tys. zł. W momencie przekroczenia tej kwoty zwolnienie przestaje obowiązywać i opodatkowaniu podlega nadwyżka (po upływie roku podatnik znów może starać się o zwolnienie).

Jednak zwolnienie to nie dotyczy:

 • podatników świadczących usługi jubilerskie, prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa;
 • podatników dokonujących dostaw wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę, nowych środków transportu oraz towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym z wyjątkiem energii elektrycznej i wyrobów tytoniowych;
 • podatników nie posiadających siedziby lub miejsca zamieszkania na terenie kraju;
 • importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca.

VAT a systemy płatności internetowej

Gdy zapłata za towar następuje przed jego wysłaniem, wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania – może to być zaliczka, przedpłata, zadatek lub rata.

Natomiast, gdy należności są wypłacane podatnikom przez platformy płatności internetowej, sytuacja wygląda dwojako:

 • W przypadku systemów płatności internetowej, które wypłacają należności raz na jakiś czas (czasem nawet raz na tydzień), sprzedawcy często wysyłają towar (nabywca nie zażądał wystawienia faktury) przed faktycznym momentem otrzymania pieniędzy (czyli otrzymaniem należności jest faktyczny moment ich otrzymania, a nie moment zaksięgowania należności na koncie podatnika w systemie płatności internetowej). I wtedy obowiązek podatkowy powstaje w dniu, w którym towar zostaje wysłany pocztą lub kurierem do nabywcy (termin zapłaty nie wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego). Z kolei, gdy wydanie towaru jest potwierdzone fakturą, wówczas obowiązek podatkowy powstaje w momencie jej wystawienia (nie później niż siedem dni po wydaniu towaru).
 • Tymczasem, gdy sprzedawca zgodnie z zawartą umową z platformami płatności internetowej może wypłacać należności w dowolnym czasie, wówczas momentem otrzymania należności i powstaniem obowiązku podatkowego jest moment zaksięgowania ich na koncie sprzedawcy w systemie płatności internetowej, po zaksięgowaniu sprzedawca może od razu przelać należności na swój rachunek bankowy, czyli najczęściej następuje to przed wydaniem towaru.

VAT a koszty wysyłki

Koszty wysyłki nie powinny być traktowane jako odrębnie opodatkowana czynność podlegająca opodatkowaniu VAT, zatem muszą:

 • powiększać podstawę opodatkowania wysyłanych towarów (podstawowa stawka VAT w 2011 r. wynosi 23 proc.) – czyli w efekcie następuje opodatkowanie tych kosztów stawką właściwą dla danych towarów – lub
 • pozostać poza zakresem opodatkowania VAT (wyłączenie kosztów przesyłki z podstawy opodatkowania towarów) – w takiej sytuacji kupujący udziela sprzedającemu pełnomocnictwo (nie wymaga ono formy pisemnej, wystarczy zaakceptowanie regulaminu sklepu internetowego lub warunków aukcji internetowej), które upoważnia go do zawarcia umowy z pocztą lub firmą kurierską w imieniu kupującego, czyli kosztów wysyłki w tym przypadków nie ewidencjonuje się za pomocą kas rejestrujących i nie wskazuje się ich jako odrębnej pozycji w fakturze wystawionej nabywcy (mogą być wskazane w niej w formie adnotacji).

Przychód a internetowa sprzedaż wysyłkowa

Za przychód związany z działalnością gospodarczą uznawane są przychody należne (nawet w sytuacji, gdy faktycznie nie zostały jeszcze otrzymane) po odjęciu wartości towarów zwróconych oraz udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 3 i 3a ustawy o PDOP). Zatem datą powstania przychodu jest dzień wydania towaru, całościowego lub częściowego wykonania usługi oraz zbycia prawa majątkowego – jednak nie później niż dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności. Natomiast do przychodów nie zalicza się:

 • pobranych wpłat i zaliczek na dostawy towarów i usług – nawet w przypadku, gdy te wynoszą 100 proc. należności – które zostaną wykonane dopiero w następnych okresach rozliczeniowych (w ten sposób zapobiega się sytuacji, w której powstaje powstanie przychód bez możliwości uwzględnienia kosztów czyli wartości sprzedanych towarów).

Jeśli transakcja następuje na przełomie roku, czyli pieniądze wpłyną w grudniu, a wysyłka zostanie wykonana w styczniu, wówczas przychód powstaje dopiero w styczniu, bo u sprzedawcy należność jeszcze nie powstała w grudniu.

Ważna uwaga na temat kas rejestrujących

Konieczne jest rejestrowanie obrotu za pomocą kas fiskalnych. Kara za brak rejestracji to:

 • grzywna do 180 stawek dziennych,
 • dodatkowo naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala – za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących – zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30 proc. kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.

Jeśli z niezależnych od nas przyczyn nie posiadamy kasy rejestrującej, jesteśmy zobowiązani do nabycia rezerwowej kasy, a jeśli takiej nie mamy, nie możemy dokonywać sprzedaży.

Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu mają możliwość odliczenia od podatku kwotę każdego zakupu kas rejestrujących w wysokości aż 90 proc. jej ceny zakupu, ale nie może ona wynieść więcej niż 700 zł.

Tymczasem po spełnieniu poniższych warunków istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej:

 • wysyłkowa dostawa towaru (poczta lub kurier) nieobjęta limitem;
 • świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku (także systemów płatności internetowej) lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jednak z ewidencji dowodów dokumentujących transakcję musi wynikać, jakiej konkretnie transakcji dotyczyła zapłata;
 • wnioskodawca musi prowadzić szczegółową ewidencję dowodów zapłaty, na podstawie której można ustalić dane osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, na których rzecz dokonano wysyłki towarów;
 • wnioskodawca nie rozpoczął ewidencjonowania usług przed 1 stycznia 2009 r. i 2010 r.;
 • imit kwoty uprawniającej do zwolnienia poza sprzedażą wysyłkową wynosi do 40 tys. zł, który należy połączyć ze zwolnieniem ze sprzedaży wysyłkowej – jeśli przekroczy się limit zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty 40 tys. zł, czyli jeśli przekroczenie nastąpiło w sierpniu br., to ewidencjonowanie w kasie fiskalnej należy rozpocząć od 1 października 2011 r.