0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

9 tygodni urlopu rodzicielskiego - czy można w częściach?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 26 kwietnia 2023 roku obowiązuje wiele nowych rozwiązań wprowadzonych do Kodeksu pracy. Jednym z nich są zmiany w zakresie wydłużenia wymiaru urlopu rodzicielskiego i przyznania nieprzenoszalnej jego części dla każdego z pracujących rodziców. Czy 9 tygodni urlopu rodzicielskiego można wykorzystać w częściach? Jakie wnioski wynikają z przepisów — omawiamy te zagadnienia w artykule.

Nowe zasady udzielania urlopu rodzicielskiego — podstawa prawna

Kwestie dotyczące udzielania urlopów rodzicielskich uregulowano w przepisach Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy, dalej jako „kp”.

Warto podkreślić, że w ramach nowelizacji z 9 marca 2023 roku wdrożono postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 roku w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE, która przewiduje konieczność przyjęcia w ustawodawstwie krajowym określonych rozwiązań m.in. w zakresie urlopu rodzicielskiego.

Przepisy regulujące wymiar i zasady udzielania urlopu rodzicielskiego

Zgodnie z art. 182(1a) § 1 kp pracownicy-rodzice dziecka mają prawo do urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem w wymiarze do:

  • 41 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  • 43 tygodni – w przypadkach urodzenia dwojga lub więcej dzieci przy jednym porodzie.

Ponadto wymiar urlopu rodzicielskiego ulega, stosownie do przepisów zawartych w art. 182(1a) § 2 kp, zwiększeniu w odniesieniu do pracowników-rodziców dziecka mającego zaświadczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”).

Wskazani powyżej pracownicy-rodzice mają prawo do urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad tym dzieckiem w wymiarze do: 

  • 65 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  • 67 tygodni – w przypadkach urodzenia dwojga lub więcej dzieci przy jednym porodzie.

Urlop rodzicielski w wymiarze określonym w art. 182(1a) § 1 i 2 kp przysługuje łącznie obojgu pracownikom-rodzicom dziecka. Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje pracownicy-rodzice dziecka. W takich okolicznościach łączny wymiar urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać wymiaru wskazanego w art. 182(1a) § 1 albo 2 kp.

Każdemu z pracowników-rodziców dziecka przysługuje wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego z wymiaru urlopu określonego w art. 182(1a) § 1 i 2 kp. Prawa tego nie można przenieść na drugiego z pracowników-rodziców dziecka (art. 182(1a) § 4 kp).

Skorzystanie z urlopu rodzicielskiego w wymiarze co najmniej 9 tygodni oznacza wykorzystanie przez pracownika-rodzica dziecka urlopu, o którym mowa w art. 182(1a) § 4 kp. 

Przytoczony przepis przewiduje zatem, że każdemu z pracowników-rodziców dziecka przysługuje wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego z podstawowego wymiaru tego urlopu. Prawa tego nie można przenieść na drugiego z pracowników-rodziców dziecka. 

Przykład 1.

Każdy pracownik będący rodzicem dziecka dysponuje wyłącznym prawem do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego z pełnego wymiaru tego urlopu, tj. odpowiednio z 41 lub 43 tygodni albo z 65 lub 67 tygodni. Skorzystanie przez pracownika z urlopu rodzicielskiego w wymiarze 9 tygodni jest równoznaczne z realizacją uprawnienia określonego w art.182(1a) § 4 kp, czyli prawa do indywidualnej części urlopu, która nie podlega przeniesieniu na drugiego pracownika będącego rodzicem. 

Przykład 2.

Pracownicy-rodzice dziecka postanowili skorzystać z urlopu rodzicielskiego w pełnym przysługującym im wymiarze wynoszącym 41 tygodni. Matka dziecka zamierza wykorzystać cały urlop rodzicielski. Wobec tego przysługuje jej ten urlop w wymiarze do 32 tygodni, natomiast pozostała część, czyli 9 tygodni urlopu, przysługuje drugiemu rodzicowi (ojcu dziecka). 

Urlop rodzicielski jest udzielany na wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej składany przez pracownika-rodzica dziecka w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Wniosek o udzielenie pracownikowi-rodzicowi dziecka urlopu rodzicielskiego lub jego części zawiera poniższe dane: 

  • imię i nazwisko pracownika;
  • wskazanie okresu dotychczas wykorzystanego urlopu rodzicielskiego lub zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego oraz liczby wykorzystanych części urlopu rodzicielskiego bądź liczby wniosków o zasiłek macierzyński za okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego;
  • wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop rodzicielski lub jego część.

W przypadku wnioskowania o urlop rodzicielski w wymiarze odpowiednio 65 tygodni w przypadku urodzenia 1 dziecka i 67 tygodni w razie urodzenia więcej niż 1 dziecka należy złożyć kopię zaświadczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. 

Podział urlopu rodzicielskiego na części

Urlop rodzicielski jest relatywnie długim okresem, w związku z czym przepisy prawa pracy powinny zawierać regulacje przewidujące możliwość dzielenia tego urlopu na części. Tak jest także w tym przypadku — zasady podziału urlopu rodzicielskiego na krótsze okresy zostały zawarte w art. 182(1c) kp.

Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo nie więcej niż w 5 częściach nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia.

Kryteria podziału urlopu rodzicielskiego są zatem jasne. Urlop może być udzielony najwyżej w 5 częściach (części te nie muszą być równe), przy uwzględnieniu wieku dziecka (do ukończenia przez nie 6. roku życia).

Dopuszczalność podziału 9-tygodniowej części urlopu rodzicielskiego

Czy powyższą zasadę dotyczącą podziału urlopu rodzicielskiego można zastosować do 9-tygodniowej części, która nie może być przeniesiona na drugiego rodzica? Należy zauważyć, że przywołany art. 182(1c) kp nie obejmuje odrębnej regulacji w odniesieniu do tej części urlopu rodzicielskiego, ponadto żaden inny zapis kp nie odnosi się do tego zagadnienia. 

Można zatem stwierdzić, że omawiany przepis kp dotyczy zasad podziału na części całego urlopu rodzicielskiego, w tym 9 tygodni tego urlopu przysługującego wyłącznie jednemu z rodziców.

Przykład 3

Pracownicy-rodzice wychowują dziecko, w związku z czym postanowili, że wykorzystają urlop rodzicielski w pełnym wymiarze wynikającym z art. 182(1a) § 1 kp. Oznacza to, że mają oni prawo do urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem w wymiarze do 41 tygodni. Małżonkowie uzgodnili, że matka dziecka będzie korzystać ze wspomnianego urlopu w pełnym przysługującym jej wymiarze, czyli przez okres 32 tygodni jednorazowo. Ojcu dziecka pozostanie więc 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. Ze względu na specyfikę zatrudnienia pracownik-ojciec dziecka chce skorzystać z urlopu w częściach. W świetle przepisów kp jest to dopuszczalne. Matka dziecka wykorzysta urlop rodzicielski w jednej części, a zatem ojciec dziecka ma prawo podzielić 9-tygodniową część urlopu na 4 części (omawiany urlop jest udzielany jednorazowo albo nie więcej niż w 5 częściach).

Gdyby matka dziecka, o której mowa w przykładzie, skorzystała z pełnego przysługującego jej wymiaru urlopu rodzicielskiego (32 tygodnie), ale podzieliła ten urlop np. na 2 części, to ojciec dziecka mógłby wykorzystać 9 tygodni tego urlopu w 3 częściach. 

Czy 9 tygodni urlopu rodzicielskiego można wykorzystać w częściach? Podsumowanie

W ramach nowelizacji przepisów kodeksowych wprowadzono nowe zasady korzystania przez pracowników z urlopu rodzicielskiego. Jedną z modyfikacji w tym zakresie jest ustanowienie części tego urlopu w wymiarze 9 tygodni przysługującej wyłącznie jednemu z pracowników-rodziców dziecka. Urlop rodzicielski można wykorzystać jednorazowo albo nie więcej niż w 5 częściach — nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia. Czy część wspomnianego urlopu, która nie podlega przeniesieniu na drugiego pracownika-rodzica dziecka, może zostać również podzielona, a jeśli tak, to w jaki sposób prawidłowo to uczynić? Wyjaśnienia zawarliśmy powyżej w artykule.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów