0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Interwencja inspektora pracy w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czy w przypadku nieotrzymania przez zleceniobiorcę wynagrodzenia za zlecone prace, może on ten fakt zgłosić do Inspekcji Pracy w celu Interwencji? Odpowiedź znajdziesz w artykule.

Interwencja inspektora pracy - przy jakich formach zatrudnienia jest możliwa

Państwowa Inspekcja Pracy działa w oparciu o ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 roku, zgodnie z którą do jej zadań należy między innymi kontrola i nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy.

Z kolei prawo pracy zostało uregulowane w Kodeksie pracy oraz innych ustawach i aktach wykonawczych, postanowieniach układów zbiorowych pracy i pozostałych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, z których wynika szereg praw i obowiązków pracowników oraz pracodawców.

Świadczenie pracy może się odbywać w oparciu o:

  • stosunek pracy,

  • umowy cywilnoprawne.

Umowy cywilnoprawne są to między innymi umowy zlecenia czy też o dzieło. Umowy te zostały uregulowane w Kodeksie cywilnym w związku z czym Inspektor Pracy nie ma kompetencji do wszczęcia interwencji w sytuacji nieuzyskania przez zleceniobiorcę zapłaty za wykonane prace.

Pamiętaj!

Prawo pracy odnosi się tylko do pracowniczych form zatrudnienia. Umowy cywilnoprawne nie mieszczą się w jego ramach. Zostały uregulowane w Kodeksie cywilnym i pomimo pewnych podobieństw do stosunku pracy, nie znajdują uregulowań w Kodeksie pracy.

Interwencja inspektora pracy - tylko w przypadku stosunku pracy

Kodeks pracy gwarantuje ochronę wynagrodzenia za pracę tylko i wyłącznie w przypadku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Z racji tego, że umowa zlecenia i o dzieło podlega regulacjom Kodeksu cywilnego to również w nim należy szukać zapisów dotyczących zapłaty wynagrodzenia. W przypadku umowy o dzieło Kodeks cywilny zakłada zapłatę wynagrodzenia przez zamawiającego na rzecz wykonawcy. Natomiast odnośnie umowy zlecenia, przepisy określają, iż wynagrodzenie powinno być wypłacone, o ile w umowie nie został zawarty zapis o tym, że zleceniobiorca wykona pracę nieodpłatnie.

Brak zapłaty wynagrodzenia - nakaz płacowy

Jeżeli pracownik nie otrzyma należnego mu wynagrodzenia, może o tym fakcie poinformować Inspekcję Pracy, która ma obowiązek sprawdzić skargę. W sytuacji gdy w toku kontroli Inspektor potwierdzi skargę, ma prawo zastosować środki prawne których celem jest zdyscyplinowanie pracodawcy do terminowego i właściwego wypłacania wynagrodzeń.

Inspektor może wydać nakaz płacowy, który zobowiązuje pracodawcę do uiszczenia pracownikowi wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia ze stosunku pracy.

Pamiętaj!

Nakaz płacowy nie może zostać wydany podmiotowi zatrudniającemu na podstawie umów cywilnoprawnych. Jedyną drogą do dochodzenia świadczeń w przypadku umów cywilnoprawnych jest droga sądowa.

Jeżeli inspektor pracy wydałby nakaz płacowy w stosunku do umowy cywilnoprawnej, wówczas jego działanie należy uznać za niezgodne z prawem i wkroczenie w kompetencje właściwe tylko dla sądów powszechnych. Taki nakaz byłby nieważny, a tym samym podmiot, w stosunku do którego został wydany, nie byłby zobligowany do jego wykonania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów