Poradnik Przedsiębiorcy

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - jak obliczyć?

Urlop wypoczynkowy jest dla pracownika świadczeniem, którego nie może się on zrzec. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części pracownikowi przysługuje prawo do ekwiwalentu pieniężnego. Pracodawca nie może wypłacić pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany  urlop, jednocześnie zwalniając się z obowiązku jego udzielenia. Jest to możliwe tylko w sytuacji, gdy niewykorzystanie urlopu jest spowodowane wygaśnięciem umowy o pracę lub jej rozwiązaniem, a strony nie planują podpisania kolejnego stosunku pracy. W czasie trwania umowy o pracę urlop wypoczynkowy musi być wykorzystany lub przeniesiony na kolejny rok, nie ma możliwości wypłaty ekwiwalentu w trakcie trwania stosunku pracy. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak prawidłowo obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop!

Współczynnik ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Aby wyliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy stosowany jest współczynnik ekwiwalentu ustalany na każdy rok kalendarzowy oddzielnie. Wyraża on przeciętną miesięczną liczbę dni przypadających do przepracowania w danym roku. Przy wyliczeniu wysokości ekwiwalentu stosuje się współczynnik obowiązujący w roku wypłacania ekwiwalentu, nawet jeżeli jest to urlop przeniesiony z roku poprzedniego. Pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu w dniu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę i stosowany jest wskaźnik dotyczący roku, w którym to prawo nabył. Jeżeli pracownik jest zatrudniony na część etatu, wartość współczynnika obniża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. 

Wskaźnik ekwiwalentu zależy od łącznej liczby dni wolnych od pracy w przeciętnym pięciodniowym tygodniu pracy w danym roku kalendarzowym (niedziele, soboty i święta).

W 2018 roku:

365 - (52 niedziele + 52 dni wolne + 10 dni świątecznych) = 251 dni

251 dni / 12 miesięcy = 20,92 → współczynnik ekwiwalentu na rok 2018

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - wyliczenia

1. W celu obliczenia kwoty ekwiwalentu przysługującej pracownikowi należy ustalić podstawę jego wymiaru. Należy w niej uwzględnić przeciętne wynagrodzenie pracownika:

  • określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości,

  • składniki przysługujące za okresy niedłuższe niż miesiąc,

  • składniki przysługujące za okresy dłuższe niż miesiąc.

Wynagrodzenie stałe uwzględnia się w wysokości z miesiąca nabycia prawa do ekwiwalentu. Jeżeli stosunek pracy kończy się w trakcie miesiąca, to w podstawie wymiaru ekwiwalentu należy uwzględnić pełne miesięczne wynagrodzenie, a nie jego część ustaloną do faktycznego okresu zatrudnienia. Zmienne składniki wynagrodzenia (premie, prowizje) uwzględnia się za okresy nieprzekraczające miesiąca, wypłacone w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym pracownik nabył prawo do ekwiwalentu, uwzględniane w średniej wysokości z tego okresu.

Wypłaty za okresy dłuższe niż miesiąc uwzględniane są również w średniej wysokości, ale z 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu.

2. By obliczyć ekwiwalent  za niewykorzystany urlop - jeden dzień, podstawę wymiaru ekwiwalentu należy podzielić przez wskaźnik ekwiwalentu, a następnie podzielić przez dobową normę czasu pracy pracownika (zwykle 8 godzin).

3. Otrzymany wynik to ekwiwalent za 1 godzinę urlopu. Należy go wymnożyć przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu.

Przykład 1.

Pracownik jest zatrudniony na okres próbny (3 miesiące) w pełnym wymiarze czasu pracy od 1 stycznia 2018 roku, na minimalne wynagrodzenie. Umowa kończy się 31 marca 2018 i nie zostanie przedłużona. Pracownikowi przysługiwało 5 dni urlopu, z których wykorzystał tylko 2, za pozostałe dni dostanie ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Przeciętny tydzień pracy to 5 dni po 8 godzin.

1. Podstawa obliczenia ekwiwalentu 2100,00 zł

2. Podstawę należy podzielić przez współczynnik

2100,00 zł / 20,92 = 100,38 zł

następnie wynik podzielić przez dobową normę czasu pracy

100,38 zł / 8 = 12,55  zł

3. Ekwiwalent za 1 godzinę urlopu należy pomnożyć przez liczbę godzin niewykorzystanych dni

niewykorzystany urlop - 3 dni po 8 godzin

12,55 zł x 24 godziny = 301,20 zł → kwota do wypłaty   

Przepisy prawa pracy nie przewidują konieczności wyrównania podstawy ekwiwalentu do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w związku z tym dopuszczalna jest sytuacja, w której podstawa ekwiwalentu jest niższa od minimalnej płacy.

Obliczony ekwiwalent za niewykorzystany urlop jest jednocześnie podstawą do naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, a także zaliczki na podatek dochodowy.