0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak prowadzić listę obecności i ewidencję czasu pracy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Z czego wynika obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy?

Przedsiębiorca zatrudniając pracownika na podstawie umowy o pracę jest zobowiązany także do prowadzenia ewidencji czasu pracy. Obowiązek ten wynika z art. 149 § 1  Kodeksu pracy:

“Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi, na jego żądanie.”

Co powinna zawierać ewidencja czasu pracy?

Kodeks pracy nie wskazuje, co powinna zawierać taka ewidencja. Informacje te można jednak znaleźć w §8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej m.in. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, który jasno wskazuje, że karta ewidencji czasu pracy pracownika powinna obejmować: pracę w poszczególnych dobach, w tym pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy. W przypadku pracowników młodocianych pracodawca uwzględnia w ewidencji także czas ich pracy przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego.

Prowadzenie listy obecności jest obowiązkowe

Natomiast prowadzenie listy obecności, co do zasady, nie jest wymagane. Obowiązek umieszczenia sposobu potwierdzenia przybycia i obecności pracownika w pracy w regulaminie pracy występuje dopiero, gdy liczba zatrudnionych przekroczy 20 osób. Na pozostałych pracodawcach ciąży obowiązek przekazania takich informacji pracownikowi o ewentualnych listach na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę.

Ważne! Lista obecności to nie to samo co ewidencja czasu pracy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów