Poradnik Przedsiębiorcy

JPK - od kiedy obowiązuje i kogo dotyczy?

JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny jest strukturą logiczną danych księgowych, związanych z prowadzeniem działalności, które posiadają określony układ oraz format - schemat xml. Podatnik jest zobowiązany do ich prowadzenia i przekazania urzędowi w formie elektronicznej. Należy przy tym pamiętać, że niektóre struktury należy obowiązkowo przekazywać do Ministerstwa Finansów, inne z kolei będzie trzeba przekazywać do urzędu skarbowego tylko na jego żądanie. JPK - od kiedy obowiązuje przedsiębiorców i w jakim zakresie? Sprawdźmy!

Cel wdrożenia JPK

Wdrożenie JPK ma na celu przede wszystkim uszczelnienie systemu podatkowego i przeciwdziałanie luce podatkowej w VAT. Jest to cel główny, jednak poza nim można wyróżnić szereg celów pobocznych takich jak np.:

 • odejście od zbędnej papierologii

 • ułatwienia dla audytorów wewnętrznych i zewnętrznych

 • szybszy przebieg kontroli podatkowych

 • automatyzacja.

Duży, mały, średni czy mikroprzedsiębiorca - kim jesteś?

W kontekście obowiązku stosowania JPK istotne jest, czy dane przedsiębiorstwo klasyfikuje się jako duże, małe, średnie czy mikro. Definicje dotyczące tych podmiotów znajdują się w art. 7 ust. 1 w ustawie prawo przedsiębiorców, co prezentuje poniższa tabela:

Parametr/Firma

Mikro

Mała

Średnia

Duża

Roczna średnia liczba pracowników (w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych)

od 0 do 9,99*

od 10 do 49,99*

od 50 do 249,99*

od 250 w górę

Obroty netto (w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych)

do 2 mln euro

do 10 mln euro

do 50 mln euro

powyżej 50 mln euro

* średnioroczne zatrudnienie przeliczane jest na etaty, stąd wartości mogą wyjść liczbą ułamkową

JPK - od kiedy obowiązuje?

JPK_VAT - ewidencja zakupu i sprzedaży VAT

Jednolity Plik Kontrolny VAT:

 • to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, które wynikają z rejestrów VAT za dany miesiąc,

 • dane do JPK_VAT są zaciągane bezpośrednio z systemów księgowych firmy,

 • przesyła się wyłącznie w wersji elektronicznej – do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (nawet wówczas, gdy deklaracje VAT składa się za okresy kwartalne).

Co ważne, obowiązek wysyłki JPK_VAT do Ministerstwa Finansów został rozłożony przez ustawodawcę w czasie:

 • duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od lipca 2016 r.

 • małe i średnie firmy wysyłają JPK_VAT od stycznia 2017 r.

 • mikroprzedsiębiorcy przesyłają JPK_VAT od stycznia 2018 r.

JPK_PKPIR - podatkowa księga przychodów i rozchodów

Struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego dotycząca KPiR dotyczy tylko tych podatników, którzy są zobligowani do jej prowadzenia (opodatkowanie wg skali podatkowej lub podatku liniowego - podatek dochodowy od osób fizycznych). Generuje się ją jedynie na żądanie urzędu skarbowego obowiązkowo od 1 lipca 2018 roku w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

JPK_FA - faktury

Jednolity Plik Kontrolny faktur obejmuje wszystkie wystawione faktury sprzedaży i informacje o nich, takie jak np. stawka VAT, rodzaj faktury czy data wystawienia, numer faktury itd. Analogicznie jak w przypadku JPK_PKPIR jest to struktura na żądanie, obowiązująca od 1 lipca 2018 roku (mikro, małe i średnie firmy).

JPK_EWP - ewidencja przychodów

Struktura jest przeznaczona dla podmiotów opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Obejmuje takie informacje, jak np. numer dokumentu, stawka ryczałtu czy przychody ogółem. JPK_EWP jest generowany na żądanie urzędu skarbowego najwcześniej od 1 lipca 2018 roku (dla firm mikro, małych i średnich).

JPK_MAG - magazynf

JPK_MAG na żądanie urzędu skarbowego są zobligowani przedstawiać podatnicy, którzy prowadzą gospodarkę magazynową. Ewentualne prośby o przedstawienie tego typu struktury mogą pojawić się od lipca 2018 r., a w przypadku dużych firm obowiązują już od lipca 2016 r.

JPK_KR - księgi rachunkowe

Struktura przeznaczona dla podmiotów zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości w oparciu o tzw. księgi rachunkowe, np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Co ważne, nie jest ona generowana przez podmioty prowadzące uproszczoną księgowość podatkową. W przypadku dużych firm urząd może jej zażądać od 1 lipca 2016 r., w przypadku pozostałych przedsiębiorców - od lipca 2018 roku. 

JPK_WB - wyciąg bankowy

Struktury JPK_WB obejmują informacje o firmowych wyciągach bankowych takich jak np. numer IBAN, saldo początkowe i końcowe czy dane dotyczące poszczególnych transakcji. Tak jak w przypadku prawie wszystkich JPK (poza JPK_VAT) jest to struktura, której US może zażądać od:

 • mikro, małych, średnich firm od lipca 2018 r.

 • dużych przedsiębiorstw od lipca 2016 r.